Poniższe kalendarium obejmuje działalność Forum Kultury Przestrzeni od genezy do powstania Rady Kultury Przestrzeni w 2011 roku a także późniejsze punkty zwrotne. Dokumentacja poszczególnych działań Forum i Rady Kultury Przestrzeni znajduje się w postach na stronie głównej.

 

Historia Forum i Rady Kultury Przestrzeni

Historia Forum sięga roku 2005. Ukazał się wówczas numer wydawanego przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” czasopisma „Scriptores” p.t. „Rozmowy o kulturze przestrzeni”. Na promocji tego numeru, która odbyła się 27 września 2005 roku, lubelski urbanista Romuald Dylewski zaproponował Ośrodkowi stworzenie Forum Kultury Przestrzeni jako programu publicznych dyskusji o przestrzeni Lublina. W tej formule FKP funkcjonowało przez 5 lat. Więcej o genezie powstania Forum:

W 2010 roku Forum odnowiło swoją działalność na fali starań Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 i dzięki wsparciu Prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka, początkowo pod nazwą Forum Green Connection, a następnie ponownie Forum Kultury Przestrzeni. W 2011 roku powołana została także Rada Kultury Przestrzeni.

Prezentacja (9 slajdów) Marcina Skrzypka nt. rozwoju zaangażowania społecznego w Lublinie pod kątem kultury przestrzeni i ESK 2016 przygotowana na spotkanie Komisji Kultury Związku Miast Polskich 16.11.2011 w lubelskim Trybunale:

 

 

 

Kalendarium

2005

 

Sierpień-wrzesień 2005 – Publikacja Rozmów o kulturze przestrzeni

Wydanie numeru 29 czasopisma „Scriptores” pt. Rozmowy o kulturze przestrzeni, od którego zaczęła się historia FKP.

27 września 2005 – Promocja Rozmów o kulturze przestrzeni

Spotkanie promocyjne w Trybunale Koronnym z rozmówcami numeru, na której Romuald Dylewski ogłosił ideę powołania Forum Kultury Przestrzeni:

Rezultatem spotkania były dwa opracowania:

Zapis spotkania:

  • Część 1: M. Skrzypek / E. Kipta / J. Korbus / B. Stelmach / R. Dylewski
  • Część 2: B. Stelmach / J. Korbus / R. Dylewski / Z. Korzeb
  • Część 3: Z. Korzeb / K. Michałkiewicz / E. Kipta / R. Racki / K. Sobczak / B. Stelmach
  • Część 4: S. Symotiuk / K. Michałkiewicz / Z. Korzeb / M. Skrzypek
  • Część 5: R. Dylewski / E. Maj / E. Pytlarz / R. Racki
  • Część 6: E. Kipta / R. Racki / J. Korbus / B. Stelmach / E. Pytlarz / K. Nieścioruk / M. Skrzypek

22 listopada  2005 – Sformułowanie zasad działalności FKP

Spotkanie w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”, na którym sformułowano dokument „Ogólne zasady funkcjonowania Lubelskiego Forum Kultury Przestrzeni”.

1 grudnia 2005 – Porozumienie w sprawie utworzenia FKP

Spotkanie w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”, na którym podpisano „POROZUMIENIE w sprawie utworzenia Lubelskiego Forum Kultury Przestrzeni przy Ośrodku ‚Brama Grodzka – Teatr NN’.

Zakładanie Forum miało więc 2 etapy: najpierw sformułowano Zasady, a później podpisano Porozumienie, do którego Zasady były załącznikiem.

 

2006

 

18 stycznia 2006 – Akceptacja FKP przez prezydenta

Prezydent Lublina Andrzeja Pruszkowskiego działania FKP jako partnera współpracy z Urzędem Miasta.

27 lutego 2006 – Ustalenie pierwszego spotkanie FKP

Na spotkaniu wiceprezydentem Ryszardem Pasikowskim i z wicedyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Elżbietą Mącik ustalono termin pierwszego spotkania forum: 2 marca 2006, czwartek. W spotkaniu uczestniczyli również: Romuald Dylewski, prof. Krzysztof Wojciechowski, Lechosław Lameński, Tomasz Pietrasiewicz i Marcin Skrzypek.

