Z archiwum Lublin ESK 2016. Treść skopiowana z pierwotnej strony: „Założenia aplikacji ESK wg M. Karapudy i K. Czyżewskiego, kwiecień 2010”

 

2010.04.21 – 15:23

 

Aplikacja będzie rozwijała cztery główne tematy

Miasto i wieś – miasto w relacji do regionu, w którym leży, oraz do korzeni i tradycji wiejskich, z którymi większość mieszkańców jest związana; miasto w dialogu z wiejskim i małomiasteczkowym otoczeniem poprzez nowoczesne formy działań kulturowych i awangardową sztukę.

Pamięć i antycypacja przyszłości – miasto w sposób innowacyjny eksplorujące materialne i niematerialne dziedzictwo, kształtujące kulturę pamięci jako ważny element wspólnotowości współczesnych mieszkańców oraz podstawę do tego by potrafiło odzyskać przyszłość, wyzwolić odwagę różnych grup obywateli w tworzeniu alternatywnych wizji przyszłości miasta, stworzyć szansę zanurzenia się w nowoczesny nurt refleksji o przyszłości i realizować praktyki kulturowe o silnym wektorze przyszłościowym.

Wobec Wschodu – miasto zaangażowane w szczególną relację z sąsiadami zza wschodniej granicy Unii Europejskiej, umiejące wykorzystać wyjątkowe możliwości z tym związane, a także unieść wyjątkową odpowiedzialność spoczywającą na europejskim Lublinie w zakresie kształtowania tych relacji; Lublin stolicą kultury Polski wschodniej, Partnerstwa Wschodniego i Europy budującej swą tożsamość i wspólnotowość w oparciu o rozpoznanie i przyswojenie pierwiastka wschodniego, w stopniu równie silnym jak pozostałe.

Kultura wiedzy – miasto dynamizujące swój rozwój w oparciu o wyjątkową koncentrację zasobów akademickich oraz nadanie im właściwej roli w kształtowaniu swej tożsamości, dobrobytu i atrakcyjności; tworzenie nowych form symbiozy miedzy kulturą a wiedzą.

Te cztery motywy wpasowują się w myśl przewodnią, czyli Miasto w dialogu. Dialog rozumiemy jako sposób komunikacji społecznej, zasadniczy dla tego jak chcemy stymulować proces przygotowań do stawania się Europejską Stalicą Kultury, a także jako najwłaściwsze narzędzie dla rozwijania czterech tematów/kierunków tworzących podstawową strukturę programu .
Stąd właśnie tytuł: Miasto w dialogu: obywatelski i kulturowy proces przyspieszonej zmiany i przeobrażania miasta, który charakteryzuje nasze podejście do aplikacji ESK. Aplikacja to nie dokument, który trzeba napisać, ale złożony proces, który będzie wprowadzony w mieście i obejmie specjalistów z dziedziny kultury i środowiska samorządowe, szerokie spektrum instytucji kultury, organizacji społecznych i pozarządowych oraz grup obywatelskich. Proces taki wymaga zdobycia nowych kompetencji, nawiązania relacji, pobudzania aspiracji i ambicji.

 

Europejski wymiar ESK

 • Europa jako proces – nie ma jasnej definicji
 • Europy; powinniśmy rozmawiać o rozszerzeniu granic: politycznych, kulturowych i mentalnych
 • Europa jako sieć komunikacji kulturowej – Lublin musi dołączyć do rosnącego ogólnoeuropejskiego systemu wymiany, a także przeciwdziałać izolacji i wynikającym z niej konsekwencjom
 • Europa jako sąsiedzkie partnerstwo – istotne znaczenie Partnerstwa Wschodniego – chcemy ustalić pozycję Lublina jako kluczowego partnera Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania wschodniej polityki sąsiedzkiej

 

Zarządzanie jako kluczowy problem polityki kulturalnej

Należy rozwinąć i wypróbować modele zarządzania kulturą i upewnić się, że Lublin eksperymentuje na najlepszych modelach, inspirujących całą polską kulturę, w sytuacji gdy kwestia ta nie została odpowiednio zmodernizowana w ciągu 20 lat demokracji. Zarządzanie oznacza dla nas wpływ władzy publicznej na zasoby kulturalne , typologię organizacji kulturalnych oraz sposoby ich wzajemnego oddziaływania, jak również na podejmowanie strategicznych decyzji przez kierownictwo organizacji kulturalnych.

