Z archiwum Lublin ESK 2016. Trzy wpisy na stronie SPOKO dotyczące kultury i seniorów tworzące w sumie repozytorium inspiracji do wykorzystania w osobnym programie o tej tematyce w ramach starań Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

 

2010.03.03 – 13:29 / Marcin Skrzypek

 

Podmioty zajmujące się pracą z seniorami w dziedzinie kultury. Informacje z 2010-11 roku.

W Lublinie działa jeden z najstarszych w kraju Uniwersytet Trzeciego Wieku (LUTW), który rozwija zainteresowania, pogłębia wiedzę, sprzyja różnym formom aktywności społecznej seniorów. Właśnie obchodzi 25 rocznicę powstania. Uniwersytet został powołany przez Oddział Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej w Lublinie (TWWP). Zajęcia w LUTW cieszą się ogromnym zainteresowaniem środowiska seniorów.

LUTW prowadzi 3 cykle tematyczne we współpracy z Uniwersytetem Medycznym pn. Wiedza o Zdrowiu, z Uniwersytetem Przyrodniczym „ Wiedza o Przyrodzie” i z UMCS i KUL tzw. wykłady powszechne dotyczące wydarzeń aktualnych, oraz wiedzy z różnych kierunków humanistycznych, a nawet nauk ścisłych. Każdy cykl wykładów opracowują Rady Programowe w skład których wchodzą przedstawiciele uczelni.

TWWP powołało też przy Lubelskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku:

 • Wielopokoleniowy Klub Wolontariusza przy Domu Pomocy Społecznej (2002-2006) i nowy od 2009 który skupia seniorów oraz studentki pedagogiki i psychologii.
 •  Szkoła Superbabci (2008) i Szkoła Superbabci i Superdziadka (2009) oraz Klub Superbabci (2009) Obecnie zajęcia odbywają się w Wojewódzkim Ośrodku Kultury ul. Dolna Panny Marii 3.
 • Lubelskie Centrum Aktywizacji Seniorów (2002), które z kolei utworzyło: Punkt Informacyjny dla Seniorów oraz Punkt Doradztwa i Rzecznictwa dla Seniorów (ul. Dolna Panny Marii 3).
 • Klub Aktywnych Seniorów DK LSM – ul. Wallenroda 4a
 • Klub Aktywnych Seniorów, ul. Bronowicka 3

Wszystkie agendy LCAS działają w oparciu o wolontariuszy, głównie seniorów. Ponadto w Lublinie działa kilka Klubów Seniora. Najczęściej są to kilkunastoosobowe grupy powstałe przy klubach osiedlowych i domach kultury:

 • Klub Kobiet w DK Skarpa SM Czuby
 • Klub Seniora w DK Łęgi SM Czuby
 • Klub Seniora przy Radzie NOT
 • Klub Seniora – ul. Nałkowskich 125, lok 14
 • Klub Seniora w Klubie Osiedlowym Odeon SM Kolejarz
 • Klub Seniora w DK Czechów
 • Klub Seniora w Klubie Osiedlowym „Przyjaźni” RSM Motor
 • Klub Seniora w Klubie Osiedlowym „Niepodległości” RSM Motor
 • Klub Seniora „Iskra” w Przestrzeni Inicjatyw Twórczych „Tektura”
 • Klub Seniora w DK Bronowice
 • Klub Osób Dojrzałych (klub seniora) w DK Błonie SM Czuby

Działalność i oferta tych klubów są bardzo zróżnicowane. Najczęściej mają na celu urozmaicenie wolnego czasu seniorom z uwzględnieniem ich zainteresowań.

Wolontariat seniorów organizują również Warsztaty Kultury CK.

Ofertę kulturalną dla seniorów mają też trzy Dzienne Domy Pomocy Społecznej podlegające Zespołowi Ośrodków Wsparcia Centrum Usług Socjalnych przy ul. Lwowskiej 28. Podopieczni tych placówek w pakiecie usług oprócz bytowych otrzymują też możliwość uczestniczenia w warsztatach artystycznych, wycieczkach i spotkaniach w innych placówkach. Wiele środków na tę działalność ośrodki pozyskują z pisanych projektów.

Podobną ofertę dla seniorów proponuje Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów – Dzienny Ośrodek Wsparcia przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie /ul. Nałkowskich 114.

Ponadto animatorzy kultury pracują z seniorami w:

 • Stowarzyszeniu „Mali bracia Ubogich”
 • Związek Emerytów i Rencistów
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego
 • Lubelskim Towarzystwie Alzheimerowskim
 • Domach Pomocy Społecznej
 • parafiach kościołów różnych wyznań

Organizacje pozarządowe dla seniorów od czasu do czasu organizują kursy, najczęściej komputerowe oraz realizują projekty, np.:

 • Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza
 • Fundacja „Nasza Szkoła” – projekt „Integracja Pokoleń”
 • Lubelski Ośrodek Samopomocy – projekt „Proaktywni 50+”
 • Lubelska Fundacja Rozwoju – projekt „Rozwój w dobie zmian”
 • Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – szkolenia językowe i obsługi komputera

 

[Renata Kiełbińska]