Wiosna 2006 – Pierwsze opisy kultury przestrzeni w internecie

W ramach przygotowań do rozpoczęcia działalności Forum powstają strony próbujące osadzić tę inicjatywę i samo pojęcie kultury przestrzeni w szerszym kontekście:

2 marca 2006 – Pierwsze spotkanie FKP: „Place w przestrzeni Lublina”

Pierwsze, historyczne spotkanie Forum Kultury Przestrzeni według planu zaproponowanego przez inicjatora Forum Romualda Dylewskiego, aby sprawami przestrzeni Lublina zajmować się metodycznie w ścisłej współpracy z Urzędem Miasta.

23 marca 2006 – Drugie spotkanie FKP: „Rzeźba w przestrzeni publicznej Lublina”

Spotkanie z Jackiem Korbusem, rozmówcą nr „Scriptores” o kulturze przestrzeni, rozpoczynające realizację „popularyzatorskiego” cyklu spotkań, który razem z cyklem „eksperckim”, miały tworzyć Forum Kultury Przestrzeni według planu zaproponowanego przez Romualda Dylewskiego, inicjatora Forum.

24 kwietnia 2006 – Trzecie spotkanie FKP: „Dziedzictwa dobry smak”

Spotkanie z Grzegorzem Miliszkiewiczem, historykiem kultury materialnej, współorganizowane z Akademią Obywatelską w ramach ich własnego cyklu cotygodniowych spotkań edukacyjnych.

25 maja 2006 – Czwarte spotkanie FKP: „Parking Lublin”, pierwsze spotkanie rowerowe

Pierwsze spotkanie Forum Kultury Przestrzeni o tematyce rowerowej w kontekście transportu zrównoważonego. Pełny tytuł spotkania „Parking Lublin” i co dalej czyli perspektywy rozwoju ruchu rowerowego w naszym mieście prowokacyjnie dotykał problemu przekształcania się przestrzeni publicznych Lublina w jeden wielki parking samochodowy.

22 czerwca 2006 – Piąte spotkanie FKP: „Przyszłość pl. Dworcowego”

Temat „Przyszłość pl. Dworcowego i okolic dworca PKP” był konsekwencją pierwszego spotkania FKP pt. „Place w przestrzeni Lublina”. Dworzec PKP został potraktowany priorytetowo jako „brama miasta”.

Wrzesień 2006 – Wywiad w „Architekturze-Murator”

Rewitalizacja więzi społecznych – wywiad Huberta Trammera z Marcinem Skrzypkiem o Forum Kultury Przestrzeni w „Architekturze-Murator”, nr 9/2006, rubryka „Inforum”.

Październik 2006 – Środki Świata

16 października rozpoczęła się rekrutacja uczestników (głównie nauczycieli) do projektu „Czytanie Dziedzictwa – Środki Świata”. Projekt miał dwie edycje: 2006-2007 i 2008. Polegał na organizacji nieodpłatnych szkoleń rozwijających kompetencje w zakresie przygotowywania zajęć edukacyjnych dotyczących wiedzy o tradycjach i kulturze regionu. Projekt ten stał się inkubatorem refleksji i pomysłów wykorzystywanych później w animacji Forum Kultury Przestrzeni, takich jak: „Gra w przestrzeń”, „Gra w tradycję”, konkurs „T-shirt dla Lublina”.

 

2007

 

17 kwietnia 2007 – Drugie spotkanie rowerowe

Kontynuacja tematu perspektyw rozwoju transportu rowerowego w Lublinie. Celem spotkania było wyłonienie reprezentacji rowerzystów i podmiotów społecznych, która mogłaby zająć się działaniem na rzecz przyjęcia przez Lublin tzw. „pakietu rowerowego”, a w perspektywie powołaniem w Lublinie zespołu zadaniowego ds. dróg dla rowerów, jaki działał w Krakowie.

