Konsultacje koncepcji rewitalizacji doliny Bystrzycy

 //  Projekt: Dolina Bystrzycy

Do 15 lutego można przesyłać opinie o koncepcji programu rewitalizacji Bystrzycy autorstwa firmy Autorskie Biuro Architektury Investprojekt-Partner 6. Koncepcja uwzględnia uwagi RKP. Podsumowujemy ten wątek.

W przedstawionej do konsultacji koncepcji wykorzystano wiele uwag i propozycji przekazanych przez Radę Kultury Przestrzeni Urzędowi Miasta a potem firmie ABA. Jest to niewątpliwie koncepcja rozwiązująca wiele problemów, wychodząca z wieloma nowymi pomysłami i rokująca nadzieję na realne „odwrócenie rzeki twarzą do miasta”.

Powstały one najpierw jako dwa opracowania w odpowiedzi na publikację miejskich „materiałów wyjściowych” do opracowania koncepcji rewitalizacji doliny. Następnie w trakcie prac nad koncepcją zostaliśmy zaproszeni na dwa robocze spotkania z projektantami, podczas których mogliśmy przekazać „na gorąco” kolejne sugestie.

Poniżej przedstawiamy chronologiczny skrót treści tego wątku, aby czytelnik mógł się łatwiej zorientować w jego przebiegu:

 • Streszczenie prac nad rewitalizacją doliny Bystrzycy od roku 2011 do początku roku 2016 (wprowadzenie do tematu)
 • Początek 2016 roku – publikacja „Materiałów wyjściowych do opracowania koncepcji programu rewitalizacji doliny Bystrzycy”, część opisowa i graficzna (dostępne w poście Przygotowanie wizji lokalnej planów rewitalizacji Bystrzycy)
 • 10 czerwca 2016 – wizja lokalna doliny w celu przygotowania uwag RKP do „Materiałów” (info w poście j.w.)
 • 14 czerwca 2016 – trójstronne spotkanie w Ratuszu: UM, RKP i ABA (Protokół)
 • 29 czerwca i 6 sierpnia 2016 – przekazanie Urzędowi Miasta i firmie ABA dwóch opracowań z uwagami nt. „Materiałów wyjściowych” i własnymi propozycjami do programu rewitalizacji (dostępne w poście RKP o „Materiałach wyjściowych” i propozycje do programu rewitalizacji)
 • 9 listopada 2016 – spotkanie w Wydziale Planowania (wewnętrzna prezentacja roboczej wersji koncepcji z udziałem przedstawicieli różnych wydziałów i RKP, Protokół)
 • 14 listopada 2016 – spotkanie robocze w siedzibie firmy ABA (także z przedstawicielami Porozumienia Rowerowego).

W tym procesie szczególnie warto podkreślić włączenie strony społecznej do współpracy na etapie prac projektowych, co umożliwiło uwzględnienie poprawek na etapie roboczym w formie dyskusji na żywo. Dzięki temu, choć wątek ten rozpoczął się ze strony RKP jako działanie interwencyjne, to od jesieni 2016 przebiega w atmosferze twórczej współpracy mającej na celu wykorzystanie wkładu ekspertów społecznych przed szerokimi konsultacjami społecznymi.

Osoby ze strony Forum i Rady Kultury Przestrzeni biorące w tych wieloetapowych konsultacjach mają przekonanie, że ich praca nie poszła na marne i pragną podziękować Panu Zdzisławowi Strycharzowi, koordynatorowi projektu, oraz firmie Autorskie Biuro Architektury Investprojekt-Partner 6 za owocną współpracę.

Zapraszając do konsultacji, udostępniamy linki do materiałów, którymi są Koncepcja programu część opisowa i Prezentacja:

Dodatkowo Prezentacja w innych formatach:

Lista zastrzeżeń co do formy udostępnienia materiałów do konsultacji:

 • Informacje opublikowano na dwóch stronach o różnej zawartości. Na stronie „Aktualności” zamieszczono opis i prezentacja, a na stronie projektu sam opis. Czyli strona projektu została wyposażona w uboższy materiał bez map i nie da się z niej przejść do bogatszej w treść strony „Aktualności”.
 • Prezentację opublikowano tylko w dużym i nieuniwersalnym formacie pptx (w pdf plik jest mniejszy).
 • Poza tymi slajdami w prezentacji, nie została udostępniona osobno mapa koncepcji w rozdzielczości umożliwiającej dostrzeżenie szczegółów.
 • Nie zapowiedziano spotkania otwartego w godzinach popołudniowych, aby mieszkańcy mogli wysłuchać prezentacji i zadać pytania po zapoznaniu się z materiałami.

Oznacza to, że w zapoznawaniu się z materiałami przeznaczonymi do konsultacji mieszkańcy mogą napotkać na niepotrzebne trudności, a tym samym będzie im trudniej brać udział w samych konsultacjach. Trudności te nie wynikają z obiektywnych przyczyn i były lub wciąż są możliwe do uniknięcia.

Marcin Skrzypek