Ostateczne uwagi RKP do przebudowy Al. Racławickich

3 lutego odbyło się w Ratuszu 2,5-godzinne spotkanie Prezydenta i urzędników UM Lublin z przedstawicielami RKP nt. ostatecznych uwag do projektu przebudowy Al. Racławickich.

Ze spotkania przedstawiciel UM sporządził notatkę, która została potem uzgodniona z uczestnikami spotkania z ramienia RKP (Jan Kamiński, Krzysztof Kowalik). Została ona przesłana do naszej wiadomości ok. 13-14 marca (Jan Kamiński przesłał ją na Forum Kultury Przestrzeni 14 marca) i wtedy też zgodnie z ustaleniami została wysłana do projektantów. Odpowiedzi możemy się spodziewać ok. 15 kwietnia.

Jest w niej 21 szczegółowych punktów. W podsumowaniu ustalono, że

omawiane zagadnienia zostaną przekazane projektantowi. Projektant zostanie zobowiązany do pisemnego odniesienia się do niniejszej notatki w możliwie najkrótszym czasie, jednak jeśli to możliwe nie dłuższym niż miesiąc od dnia jej otrzymania. Decyzja o wprowadzaniu zmian może zapaść także dopiero na etapie robót budowlanych.

Notatka nie jest podpisana, nie ma daty ostatecznego uzgodnienia (data przesłania projektantowi to ok. 14 marca). Mimo prośby osób uzgadniających z RKP, w liście uczestników nie wymieniono ich (z wyjątkiem Krzysztofa Kowalika). Ze strony społecznej w spotkaniu brali udział: Agata Cholewa, Marta Kurowska, Marcin Skrzypek, Krzysztof Wiśniewski, Bolesław Stelmach, Krzysztof Kowalik, Jan Kamiński (główny uzgadniający).

Celem spotkania było przejrzenie jeszcze raz projektu wspólnie z urzędnikami, uzgodnienie z nimi uwag dotyczących konkretnych miejsc, spisanie ich oraz przekazanie projektantowi, aby uwzględnił te z nich, które jeszcze można uwzględnić na tym etapie. Niestety, wydruki projektu przebudowy nie pokazywały organizacji ruchu (podziału na projektowane pasy ruchu). W czasie spotkania każda uwaga była dyskutowana, uzasadniana lub krytykowana, większość w obecności Prezydenta i z jego udziałem.

20170203_151950

 

Rozmowy Ratusza z mieszkańcami o projekcie Al. Racławickich trwają od paru lat, ale Urząd Miasta nie przedstawił żadnej dokumentacji tych rozmów. Być może jej nie posiada. Co prawda raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko powołuje się na oficjalne konsultacje przeprowadzone w marcu 2015 (rozdz. 15. Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem, o konsultacjach – s. 158 Raportu i s. 93 Streszczenia; konsultacjom tym poświęcono niecałą stronę, słowo to pada w każdym z dokumentów 2 razy i tylko w tym miejscu)

W ramach analizowanego przedsięwzięcia przeprowadzone zostały konsultacje społeczne w marcu 2015 r. W ramach prowadzonych konsultacji społecznych zorganizowane były spotkania informacyjne z przedstawicielami samorządów oraz mieszkańcami.

Jednak nie ma takich konsultacji na liście oficjalnych konsultacji społecznych UM Lublin w roku 2015 (dokument 618840/09/2016, KP-PP-I.1431.333.2016 z 21 września 2016, odpowiedź Fundacji Wolności w sprawie konsultacji w 2015 roku). Listy konsultacji na stronach UM Lublin:

Być może istnieje jakaś lista uwag zbieranych od mieszkańców (nie została jednak nigdy przedstawiona), natomiast na podstawie powyższych danych można przypuszczać, że nie istnieje żadna dokumentacja konsultacji zawierająca listę uwag wraz z komentarzami UM lub projektanta, które z nich będą uwzględnione, a które nie i dlaczego. Innymi słowy, „rozmowy” na które powołuje się UM Lublin były faktycznie dosłownie ustnymi rozmowami. Powyższa notatka jest prawdopodobnie jedyną pisemną ich dokumentacją, niestety sporządzoną już po ostatecznym zatwierdzeniu projektu i z inicjatywy strony społecznej.

 

Marcin Skrzypek