 

Inne kluczowe inicjatywy uwzględnione w procesie przygotowania aplikacji

 • Europejskie Kolegium Kultury powstało w styczniu 2010 z inicjatywy zespołu ESK. Ma ono na celu sprowadzenie do Lublina inspirujących dla projektu ESK wykładowców zajmujących się różnymi aspektami kultury, a także zbadanie kulturalnej konstelacji Lublina i konsultacje z operatorami kultury.
 • Warsztaty z kluczowych dla projektu ESK umiejętności odbywające się w 2010 roku. Skierowane są do specjalistów z dziedziny kultury i przygotowywane przez zespół ESK.
 • Lubelscy operatorzy kultury stają się członkami najważniejszych sieci kulturalnych Europy i mają możliwość uczestnictwa w ich spotkaniach.
 • Oczekuje się, że osoby pełniące ważne funkcje w sektorze kultury w Lublinie, w sposób możliwie szybki udoskonalą znajomość języka angielskiego.
 • Regularne spotkania zespołu ESK i ekspertów z Komitetem Artystycznym i mediami.
 • Analiza lubelskich festiwali i organizacji kulturalnych ujawniła słabe strony struktury, elementy pokrywające się i braki. Eksperci sugerują, aby wszystkie lubelskie organizacje kulturalne we wrześniu i październiku 2010 spróbowały przygotować plany wg metodologii stworzonej przez zespół ESK. Ma to na celu stworzenie systemowej mapy kulturalnej miasta, z uwzględnieniem planu na 4-5 lat, który zostanie wykorzystany – jeśli Lublin dostanie się na tzw. krótką listę – w końcowej aplikacji ESK tworzonej w 2011 roku, a także w tworzeniu długofalowej strategii rozwoju miasta poprzez kulturę.
 • Uruchomienie infrastruktury akademickiej jako potrzebnej bazy badawczej, dostawcy niezbędnych umiejętności, centrum wzmacniającego sieć współpracy i kluczowego odbiorcy kultury. Powołany został zespół badawczy, który ma bezpośrednio wspierać zespół ESK i ekspertów.
 • Inicjatywa SPOKO związana z ESK w zakresie badań, mobilizacji, inspirowania oraz tworzenia sieci i projektów obywatelskich o szerokim zasięgu, docierająca do wielu grup społecznych w mieście.
 • Zespół ESK uzyska wsparcie Prezydenta Lublina w zakresie mobilizacji lokalnego środowiska biznesu i poparcia przez nie kandydatury Lublina do tytułu ESK 2016.
 • Wyznaczona została osoba do kontaktu z władzami w regionie i rozpoznania regionalnej infrastruktury kulturalnej.
 • Zespół ESK i eksperci nawiązali dialog z Marszałkiem Województwa. Dotyczy on kluczowych inwestycji kulturalnych oraz udziału i roli regionalnych organizacji kulturalnych w przygotowanie aplikacji ESK.
 • Pierwsza aplikacja wymaga zobowiązań ze strony miasta w zakresie środków przeznaczonych na projekt ESK w latach 2011-16.
 • Zakładając, że Lublin i prawdopodobnie dwa inne polskie miasta znajdą się na krótkiej liście przed świętami 2010, eksperci będą pracować nad alternatywnymi modelami dalszego prowadzenia projektu ESK i ukończenia aplikacji końcowej w 2011 roku.
 • Modele te powinny cechować: sprawność, przejrzystość i autonomia w zakresie podejmowania działań, aby przygotować dobrą aplikację w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2011 roku.
 • Trwający proces powinien stworzyć realną i szeroko akceptowalną wizję rozwoju Lublina poprzez kulturę, niezależnie od tego czy uzyska on tytuł ESK 2016, oraz zapewniać efektywne wykorzystanie funduszy strukturalnych UE które zostaną zainwestowane w
 • Lublinie i regionie w obecnym i nadchodzącym cyklu budżetowym (2014-2020).
 • Pierwsza aplikacja będzie gotowa 1 lipca 2010, przy czym sam proces pisania planowany jest głównie na czerwiec. Grupa przygotowująca graficzną stronę aplikacji rozpoczęła już pracę z zespołem ESK i ekspertami.

 

Michał Karapuda [wcześniej animator kultury, ówczesny szef Biura ESK w UM Lublin, następnie dyrektor Wydziału Kultury]

Krzysztof Czyżewski [koordynator starań Lublina o tytuł ESK 2016, współtwórca Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach oraz Fundacji Pogranicze]