Listopad 2005 – styczeń 2006

Po ogłoszeniu pomysłu utworzenia Forum Kultury Przestrzeni przy Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” przez Romualda Dylewskiego na promocji „Scriptores” nr 29 pt. Rozmowy o kulturze przestrzeni 27 września 2005 dalszy proces zakładania Forum odbył się w trzech etapach w ciągu trzech miesięcy:

 • 22 listopada 2005 sformułowano zasady prowadzenia Forum
 • 1 grudnia 2005 podpisano porozumienie dotyczące tych zasad
 • 18 stycznia 2006 uzyskano akceptację prezydenta dla współpracy Forum z Urzędem Miasta

Marcin Skrzypek


 

Ogólne zasady funkcjonowania Lubelskiego Forum Kultury Przestrzeni

(załącznik do porozumienia w sprawie utworzenia Forum)

.

 1. Zebrani w dniu 22.11.05 przedstawiciele organizacji i środowisk zainteresowanych kulturą przestrzeni Lublina i Lubelszczyzny powołują Lubelskie Forum Kultury Przestrzeni przy Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”.
 2. Zebrani deklarują swój udział w radzie Forum.
 3. Organizatorem Forum jest Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”. Ośrodek dysponuje infrastrukturą (pomieszczenia, sprzęt, pracownicy) odpowiednią do organizacji takiej działalności.
 4. Forum ma na celu przede wszystkim podniesienie kultury przestrzeni Lublina jako metropolii Polski Wschodniej oraz kultury przestrzeni Lubelszczyzny, w tym zwiększenia ich konkurencyjności wobec innych miast i regionów.
 5. Powyższe cele będą realizowane głównie poprzez organizowanie cyklicznych otwartych dyskusji na tematy związane z tymi problemami.
 6. Zakłada się, że spotkania te będą miały charakter „specjalistyczny” i „edukacyjny” i będą się odbywały raz w miesiącu (na przemian).
 7. W cyklu spotkań specjalistycznych będą podnoszone istotne problemy przestrzeni Lublina i regionu. Będzie brał w nich udział referent (autor lub t.p.) i koreferent-specjalista wyławiający problemy do dyskusji podejmowanej następnie przez panel specjalistów a także uczestników.
 8. Spotkania edukacyjne będą miały bardziej swobodną formę z referatem wprowadzającym jako płaszczyzną dyskusji. Większą rolę będzie w nim odgrywał udział publiczności.
 9. Wszystkie spotkania będą miały charakter otwarty i będą zapowiadane w mediach. Dokumentacja spotkań zostanie upubliczniona (np. na stronach www), a wnioski w formie dokumentu będą kierowane do właściwych władz i mediów.
 10. Na spotkaniach rady Forum organizowanych cyklicznie, np. raz na kwartał, będzie ustalany program kolejnych spotkań.
 11. Członkowie rady mogą zapraszać inne osoby do swojego grona a także delegować do udziału w spotkaniach inne osoby reprezentujące dane środowisko lub organizację.

 

Red. Marcin Skrzypek
pracownik Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”
delegowany do prowadzenia Forum


 

Lublin 01.12.2005

 

POROZUMIENIE
w sprawie utworzenia
Lubelskiego Forum Kultury Przestrzeni
przy Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”

 

Przedstawiciele Lubelskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich, Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich, Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Lublinie, Instytutu Nauk o Ziemi UMCS, Katedry Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Lubelskiej oraz Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”

na spotkaniu, które odbyło się w Bramie Grodzkiej w dniu 22.11.05, przyjęli inicjatywę
o utworzeniu Lubelskiego Forum Kultury Przestrzeni przy Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” oraz ogólne zasady jego funkcjonowania jak w załączeniu.

Forum rozpocznie działalność w styczniu 2006 roku. Jako pierwsze tematy dyskusji proponuje się:

 • Centrum Zana
 • studium rozwoju miasta Lublina
 • place w strukturze przestrzeni publicznej miasta Lublina

Porozumienie podpisali w imieniu:

 1. Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich
  prezes Andrzej Kasprzak
 2. Lubelskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich
  prezes Romuald Dylewski
 3. Katedry Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Lubelskiej
  prof. Elżbieta Przesmycka
 4. Instytutu Nauk o Ziemi UMCS
  prof. Krzysztof Wojciechowski
 5. Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki
  prezes Lechosław Lameński
 6. Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków w Lublinie
  dyrektor Jacek Serafinowicz
 7. Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”
  dyrektor Tomasz Pietrasiewicz

W załączeniu „Ogólne zasady funkcjonowania Lubelskiego Forum Kultury Przestrzeni”.


 

Akceptacja prezydenta

 

ANDRZEJ PRUSZKOWSKI
PREZYDENT LUBLINA

KP/AK.II.1.0717/ 2 /06 Lublin, 17 stycznia 2006

Pan
Tomasz Pietrasiewicz
Dyrektor Ośrodka
“Brama Grodzka Teatr NN”

Szanowny Panie Dyrektorze

 

Serdecznie dziękuję za informację o utworzeniu Lubelskiego Forum Kultury Przestrzeni. Z zainteresowaniem będę obserwował rozwój tej inicjatywy. Współpraca Forum z odpowiednimi jednostkami Urzędu Miejskiego może okazać się bardzo przydatna dla podniesienia kultury zagospodarowania przestrzennego Lublina i jego znaczenia jako miasta metropolitalnego Wschodniej Polski.

Jako osoby do współpracy z Forum ze strony Urzędu proponuję panią Elżbietę Mącik (do spraw bieżących) oraz Pana Prezydenta Ryszarda Pasikowskiego, do którego wiadomości proszę kierować wszystkie pisma.

Jednocześnie proszę o jak najszybsze wyznaczenie pierwszego terminu spotkania wg założonego przez Forum planu.

 

[podpisał Andrzej Pruszkowskie, Prezydent Miasta Lublin]