Głos mieszkańca w sprawie apartamentowca przy CSK

 //  Projekt: Partycypacja

W lipcu napisał do Rady Kultury Przestrzeni Pan Krzysztof Tracz z prośbą o stanowisko w sprawie swojego protestu przeciw budowie 15-piętkowego apartamentowca przy pl. Teatralnym. Nie udało się w wakacje wypracować stanowiska, ale za zgodą Autora publikujemy jego głos.

Mimo braku odpowiedzi z naszej strony i nie przesądzając o słuszności argumentów, uważamy ten głos za ważny w debacie publicznej o przestrzeni Lublina. Obywatelskie inicjatywy tego typu pomagają definiować interes publiczny wobec funkcji przestrzeni publicznej i krajobrazu miejskiego oraz przyczyniają się do udoskonalania rozwiązań przestrzennego zagospodarowania miasta lub poszerzenia wiedzy i wrażliwości obywateli w dziedzinie kultury przestrzeni.

Przedstawiamy stanowisko Pana Tracza na podstawie przesłanych nam materiałów. Pan Tracza uważa, że apartamentowiec, na którego postawienie już wydano zgodę, jest za wysoki w tym miejscu (50 m) oraz że można powstrzymać jego budowę, jak udało się powstrzymać równie zaawansowaną procedurę budowy 200-metrowego wieżowca przy Siennej w Warszawie. W odpowiedzi na ten temat 4 lipca 2017 Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta wyjaśnia, że

Decyzją nr 448/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r. Prezydent Miasta Lublin udzielił pozwolenia na budowę budynku usługowo-hotelowo-mieszkalnego z garażem podziemnym i z infrastrukturą, przy Al. Racławickich 10 w Lublinie. Pozwolenie na budowę zostało wydane na podstawie ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy nr 73/16 z dnia 18 lutego 2016 r. W/w decyzja o warunkach zabudowy ustaliła wysokość projektowanego budynku, określając ją na podstawie analizy wysokości istniejących sąsiednich budynków. Z uwagi na to, że projekt budowlany spełnił ustalenia decyzji o warunkach zabudowy a także inne warunki określone ustawą Prawo budowlane, nie było podstaw do odmówienia udzielenia pozwolenia na budowę przedmiotowego budynku.

W liście do Wojewody Lubelskiego Pan Tracz podaje swoje argumenty:

Należy zapytać, dlaczego UM w swojej decyzji nie oparł się na Uchwale Nr 320/XI 2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Lublin rady miasta o kształtowaniu przestrzeni miasta uchwalonej 2015 r. i Wytycznych urbanistycznych dla Placu Teatralnego z obiektem Teatru w Budowie w Lublinie opracowanymi w 2008 r, podpisanymi przez Dyrektora Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki mgr inż. arch. Jacka Gurbiela.

W uchwalonym 110 stronicowym DPOnZML podkreśla się konieczność zachowania historycznych panoram miasta i wedut lubelskich ulic, które w uchwale są uznane za wyjątkowe i które w dużej mierze tworzą kapitał miasta. W uchwale znajdują się również zapisy o wysokości budynków w śródmieściu miasta. Na str. 44 zapisano „W 1968 -1980, mimo objęcia całego niemal zespołu zabudowy Śródmieścia (od 1967 r.) wpisem do rejestru zabytków, dokonano istotnego wyłomu w dotychczasowej zasadzie poszanowania historycznych gabarytów zabudowy na obszarze historycznego Śródmieścia przez wprowadzenie tu kilku 11-piętrowych budynków biurowych i mieszkalnych (ul. Karłowicza 4, Środkowa 13, Wieniawska 14, Lubomelska 1-3, Narutowicza 31)” .Jak w świetle powyższego zdania nazwać pozwolenie na budowę 50 m. wysokości apartamentowca przy Pl. Teatralnym. W wytycznych urbanistycznych dla Placu Teatralnego czytamy: “Uznać można, że decyzja o nawiązaniu wysokości głównej fasady teatru do wysokości obiektów otaczających jest słuszna”. Również w świetle powyższego cytatu, decyzja o pozwoleniu na budowę 50 m. apartamentowca przy Placu Teatralnym należy uznać za sprzeczną z wytycznymi kształtowania przestrzeni śródmieścia Lublina.

Sprawa jest w toku. Pan Tracz uważa tę decyzje za sprzeczną z prawem i dlatego zgłosił sprawę do Prokuratury Rejowej. Oto odpowiedzi, przesłane mailowo Panu Traczowi, przez przewodniczącego Rady Kultury Przestrzeni Jana Kamińskiego w sierpniu 2017:

Dziękuję za przesłanie wiadomości. Sprawę oczywiście znamy. Niestety jest mocno zaawansowana. Rozpoznamy czy jesteśmy w stanie przygotować stanowisko.

oraz

Niestety nie jesteśmy w stanie zająć się sprawą, rozpoznać uwarunkowania, o których Pan pisze i zająć stanowisko. Pracujemy społecznie i nie mamy w tym momencie możliwości organizacyjnych by zaangażować się w tę sprawę.

Niemniej odnotowujemy ją na naszej stronie.

 

Oprac. Marcin Skrzypek