Stale uzupełniane kalendarium rozwoju i działań Forum Kultury Przestrzeni.

Forum Kultury Przestrzeni powstało w 2005. Ukazał się wówczas numer wydawanego przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” czasopisma „Scriptores” p.t. „Rozmowy o kulturze przestrzeni”. Na promocji tego numeru, która odbyła się 27 września 2005 roku, lubelski urbanista Romuald Dylewski zaproponował Ośrodkowi stworzenie Forum Kultury Przestrzeni jako programu publicznych dyskusji ekspertów i mieszkańców o przestrzeni Lublina. FKP miało być oddolnym środowiskiem opiniotwórczym nastawionym z definicji na współpracę z Urzędem Miasta i Ratuszem. Ta formuła szybko zaczęła się zmieniać. W 2010 roku Forum odnowiło swoją działalność na fali starań Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 i dzięki wsparciu Prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka, początkowo pod nazwą Forum Green Connection, a następnie ponownie Forum Kultury Przestrzeni. W 2011 roku powołana została także Rada Kultury Przestrzeni będąca echem pierwotnej Rady Programowej FKP. Więcej o genezie powstania Forum:

Prezentacja miała na celu pokazać dynamikę i logikę zmian w odniesieniu do najbardziej charakterystycznych momentów i czynników, w szczególności rolę, jaką może odegrać w takim działaniu instytucja kultury.

Opisy do obrazków:

1.
W Lublinie proces rozwoju partycypacji zaczął się od kultury. Nie od konfliktu czy sektora NGO, ale po prostu od kultury – patrz pkt. 3.

2.
Decydenci i ludzie opinii o partycypacji często wiedzą niewiele,  nawet jeśli są jej życzliwi. Nie jest to jedno, jasno określone działanie, ale proces o wielu możliwych scenariuszach. Dlatego porównanie jej do tańca – którego zasady każdy zna – uznałem za najlepszą analogię ujmującą kluczowe uwarunkowania partycypacji.

3.
Z perspektywy czasu wydaje się, że powstanie Forum Kultury Przestrzeni w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” logicznie wynikło z pierwotnych założeń tej instytucji: ze z góry przypisanej Ośrodkowi roli w rewitalizacji Starego Miasta i mocno akcentowanej w Bramie Grodzkiej filozofii „małoojczyźnianej” czyli połączenia miejsca, tożsamości lokalnej i odpowiedzialności obywatelskiej.

Genezą Forum był zeszyt „Scriptores” pt. „Rozmowy o kulturze przestrzeni” składający się nie z artykułów, ale z „popularnonaukowych” i edukacyjnych wywiadów z ekspertami tej dziedziny. Romuald Dylewski (prezes lubelskiego TUP-u, ojciec-założyciel Forum i „wynalazca” pojęcia kultury przestrzeni) wysuną pomysł, aby Forum powstało w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”, bo tylko instytucja kultury nadawała się w tym temacie na „męża zaufania”, który nie mógł być podejrzewany o jakiekolwiek przestrzenne interesy poza idealistycznymi 🙂

Dość wcześnie z działalności Forum wyodrębnił się wątek rowerowy. Było to przemyślane działanie na rzecz konkretnej grupy odbiorców przestrzeni, która ma ściśle zdefiniowane potrzeby, jest przyjazna dla otoczenia, rozwiązania jej problemów dotykają innych ważnych tematów (np. rozwoju zrównoważonego) i mają znane know-how oraz wsparcie. Wszystko to okazało się skuteczne w osiąganiu konkretnych efektów.

4.
Po okresie entuzjazmu Forum straciło impet prawie do zera. Porozumienie Rowerowe działało lepiej, ale też powoli wyczerpywało swoje możliwości. Niemniej jednak wszystko to było potrzebne do tworzenia środowiska, historii działań i wypracowywania doświadczenia.

5.
Z czasem Porozumienie Rowerowe ostatecznie dojrzało do sięgnięcia po rozwiązanie w sumie najbardziej oczywiste, czyli przekonanie prezydenta, by zarządzeniem wprowadził w Lublinie tzw. „Pakiet rowerowy dla gmin” (czyli inaczej „Standardy rowerowe”) od lat obecne na stronie sieci „Miasta dla Rowerów”.