21 maja 2007 – Powstanie Porozumienia Rowerowego

Przełomowe spotkanie zawiązujące Porozumienie Rowerowe – oddolną oficjalną reprezentację interesów lubelskich rowerzystów.

31 maja 2007 – Spotkanie TUP z Urzędem Miasta

Spotkanie lubelskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich z przedstawicielami władz miasta pt. „Przestrzeń Publiczna Miasta Lublina jako wyraz jakości kultury i środowiska miasta”

Czerwiec-listopad 2007 – Spotkania z architektami

W 2007 roku z inicjatywy Huberta Trammera, nauczyciela wykładającego na Politechnice Lubelskiej, odbyły się w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” trzy spotkania z wybitnymi polskimi architektami dla studentów.

Czerwiec 2007 – Konsultacje toru „rowerowego” na ul. Janowskiej

26 września 2007 – Rowerzyści w Urzędzie Miasta

Spotkanie z Markiem Kuzajem, pracownikiem Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Lublin wyznaczonym do kontaktów ze środowiskiem rowerowym. Próba nawiązania stałej, planowej współpracy rowerzyści-UM jako pierwsze robocze spotkanie FKP-UM.

Październik 2007 – Materiały do wizji nowego Podzamcza

W odpowiedzi na ogłoszony 4 października 2007 przez „Gazetę Wyborczą” konkurs na wizję przebudowy Podzamcza FKP opublikowało na swoich stronach materiały informacyjno-edukacyjne o Podzamczu pomagające w tworzeniu tych wizji do wykorzystania przez uczestników konkursu, studentów, planistów, mieszkańców.

30 października 2007 – Strona WWW Porozumienia Rowerowego

Powstanie witryny internetowej Porozumienia www.rowery.tnn.pl w celu publikacji ogłoszeń o bieżących działaniach, ich rezultatów oraz popularyzacji wiedzy.

30 października – 9 listopada 2007 – Pierwsze konsultacje rowerowe: nowe ścieżki

28 listopada 2007 – MISTER, Personal Rapid Transit

Spotkanie z MISTER-em, czyli Miejskim Indywidualnym Systemem Transportu Elektryczno-Rolkowego, polską wersją PRT. Autor koncepcji: Olgierd Mikosza. Prowadził: Jacek Warda.

13 grudnia 2007 – Stadslab 2007

Prezentacja rezultatów pierwszej edycji warsztatów Stadslab z Uniwersytetu Fontys w Tilburgu. Warsztaty dotyczyły zrównoważonego zagospodarowania terenów przemysłowych i poprzemysłowych Lublina.

 

2008

 

15 maja 2008 – Paskuda mojego miasta

Spotkanie w ramach II Dni Fotografii im. Edwarda Hartwiga organizowanych przez Koło Fotograficzne UMCS – Grupę Fotografów Lubelskich. Ze strony Forum Kultury Przestrzeni – udział w panelu oraz pomoc w przygotowaniu tematów i zapraszaniu gości (Elżbieta Dymna ze Stowarzyszenia MiastoMojeAwNim).

Wiosna 2008 – Zapisy dyskusji o przestrzeni

W tym czasie odbyły się dwa spotkania o przestrzeni dla których Forum spełniło jedynie rolę kronikarza. Elżbieta Zasempa, ówczesna stażystka Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” przypisana do pomocy Forum, nagrała je, spisała i podsumowała. Następnie materiały te zostały opublikowane na stronach Forum, a obecnie są one dostępne na stronach Kalendarium i w Bibliotece Multimedialnej Ośrodka.

18 czerwca 2008 – Spotkanie z Ewą Kiptą o rewitalizacji

Spotkanie opisywane w dokumentacji jako „Ekonomia społeczna” lub „Społeczne aspekty rewitalizacji”, które miało zaznajomić studentów gospodarki przestrzennej Collegium Polonicum w Słubicach z lubelskimi doświadczeniami w partycypacji i rewitalizacji. Studenci byli później gośćmi spotkania rowerowego „Urząd miasta i rowerzyści. Budowanie współpracy” tego samego dnia.