 

2010.03.03 – 13:34 / Marcin Skrzypek

 

Minusy

 • nie ma wystarczającej ilości przeglądów, festiwali, aukcji, giełd umożliwiających seniorom prezentacje dorobku we wszystkich dziedzinach twórczości (np. nie ma przeglądu kabaretów)
 • brak przepływu informacji między placówkami i instytucjami organizującymi życie kulturalne seniorom. Nie istnieje platforma wymiany doświadczeń, współpracy, inspiracji
 • brak dostępu seniorów do informacji o placówkach wsparcia
 • brak dostępu seniorów do informacji o ofercie kulturalnej dla nich
 • brak bazy: pływalni, sal widowiskowych; nie ma siłowni na powietrzu (ogólnodostępnej) – są obiekty, np. szkoły, kluby; domy kultury, w których przed południem mogłyby się odbywać zajęcia dla seniorów
 • seniorzy nie są przygotowani do korzystania z ofert aktywności kulturalnej. Przyczyny są złożone. Wymagają specjalistycznych badań i opracowania programu naprawczego przez specjalistów

 

[Renata Kiełbińska]


 

2010.03.03 – 13:37 / Marcin Skrzypek

 

Co trzeba / można zrobić

 1. Należy przeszkolić liderów spośród seniorów, ponieważ uczestnictwo w życiu kulturalnym w znacznym stopniu oparte jest na zaufaniu społecznym. Seniorzy zazwyczaj korzystają z takich miejsc i działań, do których zachęci ich ktoś w bezpośrednim kontakcie, ktoś do kogo mają zaufanie.
 2. Liderzy muszą pracować z seniorami w osiedlach, ponieważ starsi ludzie nie chcą i często nie mogą oddalać się od domów.
 3. Seniorom potrzeba więcej uczestnictwa w działaniach międzypokoleniowych, w projektach społecznych, wspomnieniowych.
 4. Należy dofinansować działalność organizacji, instytucji z ciekawymi propozycjami dla seniorów, szczególnie niszowymi.
 5. Organizować konkursy grantowe na projekty „dla seniorów”. Organizacje pozarządowe zachęcać do pisania takich projektów.
 6. Opracować i wydać centralny lub dzielnicowe informatory zawierające adresy okolicznych placówek kultury, punktów usługowych, organizacji z krótkim opisem działalności
 7. Opracować dokładna bazę danych o podmiotach zajmujących się pracą z seniorami i na rzecz seniorów.
 8. Opracować listę kontaktów między osobami formalnie i woluntarystycznie zajmujących się seniorami.
 9. Zwiększyć dostęp seniorów do kursów w zakresie nowych technologii (internet, bankowość elektroniczna itp.)
 10. Umożliwić seniorom z Lublina i przyjezdnym zwiedzanie miasta z przewodnikiem, w małych grupach, specjalnym środkiem komunikacji, np. melexem oraz udział w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych w obrębie województwa
 11. Wpłynąć na muzea aby upubliczniały informacje o dniach wolnego wstępu na cały rok z góry.
 12. Teatry i kina – dofinansować zniżkowe seanse dla seniorów.
 13. Informacje / informatory o wydarzeniach kulturalnych dla seniorów, afisze, plakaty rozprowadzać w przychodniach zdrowia, przez kościoły /za aprobatą władz kościelnych/ i w innych miejscach szczególnie odwiedzanych przez seniorów
 14. Jesienią (lub wiosną) w centralnym punkcie miasta zorganizować festyn np. „RETRO życia”, podczas którego wszystkie organizacje mogłyby się pokazać z informacją o swojej działalności dla seniorów, ale jednocześnie byłoby tam dużo zabawy w stylu retro, plenerowa kawiarenka ze „wspomnieniowymi stolikami”, konkursy dla wszystkich pokoleń itp.

[Renata Kiełbińska]


 

Komentarz

Autorką wszystkich powyższych materiałów była Renata Kiełbińska. Składały się one na raport (plik datowany 2010.02.10), który przesłała do mnie z poniższym wstępem:

SENIORZY W LUBLINIE – ESK 2016

18 stycznia 2010 r. w Domu Kultury „Skarpa” odbyło się spotkanie osób reprezentujących n/w instytucje /lista w załączniku/ Miało ono na celu próbę zintegrowania środowiska osób pracujących z seniorami, stworzenie listy kontaktów, wymianę doświadczeń i określenie plusów i minusów obecnej sytuacji – dostępu seniorów do uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta.

Podczas spotkania ujawniły się następujące potrzeby, żale i pomysły na przyszłość.

Zebrane poniżej, nieuporządkowane zapiski ze spotkania mają charakter wstępnego opracowania

Został on podzielony przez mnie na 3 części w celu wzbudzenia tematycznych dyskusji w komentarzach. Fakt, że nie były one podpisane, był spowodowany prawdopodobnie tym, że autorka chciała pozostać anonimowa, aby zachęcić do dyskusji inne osoby związane z tematyką senioralną. Był to początkowy etap współpracy społecznej na rzecz ESK, więc takie gesty miały znaczenie.

Marcin Skrzypek