Natomiast w tematyce ogólnoprzestrzennej i ogólnorozwojowej odsiecz przyszła z Europy. Elementy partycypacji zostały wpisane na sztywno w atrakcyjne dla władz ramy „projektów europejskich”: HerO („Heritage as Opportunity”) i Europejskiej Stolicy Kultury, które – wracając do metafory tanecznej – odegrały rolę podobną do „Tanieca z gwiazdami”. HerO zawierał wymóg utworzenia Lokalnej Grupy Wsparcia, a w ESK jednym z dwóch głównych kryteriów oceny aplikacji było hasło „miasto i obywatele”. To pozwoliło m.in. zrealizować debatę o przyszłości Podzamcza i rozwinąć inicjatywę SPOKO (Społecznego Komitetu Organizacyjnego ESK czyli zaangażowania społecznego w pisanie aplikacji) mimo różnych „ale”.

Należy podkeślić wpływ Forum i Porozumienia na uspołecznienie procesu ESK. Były w nim momenty krytyczne, podczas których tylko wcześniej nabyte doświadczenia i wiedza potwierdzały słuszność obranego kierunku, dodawały motywacji do działania i podpowiadały dalsze kroki.

6.
Tworzenie się nowych relacji władza-obywatele było procesem złożonym, ale szybkim. Ważną rolę odegrał w nim wybór na prezydenta Krzysztofa Żuka, którego hasłem było „Bliżej ludzi”, a wcześniej, jeszcze zanim ogłosił swoją kandydaturę, wielokrotnie spotykał się z niedobitkami Forum Kultury Przestrzeni.

7.
W tym czasie (2010) Forum faktycznie już nie istniało, ale jego idea właśnie odnosiła triumfy. Porozumienie Rowerowe wdrażało swoje „Standardy”. Pojawił się namacalny sukces w postaci udanego społecznego wniosku do planu Podzamcza (dzięki HerO), natomiast społęczne pisanie aplikacji ESK skłoniło post-forumowe towarzystwo do stworzenia wieloletniego planu „Green Connection” polegającego połączeniu ze sobą charakterystycznych dla Lublina zielonych wąwozów i dolin w jedną wielką sieć zielonych przestrzeni publicznych.

O reaktywacji Forum w nowym kształcie zadecydowało zdarzenie pozornie bez znacznia. Jesienią 2010 nowy prezydent Krzysztof Żuk poprosił Ośrodek o zorganizowanie spotkania ze środowiskiem związanym z tematyką ekologiczną, gdyż znane mu były działania Forum, projekt „Green Connection” i otwarty charakter Bramy Grodzkiej (choć z ekologią sensu stricto nie miała wiele wspólnego). Wątek ekologiczny z czasem rozwiał się, ale po 2 spotkaniach na ten temat pozostała internetowa grupa dyskusyjna (wpływ doświadczeń ESK), która przyjęła nazwę Green Connection. W kolejnych miesiącach, nie bez oporów, wróciła idea Forum Kultury Przestrzeni a wpływ woli prezydenta do kontaktów ze środowiskiem „eko” przerodził się w inicjatywę stworzenia oficjalnej Rady Kultury Przestrzeni.

Warto podkreślić, że nie był to proces liniowy ani planowy o przewidywalnym i kontrolowanym scenariuszu, lecz długi, celowo organiczny i wielowątkowy, w którym poszczególne wątki wspierały się nawzajem i pojawiały się pewne formy tymczasowe i nabyte po drodze kompetencje służące jako „pomosty”. Ostateczny wynik tych wszystkich przemian był zależny wsparcia instytucji kultury (jako silnika I-stopnia), zaangażowania konkretnych osób i od umiejętnie wykorzystanego splotu okoliczności.

8-9
Ostatecznie uzyskaliśmy zmianę, w której nastapiła wstępna integracja wszystkich aktorów-tancerzy. I pojawiły się pierwsze wymierne skutki w przestrzeni w postaci bitumicznych czy wpisanych w jeżdnię dróg rowerowych, o których jeszcze 2 lata temu nikomu się nie śniło. Przed nami jeszcze wiele pracy, ale już wiemy jak to robić.

 

Poniższe kalendarium obejmuje działalność Forum Kultury Przestrzeni od genezy do powstania Rady Kultury Przestrzeni w 2011 roku a także późniejsze punkty zwrotne. Dokumentacja poszczególnych działań Forum i Rady Kultury Przestrzeni znajduje się w postach na stronie głównej.

Kalendarium

2005

 

Publikacja Rozmów o kulturze przestrzeni / sierpień-wrzesień 2005
Wydanie numeru 29 czasopisma „Scriptores” pt. Rozmowy o kulturze przestrzeni, od którego zaczęła się historia FKP.

