Centrum Sztuki Współczesnej

W 2013 roku Urząd Miasta przedstawił koncepcję adaptacji budynku oraz otoczenia dawnych warsztatów szkolnych na Centrum Sztuki Współczesnej. Poziom projektu wywołał zaniepokojenie w środowisku Rady i Forum Kultury Przestrzeni.

Ponieważ największe wątpliwości wzbudził sposób zagospodarowania placu przed budynkiem CSW na parking, Rada Kultury Przestrzeni skierowała dodatkowe pismo do wiceprezydenta Stanisława Kalinowskiego w sprawie polityki transportowej miasta:

Przykładowy wyjątek z polemiki:

5. Parking jako przestrzeń publiczna – pełna treść stanowiska zgodnie z przywoływanym pismem:

Na uwagę zasługuje przy tym wszystkim fakt, że parking, a szczególnie otwarty parking towarzyszący każdemu obiektowi użyteczności publicznej, to przecież też PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, a sposób organizacji ruchu pieszego i kołowego oraz aranżacja urządzeń nawierzchni, zieleni i elementów małej architektury w jego obrębie, stanowi o jakości tej przestrzeni, której ukształtowanie powinno być głównym zadaniem odpowiedzialnego – jeśli nie architekta to z pewnością urbanisty.

Przyjmujemy z niedowierzaniem i jednocześnie dużą obawą powyższe stanowisko Departamentu, który odpowiada za kształtowanie naszego miasta. Problematyce definiowania i kształtowania przestrzeni publicznej poświęcono wiele prac naukowych i podręczników, powstały mniej lub bardziej rozbieżne klasyfikacje ich ról i form, jednak z pewnością żadna z nich nie uznaje parkingu za tego typu przestrzeń.