Replika strony przedstawiającej metodologię konsultacji społecznych przyszłego zagospodarowania Podzamcza w ramach projektu HerO „Heritage as Opportunity” w 2010.

 

Cele

  • określenie oczekiwań społecznych (interesu publicznego) związanych z przyszłością Podzamcza
  • wypracowanie i popularyzacja nowego wzorca konsultacji społecznych w Lublinie, jako wstęp do wprowadzenia europejskich standardów partycypacji społecznej i dialogu społecznego w naszym mieście

Poziomy konsultacji

  • poziom specjalistyczny (spotkania indywidualne z interesariuszami, udział ekspertów społecznych takich jak Forum Rozwoju Lublina, konsylia i konsultacje z udziałem m.in. Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego, Wydziału Dróg i Mostów czy Pracowni Urbanistycznej UM Lublin)
  • poziom społeczny (szeroki udział mieszkańców)

Oczekiwane efekty

  • efekt merytoryczny – konkretne wnioski i pomysły dotyczące przyszłości Podzamcza
  • efekt edukacyjny – popularyzacja wśród mieszkańców wiedzy o kulturze przestrzeni, wrażliwości na jakość otoczenia, umiejętności rozmowy na ten temat
  • podsumowanie dotychczasowych prac nad przyszłością Podzamcza

Konsultacje odbywają się w ramach projektu unijnego HerO – Dziedzictwo jako szansa, ktory ma 2 główne cele:

  • wypracowanie programu zarządzania dziedzictwem kultury na historycznym obszarze Lublina
  • włączenie w ten proces interesariuszy tego terenu czyli w pierwszej kolejności ludzi, którzy związani są z nim życiem, pracą czy inwestycjami, a ostatecznie wszystkich mieszkańców miasta

Aby te cele osiągnąć, w projekt HerO jest realizowany w oparciu o tzw. Lokalna Grupę Wsparcia, czyli formalne ciało mające reprezentować interes społeczny – definiować potrzeby, identyfikować potencjalne konflikty i zapobiegać im poprzez dyskusje, podsuwać pomysły itd. Członkowie Lokalnej Grupy Wsparcia mają prawo do prezentowania opinii szerszego środowiska, z którym są związani.

Dlatego też konsultacje „Jakie Podzamcze?” opierają się na osobach i podmiotach zaangażowanych w projekt HerO. Wśród nich można wymienić: spółkę Bazar, klaster restauratorów i hotelarzy, LSS „Społem”, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, duchownych Cerkwi pw. Przemienienia Pańskiego, Konserwatora Miejskiego, PKS czy Rady Dzielnicy Czwartek i Śródmieście.