Promocja Rozmów o kulturze przestrzeni / 27 września 2005
Spotkanie promocyjne w Trybunale Koronnym z rozmówcami numeru, na której Romuald Dylewski ogłosił ideę powołania Forum Kultury Przestrzeni:

Rezultatem spotkania były dwa opracowania:

Zapis spotkania:

  • Część 1: M. Skrzypek / E. Kipta / J. Korbus / B. Stelmach / R. Dylewski
  • Część 2: B. Stelmach / J. Korbus / R. Dylewski / Z. Korzeb
  • Część 3: Z. Korzeb / K. Michałkiewicz / E. Kipta / R. Racki / K. Sobczak / B. Stelmach
  • Część 4: S. Symotiuk / K. Michałkiewicz / Z. Korzeb / M. Skrzypek
  • Część 5: R. Dylewski / E. Maj / E. Pytlarz / R. Racki
  • Część 6: E. Kipta / R. Racki / J. Korbus / B. Stelmach / E. Pytlarz / K. Nieścioruk / M. Skrzypek

Sformułowanie zasad działalności FKP / 22 listopada  2005
Spotkanie w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”, na którym sformułowano dokument „Ogólne zasady funkcjonowania Lubelskiego Forum Kultury Przestrzeni”.

Porozumienie w sprawie utworzenia FKP / 1 grudnia 2005

Spotkanie w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”, na którym podpisano „POROZUMIENIE w sprawie utworzenia Lubelskiego Forum Kultury Przestrzeni przy Ośrodku 'Brama Grodzka – Teatr NN’.

Zakładanie Forum miało więc 2 etapy: najpierw sformułowano Zasady, a później podpisano Porozumienie, do którego Zasady były załącznikiem.

 

2006

 

Akceptacja FKP przez prezydenta / 18 stycznia 2006
Prezydent Lublina Andrzeja Pruszkowskiego działania FKP jako partnera współpracy z Urzędem Miasta.

Ustalenie pierwszego spotkanie FKP / 27 lutego 2006
Na spotkaniu wiceprezydentem Ryszardem Pasikowskim i z wicedyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Elżbietą Mącik ustalono termin pierwszego spotkania forum: 2 marca 2006, czwartek. W spotkaniu uczestniczyli również: Romuald Dylewski, prof. Krzysztof Wojciechowski, Lechosław Lameński, Tomasz Pietrasiewicz i Marcin Skrzypek.

Pierwsze opisy kultury przestrzeni w internecie / wiosna 2006
W ramach przygotowań do rozpoczęcia działalności Forum powstają strony próbujące osadzić tę inicjatywę i samo pojęcie kultury przestrzeni w szerszym kontekście:

1. spotkanie FKP: „Place w przestrzeni Lublina” / 2 marca 2006
Pierwsze, historyczne spotkanie Forum Kultury Przestrzeni według planu zaproponowanego przez inicjatora Forum Romualda Dylewskiego, aby sprawami przestrzeni Lublina zajmować się metodycznie w ścisłej współpracy z Urzędem Miasta.

2. spotkanie FKP: „Rzeźba w przestrzeni publicznej Lublina” / 23 marca 2006
Spotkanie z Jackiem Korbusem, rozmówcą nr „Scriptores” o kulturze przestrzeni, rozpoczynające realizację „popularyzatorskiego” cyklu spotkań, który razem z cyklem „eksperckim”, miały tworzyć Forum Kultury Przestrzeni według planu zaproponowanego przez Romualda Dylewskiego, inicjatora Forum.

3. spotkanie FKP: „Dziedzictwa dobry smak” / 24 kwietnia 2006
Spotkanie z Grzegorzem Miliszkiewiczem, historykiem kultury materialnej, współorganizowane z Akademią Obywatelską w ramach ich własnego cyklu cotygodniowych spotkań edukacyjnych.

4. spotkanie FKP: „Parking Lublin”, pierwsze spotkanie rowerowe / 25 maja 2006
Pierwsze spotkanie Forum Kultury Przestrzeni o tematyce rowerowej w kontekście transportu zrównoważonego. Pełny tytuł spotkania „Parking Lublin” i co dalej czyli perspektywy rozwoju ruchu rowerowego w naszym mieście prowokacyjnie dotykał problemu przekształcania się przestrzeni publicznych Lublina w jeden wielki parking samochodowy.

5. spotkanie FKP: „Przyszłość pl. Dworcowego” / 22 czerwca 2006
Temat „Przyszłość pl. Dworcowego i okolic dworca PKP” był konsekwencją pierwszego spotkania FKP pt. „Place w przestrzeni Lublina”. Dworzec PKP został potraktowany priorytetowo jako „brama miasta”.