18 czerwca 2008 – Trzecie spotkanie rowerowe

Trzecie spotkanie z cyklu rowerowego pt. „Urząd miasta i rowerzyści. Budowanie współpracy”, które celem było określenie, w jaki sposób Porozumienie Rowerowe może pomóc urzędnikom w rozwoju dróg rowerowych w 2009 roku.

4 września 2008 – Dźwięk w krajobrazie

Spotkanie FKP pt. „Dźwięk w krajobrazie. Przestrzeń dźwiękowa Lublina” podsumowujące seminarium „Dźwięk w krajobrazie. Stan i perspektywy badań” zorganizowane w dniach 3-4 września przez dr Sebastiana Bernata z Zakładu Ochrony Środowiska Instytutu Nauk o Ziemi UMCS.

27 października 2008 – Manifest Wspólnej Przestrzeni

Spotkanie w redakcji lubelskiej „Gazety Wyborczej” rozpoczynające prace nad opracowaniem „Manifestu Wspólnej Przestrzeni”, programowego zbioru zasad i wartości wynikających ze współdzielenia ograniczonej przestrzeni publicznej przez wiele grup użytkowników. Miał być dodany do planowanego na wiosnę 2009 polskiego wydania książki Gordona Cullena Townscape. Prace nad „Manifestem” były próbą stworzenia podwalin pod ogólnopolski ruch „Wspólna przestrzeń”, który miał stać się platformą międzymiastowych kontaktów w dziedzinie kultury przestrzeni ale w oparciu o bardziej uniwersalne i pragmatyczne podejście.

Listopad 2008 – listopad 2011 – 65 artykułów w KulturzeEnter

W tym czasie Forum Kultury Przestrzeni rozwija się dzięki współpracy w internetowym czasopismem KulturaEnter założonym przez Warsztaty Kultury. W dziale „Miasto i obywatele” publikowane są artykuły poszerzające wiedzę o kulturze przestrzeni autorów z Lublina oraz ekspertów i działaczy miejskich z innych miast.

14 listopada 2008 – Korzyści z konsultacji społecznych

Dwa powiązane spotkania dotyczące partycypacji: prezentacja książek Jacka Wardy o planowaniu inwestycyjnym oraz spotkanie z działaczami miejskimi Markiem Karabonem (Wrocław) i Gallem Podlaszewskim (Koszalin), które zaowocowało publikacją jego artykułu na stronach FKP.

20 listopada 2008 – Stadslab 2008

Prezentacja rezultatów drugiej edycji warsztatów Stadslab z Uniwersytetu Fontys w Tilburgu pod hasłem „Miasto studentów i nauki”. Warsztaty dotyczyły potrzeb studentów i projektowania terenów uniwersyteckich, szczególnie we wschodniej części miasta.

 

2009

 

Marzec 2009 – HerO

Początek trzyletniego projektu HerO (Heritage as Opportunity – Dziedzictwo jako szansa) w ramach europejskiego programu URBACT II, w którym Forum Kultury Przestrzeni uczestniczyło z ramienia Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” jako członka Lokalnej Grupy Wsparcia HerO. Rok później projekt zaowocował konsultacjami „Jakie Podzamcze?” na rzecz stworzenia społecznego wniosku do planu Podzamcza.

Wiosna 2009 – tłumaczenia Stadslab 2007 i 2008

Słuchacze i słuchaczki Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Chełmie przetłumaczyli broszury Stadslab Masterclass 2007 i 2007.

Czerwiec 2009 – konkurs „T-shirt dla Lublina”

Nowe spojrzenie na kulturę przestrzeni w nawiązaniu do festiwalu sztuki w przestrzeni publicznej „Open City”.

17 października 2009 – FKP na IV Kongresie Obywatelskim

Sesja tematyczna „Kultura przestrzeni wobec presji rynku” na IV Kongresie Obywatelskim, który odbył się  odbył się w gmachu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod hasłem „Razem wobec przyszłości”.