Opinia RKP o nowym projekcie al. Racławickich

„Z porównania natężeń ruchu dla wariantu bezinwestycyjnego i preferownego wynika, że większą przepustowość będzie posiadał wariant bezinwestycyjny…”

„…Poszerzanie jezdni poprzez budowę wydzielonych lewo- i prawo-skrętów jest więc nieuzasadnione.”

Straty drzew dla przebudowy ulic: al. Racławickie, Sowińskiego / Poniatowskiego / Głęboka, Lipowa:
  • Drzewa zinwentaryzowane wg raportu – 953
  • Drzewa do wycięcia według raportu – 377
  • Drzewa zagrożone zamarciem (szacowane w opinii) – 306
  • Razem do wycięcia i zagrożonych – 683
Wyjątki:
Wnioskujemy niewydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia i całkowite odstąpienie od realizacji projektu w obecnym kształcie.
[…]
Sporządzony na potrzeby decyzji raport zawiera niezgodne z rzeczywistością informacje dotyczące wpływu inwestycji na środowisko. Stwierdza m.in. że realizowane przedsięwzięcie „nie będzie miało wpływu na istniejące walory krajobrazowe analizowanego obszaru” [s.172]. W rzeczywistości przedstawiony projekt doprowadzi do znaczących i nieodwracalnych zmian w krajobrazie i przestrzeni miasta a jakość przestrzeni spadnie drastycznie poprzez: deformację przebiegu ulicy, niepotrzebne poszerzenia pasów ruchu, wycinkę drzew oraz wprowadzenie znacznej liczby drzew w stan zagrożenia zamarciem; pomimo znaczących zmian w przestrzeni, likwidacji znacznej liczby drzew i powierzchni biologicznie czynnych raport stwierdza, że wpływ realizacji inwestycji na środowisko będzie niewielki. Nie można zgodzić się z takimi stwierdzeniami;