Wywiad w „Architekturze-Murator” / wrzesień 2006

  • Rewitalizacja więzi społecznych – wywiad Huberta Trammera z Marcinem Skrzypkiem o Forum Kultury Przestrzeni w „Architekturze-Murator”, nr 9/2006, rubryka „Inforum”.

Projekt „Czytanie dziedzictwa – Środki świata” / październik 2006
16 października rozpoczęła się rekrutacja uczestników (głównie nauczycieli) do projektu „Czytanie Dziedzictwa – Środki Świata”. Projekt miał dwie edycje: 2006-2007 i 2008. Polegał na organizacji nieodpłatnych szkoleń rozwijających kompetencje w zakresie przygotowywania zajęć edukacyjnych dotyczących wiedzy o tradycjach i kulturze regionu. Projekt ten stał się inkubatorem refleksji i pomysłów wykorzystywanych później w animacji Forum Kultury Przestrzeni, takich jak: „Gra w przestrzeń”, „Gra w tradycję”, konkurs „T-shirt dla Lublina”.

Gra Wartości. Gra została wymyślona na potrzeby projektu „Czytanie Dziedzictwa” jako „Gra w tradycję”, a następnie była wykorzystywana w różnych innych kontekstach. Gra Wartości opiera się na zasadach gry w pokera i jest modelem sytuacji, w której ujawniają się wartości, kiedy mamy ograniczony wybór tego, na czym nam zależy.

2007

 

Drugie spotkanie rowerowe / 17 kwietnia 2007
Kontynuacja tematu perspektyw rozwoju transportu rowerowego w Lublinie. Celem spotkania było wyłonienie reprezentacji rowerzystów i podmiotów społecznych, która mogłaby zająć się działaniem na rzecz przyjęcia przez Lublin tzw. „pakietu rowerowego”, a w perspektywie powołaniem w Lublinie zespołu zadaniowego ds. dróg dla rowerów, jaki działał w Krakowie.

Powstanie Porozumienia Rowerowego / 21 maja 2007
Przełomowe spotkanie zawiązujące Porozumienie Rowerowe – oddolną oficjalną reprezentację interesów lubelskich rowerzystów.

Spotkanie TUP z Urzędem Miasta / 31 maja 2007
Spotkanie lubelskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich z przedstawicielami władz miasta pt. „Przestrzeń Publiczna Miasta Lublina jako wyraz jakości kultury i środowiska miasta”

Spotkania z architektami / czerwiec-listopad 2007

W 2007 roku z inicjatywy Huberta Trammera, nauczyciela wykładającego na Politechnice Lubelskiej, odbyły się w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” trzy spotkania z wybitnymi polskimi architektami dla studentów.

Konsultacje toru „rowerowego” na ul. Janowskiej / czerwiec 2007

Rowerzyści w Urzędzie Miasta / 26 września 2007
Spotkanie z Markiem Kuzajem, pracownikiem Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Lublin wyznaczonym do kontaktów ze środowiskiem rowerowym. Próba nawiązania stałej, planowej współpracy rowerzyści-UM jako pierwsze robocze spotkanie FKP-UM.

Materiały do wizji nowego Podzamcza / październik 2007
W odpowiedzi na ogłoszony 4 października 2007 przez „Gazetę Wyborczą” konkurs na wizję przebudowy Podzamcza FKP opublikowało na swoich stronach materiały informacyjno-edukacyjne o Podzamczu pomagające w tworzeniu tych wizji do wykorzystania przez uczestników konkursu, studentów, planistów, mieszkańców.

Strona WWW Porozumienia Rowerowego / 30 października 2007
Powstanie witryny internetowej Porozumienia www.rowery.tnn.pl w celu publikacji ogłoszeń o bieżących działaniach, ich rezultatów oraz popularyzacji wiedzy.

Pierwsze konsultacje rowerowe: nowe ścieżki / 30 października – 9 listopada 2007

MISTER, Personal Rapid Transit / 28 listopada 2007
Spotkanie z MISTER-em, czyli Miejskim Indywidualnym Systemem Transportu Elektryczno-Rolkowego, polską wersją PRT. Autor koncepcji: Olgierd Mikosza. Prowadził: Jacek Warda.

Stadslab 2007 / 13 grudnia 2007
Prezentacja rezultatów pierwszej edycji warsztatów Stadslab z Uniwersytetu Fontys w Tilburgu. Warsztaty dotyczyły zrównoważonego zagospodarowania terenów przemysłowych i poprzemysłowych Lublina.

 

2008

 

Paskuda mojego miasta / 15 maja 2008
Spotkanie w ramach II Dni Fotografii im. Edwarda Hartwiga organizowanych przez Koło Fotograficzne UMCS – Grupę Fotografów Lubelskich. Ze strony Forum Kultury Przestrzeni – udział w panelu oraz pomoc w przygotowaniu tematów i zapraszaniu gości (Elżbieta Dymna ze Stowarzyszenia MiastoMojeAwNim).

Zapisy dyskusji o przestrzeni / wiosna 2008
W tym czasie odbyły się dwa spotkania o przestrzeni dla których Forum spełniło jedynie rolę kronikarza. Elżbieta Zasempa, ówczesna stażystka Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” przypisana do pomocy Forum, nagrała je, spisała i podsumowała. Następnie materiały te zostały opublikowane na stronach Forum, a obecnie są one dostępne na stronach Kalendarium i w Bibliotece Multimedialnej Ośrodka.

Spotkanie z Ewą Kiptą o rewitalizacji / 18 czerwca 2008
Spotkanie opisywane w dokumentacji jako „Ekonomia społeczna” lub „Społeczne aspekty rewitalizacji”, które miało zaznajomić studentów gospodarki przestrzennej Collegium Polonicum w Słubicach z lubelskimi doświadczeniami w partycypacji i rewitalizacji. Studenci byli później gośćmi spotkania rowerowego „Urząd miasta i rowerzyści. Budowanie współpracy” tego samego dnia.

Trzecie spotkanie rowerowe / 18 czerwca 2008
Trzecie spotkanie z cyklu rowerowego pt. „Urząd miasta i rowerzyści. Budowanie współpracy”, które celem było określenie, w jaki sposób Porozumienie Rowerowe może pomóc urzędnikom w rozwoju dróg rowerowych w 2009 roku.

Dźwięk w krajobrazie / 4 września 2008
Spotkanie FKP pt. „Dźwięk w krajobrazie. Przestrzeń dźwiękowa Lublina” podsumowujące seminarium „Dźwięk w krajobrazie. Stan i perspektywy badań” zorganizowane w dniach 3-4 września przez dr Sebastiana Bernata z Zakładu Ochrony Środowiska Instytutu Nauk o Ziemi UMCS.

Manifest Wspólnej Przestrzeni / 27 października 2008
Spotkanie w redakcji lubelskiej „Gazety Wyborczej” rozpoczynające prace nad opracowaniem „Manifestu Wspólnej Przestrzeni”, programowego zbioru zasad i wartości wynikających ze współdzielenia ograniczonej przestrzeni publicznej przez wiele grup użytkowników. Miał być dodany do planowanego na wiosnę 2009 polskiego wydania książki Gordona Cullena Townscape (2011). Prace nad „Manifestem” były próbą stworzenia podwalin pod ogólnopolski ruch „Wspólna Przestrzeń”, który miał stać się platformą międzymiastowych kontaktów w dziedzinie kultury przestrzeni. Dwa zjazdy ruchu poprzedziły powstanie Kongresu Ruchów Miejskich.

65 artykułów w KulturzeEnter / listopad 2008 – listopad 2011
W tym czasie Forum Kultury Przestrzeni rozwija się dzięki współpracy w internetowym czasopismem KulturaEnter założonym przez Warsztaty Kultury. W dziale „Miasto i obywatele” publikowane są artykuły poszerzające wiedzę o kulturze przestrzeni autorów z Lublina oraz ekspertów i działaczy miejskich z innych miast.

Korzyści z konsultacji społecznych / 14 listopada 2008
Dwa powiązane spotkania dotyczące partycypacji: prezentacja książek Jacka Wardy o planowaniu inwestycyjnym oraz spotkanie z działaczami miejskimi Markiem Karabonem (Wrocław) i Gallem Podlaszewskim (Koszalin), które zaowocowało publikacją jego artykułu na stronach FKP.

Stadslab 2008 / 20 listopada 2008
Prezentacja rezultatów drugiej edycji warsztatów Stadslab z Uniwersytetu Fontys w Tilburgu pod hasłem „Miasto studentów i nauki”. Warsztaty dotyczyły potrzeb studentów i projektowania terenów uniwersyteckich, szczególnie we wschodniej części miasta.

 

2009

 

HerO / marzec 2009
Początek trzyletniego projektu HerO (Heritage as Opportunity – Dziedzictwo jako szansa) w ramach europejskiego programu URBACT II, w którym Forum Kultury Przestrzeni uczestniczyło z ramienia Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” jako członka Lokalnej Grupy Wsparcia HerO. Rok później projekt zaowocował konsultacjami „Jakie Podzamcze?” na rzecz stworzenia społecznego wniosku do planu Podzamcza.

Tłumaczenia Stadslab 2007 i 2008 / wiosna 2009
Słuchacze i słuchaczki Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Chełmie przetłumaczyli broszury Stadslab Masterclass 2007 i 2007.

Konkurs „T-shirt dla Lublina” / czerwiec 2009
Nowe spojrzenie na kulturę przestrzeni w nawiązaniu do festiwalu sztuki w przestrzeni publicznej „Open City”.

FKP na IV Kongresie Obywatelskim / 17 października 2009
Sesja tematyczna „Kultura przestrzeni wobec presji rynku” na IV Kongresie Obywatelskim, który odbył się  odbył się w gmachu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod hasłem „Razem wobec przyszłości”.

II Zjazd Wspólna Przestrzeń / 23-24 października 2009
Drugi i ostatni zjazd aktywistów miejskich pod tym hasłem. Inicjatywa zapoczątkowana „Manifestem Wspólna Przestrzeń” w powiązaniu z planowanym polskim wydaniem książki Gordona Cullena Townscape poprzedziła powstanie Kongresu Ruchów Miejskich.

 

2010

 

Wkład środowiska FKP do programu ESK Lublin 2016 (zespół)
Prace nad projektem „Green Connection – kultura przestrzeni” do aplikacji Lublina w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016: propozycja rozwoju terenów zieleni w „zieloną sieć” przestrzeni publicznych (mapa). Program „Green Connection – kultura przestrzeni” do finałowej aplikacji Lublina obejmujący:
– powołanie grupy doradczej do spraw przestrzeni (późniejsza Rada Kultury Przestrzeni)
– odnowa dyskusji publicznej o przestrzeni
– opracowanie koncepcji rozwoju terenów zieleni i przestrzeni publicznych
– program konkursów dla lokalnych społeczności na realizacje terenów zieleni i przestrzeni publicznych – Green Connection
– realizacja większych projektów terenów zieleni i przestrzeni publicznych i inne inicjatywy

Jakie podzamcze? (Ewa Kipta, Marcin Skrzypek)
Konsultacje społeczne zagospodarowania przestrzennego Podzamcza w ramach projektu HerO „Heritage as Opportunity” rozpoczętego w 2009 roku.

Projekt „Forum Green Connection” – pierwotna nazwa nowej odsłony FKP (Ewa Kipta, Jan Kamiński)
Zdefiniowanie najważniejszych potrzeb, wyzwań i obszarów problemowych Lublina pod względem przestrzeni:
– propozycja zmian w polityce miasta: uspołecznienie, zrównoważona polityka przestrzenna, zrównoważony transport
– mapa kluczowych miejsc problemowych pod względem przestrzeni lublina
– projekt grupy doradczej ds. przestrzeni (Rady Kultury Przestrzeni)

Projekt „Green Connection” jako wkład środowiska kultury przestrzeni do aplikacji Lublin ESK 2016

Wykorzystanie doświadczeń FKP do animacji społecznego zaangażowania w proces Lublin ESK 2016
Powtórzenie formuły utworzenia Porozumienia Rowerowego do proklamacji SPOKO, Społecznego Komitetu Organizacyjnego Lublin ESK 2016, a także wykorzystanie doświadczeń komunikacji cyfrowej (listy dyskusyjne, strony uLublin.eu)

Europejska Zielona Stolica (zespół)

Wstępne rozpoznanie możliwości udziału Lublina w konkursie o tytuł Europejskiej Zielonej Stolicy. Tekst szkicowy Ewy Kipty

Poznawalnia (Jacek Warda)
Propozycja lokalizacji lubelskiego centrum nauki na dworcu kolejowym Lublin Północny w ramach rewitalizacji tego budynku i dzielnicy Tatary

Uchwała o konsultacjach społecznych w Lublinie (Katarzyna Zaleska)
Uczestnictwo w konsultacjach projektu uchwały.

Plac Litewski (Jadwiga Jamiołkowska, Bolesław Stelmach)
Monitoring losów projektu po zakończeniu konkursu. Prezentacja stanowiska RKP na spotkaniach z władzami miasta.

Transport i zarządzanie mobilnością
Ogólny temat rozpoczęty na pierwszej stronie FKP.

 

2011

 

Początek przekształcania Green Connection w Forum i Radę Kultury Przestrzeni

Druk Townscape’u (Marcin Skrzypek, Ewa Kipta)
Pierwsze polskie wydanie Obraz Miasta (The Concise Townscape) Gordona Cullena. Książka wydana przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”. Prace trwały od 2008 roku.

Park Ludowy i hala Targów Lubelskich (Jan Kamiński, Jacek Warda, Rafał Sadownik)

Górki Czechowskie (Bolesław Stelmach, Tadeusz J. Chmielewski)
– opinia w sprawie wykupu części Górek
– konsultacje nowego planu zagospodarowania przestrzennego
– 29.03.2011 – opinia o wykupie Górek
– 29.04.2011 – wniosek RKP do zmiany planu miejscowego Górek
– 18.11.2011 – pismo o zgodę na konsultacje planu przez RKP
– 03.12.2011 – opinia do projektu panu przygotowana na posiedzenie MKUA
– 13.02.2012 – opinia do projektu planu w trybie opiniowania przez instytucje na Radę Miasta (31.05.2012)

Dolina Bystrzycy (Katarzyna Zaleska)

Pasaż Victoria (Jadwiga Jamiołkowska, Romuald Dylewski
Stanowisko w sprawie nowej galerii handlowej na miejscu Pedetu i w jego kwartale
– 04.05.2011 – pismo do MKiDN
– 24.06.2011 – pismo do Prezydenta Lublina i Wydziału Architektury i Budownictwa UM Lublin

Podzamcze (Ewa Kipta, Jan Kamiński, Aleksander Wiącek)
– propozycje rozwiązań komunikacyjnych i rowerowych (wspólnie z Forum Rozwoju Lublina)
– 04.05.2011 – pismo o poszerzenie składu jury konkursu na koncepcję zagospodarowania
– 10.08.2011 – wnioski RKP do miejscowego planu Podzamcza

System Informacji Wizualnej Lotniska Lublin (Robert Zając)
Działania na rzecz opracowania profesjonalnego SIW-u lotniska w Świdniku.

Zalew Zemborzycki (Katarzyna Zaleska)
Konsultowanie, przygotowanego przez firmę Smit i Smit opracowania na temat Zalewu Zemborzyckiego

Rusałka (Jan Kamiński)

Galeria Zamek (Ewa Kipta)
– 07.06.2011 – pismo do prezydenta w sprawie terenu Galerii Zamek (Tarasy Zamkowe)
– 10.08.2011 – wniosek do planu Podzamcza z uwzględnieniem Galerii Zamek
– 11.01.2012 – pismo do inwestora o prezentację publiczną projektu

Plac przed Centrum Spotkania Kultur (Ewa Kipta)

Wąwóz przy Arnsztajnowej i Osiedle TOR (Jadwiga Jamiołkowska, Bolesław Stelmach)
Monitorowanie stanu spraw Osiedla TOR, współpraca z mieszkańcami.
– stanowisko w sprawie zmiany planu ujęte w szerszym wniosku o zmianę planu Górek Czechowskich oraz w osobnym piśmie w tej sprawie.
– prezentacja Jadwigi Jamiołkowskiej na ten temat
– 10.08.2011 – pismo do prezydenta o zmianę planu
– 11.01.2012 – pismo (ponowne) o zmianę planu na os. TOR  + prezentacja
– 24.01.2012 – wniosek o objęcie ochroną drzew pomnikowych m.in. na os. TOR

4 listopada – formalne powołanie Rady Kultury Przestrzeni

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Lublina (zespół)
Uspołecznienie i konsultowanie powstającego studium. Tekst szkicowy – propozycja uspołecznienia. Wnioski złożyliśmy jako organizacje współtworzące Green Connection
– 18.11.2011 – pismo o zgodę (!) na konsultacje studium przez RKP

Studium Widokowe Lublina
Włączenie wyników studium w politykę przestrzenną miasta.

Transport w Lublinie (Aleksander Wiącek, Jacek Werner)
Propozycje zmian transportowych w Lublinie, parkingi P+R, rowery (we współpracy z Forum Rozwoju Lublina). Prezentacja Aleksandra Wiącka.

Propozycje zmian w UM Lublin (Stanisław Lichota)
Zmiany sprzyjające wysokiej kulturze przestrzeni

Wyburzenie budynku Weterynarii (Huber Trammer)
Dyskusja wewnętrzna FKP bez wniopsków.

Głusk (Jacek Warda, Dawid Soszyński)

Plan MPZP dla PKP (Jan Kamińśki)
– 18.11.2011 – pismo o zgodę na konsultacje planu przez RKP, decyzja o opiniowaniu gotowego planu

Termomodernizacja Warsztatów Kultury (Daniel Stelmasiewicz)
– 30.11.2011 – notatka ze spotkania nt. konsultacji termomoderniazacji obiektu

PDF-y zamiast skanów (Marcin Skrzypek)
Propozycja, aby UM publikował PDF-y tekstowe zamiast skanów dokumentów
– 13.12.2011 – pismo
– 23.12.2012 – odpowiedź

2012

 

Most Lutosławskiego (Jadwiga Jamiołkowska, Sławomir Karaś, Ewa Kipta)
– 11.01.2012 – pismo do prezydenta z inicjatywą nadania mostowi na Zamojskiej im. inż. Mariana Lutosławskiego

Wyludnianie się Lublina (Hubert Trammer)
Jak przeciwdziałać wyludnianiu się wyludnianiu Lublina? Dyskusja prasowa i aktywność jednego z radnych sprowokowała FKP do zaproponowania własnych rozwiązań. Powstał program „Dobrze mieszkać w Lublinie” Huberta Trammera i własne opracowanie Ewy Kipty. Na bazie programu powstało stanowisko RKP złożone do prezydenta Krzysztofa Żuka i prezentacja zaprezentowana mu na spotkaniu.
– 11.01.2012 – „Dobrze mieszkać w Lublinie” – program i prezentacja Huberta Trammera i stanowisko RKP nt. zatrzymywania wyludniania się Lublina
– 13.01.2012 – „Jak zmienić niekorzystne trendy demograficzne w mieście?” – propozycje własne Ewy Kipty

SIM – System Informacji Miejskiej (Robert Zając)
Działania na rzecz opracowania profesjonalnego SIM-u Lublina rozpoczęte w 2011 jako kontynuacja tematu SIW-su dla Lotniska.

Wąwóz „Zimne Doły” (Ewa Kipta)
– 24.01.2012 – pismo do prezydenta w sprawie ochrony wąwozów, w tym na „Zimnych Dołach”

Lubelska Kolej Aglomeracyjna (Jacek Warda)
– opinia w sprawie planów Urzędu Marszałkowskiego
– 24.01.2012 – prezentacja koncepcji Michała Tyburka dla RKP

Budynek Urzędu Wojewódzkiego na Spokojnej (Maria Balawejder-Kantor, Jadwiga Jamiołkowska)
Skuteczna interwencja w sprawie zmiany projektu przebudowy wnętrza.
– 31.01.2012 – notatka ze spotkania z osobami odpowiedzialnymi
– 09.02.2012 – pismo podsumowujące do Wojewody Lubelskiego

Rogatka Warszawska (Jan Kamiński, Ewa Kipta)
– 06.02.2012 – opinia do planu w trybie opiniowania przez instytucje

Chodnik przy Romanowskiego (Jan Kamiński, Krzysztof Kowalik)
– 21.02.2012 – pismo popierające działania Rady Dzielnicy Konstantynów i propozycja uspokojenia ruchu

Budynek Rupes (Maria Balawejder-Kantor, Jadwiga Jamiołkowska)
Działanie w celu sprawdzenia legalności dysharmonijnej nadbudowy obiektu
– 21.02.2012 – pismo do Wydziału Architektury i Budownictwa o wgląd w projekt wykonawczy
– 27.02.2012 – po udostępnieniu zgłoszenie go do Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego o niezgodności z projektem pierwotnym

Ratowanie budynku Kina „Kosmos” (Maria Balawejder-Kantor, Jadwiga Jamiołkowska)
– 27.02.2012 – pismo do inwestora w sprawie spotkania

System kładek pieszo-rowerowych (Jacek Warda)
Propozycja kładek pieszo-rowerowych.

Ogród Saski (Tomasz Kulbowski)
Zabiegi w celu udostępniania Ogrodu podczas remontu do celów komunikacyjnych. Powołanie społecznego zespołu kontrolującego przebieg prac.

Ochrona krajobrazu Muzeum Wsi Lubelskiej w związku z przedłużeniem al. Solidarności (Agata Kozak, Marcin Skrzypek)

Barierki w krajobrazie (Marcin Skrzypek)

Zespół d.s. partycypacji (Marcin Skrzypek)
Propozycja powołania zespołu partycypacyjnego
– 13.12.2012 – pismo do prezydenta o powołanie zespołu
– 02.01.2013 – odpowiedź: zespół powołany pod kierownictwem Pawła Prokopa