Uwagi i wnioski RKP do raportu środowiskowego nt. przebudowy Al. Racławickich i przyległych ulic

Z pisma: „Kwestionujemy zapisy raportu, który nie stwierdza znaczącego wpływu inwestycji na środowisko. W naszej ocenie jest wprost przeciwnie – planowana inwestycja przyniesie znaczne pogorszenie środowiska w centrum Lublina.”

2016.06.09  2016_06_09 OOŚ Aleje Raclawickie Uwagi i wnioski RKP

Wybrane uwagi:

Uwaga 1

Przedstawiony raport nie zawiera wymaganego […] racjonalnego wariantu alternatywnego. Celem strategicznym Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Lublin jest :

 • ograniczenie ruchu samochodów osobowych
 • rozwój i szersze wykorzystanie transportu zbiorowego.

Przedstawiony wariant nie realizuje tych zapisów. W przypadku samochodów osobowych wzrost natężenia ruchu
wynosi ponad 3%, natomiast w przypadku komunikacji miejskiej utrzymuje się na stałym poziomie (porównanie
prognoz natężenia ruchu ze stron 29 i 66). Posiadany przez gminę Lublin dokument pn. Analiza i ocena możliwości
wyznaczenia pasa autobusowo-trolejbusowego wzdłuż ciągu al. Racławickie – ul. Lipowa w Lublinie wskazuje w jaki
sposób można wprowadzić zmiany z minimalnym wpływem na środowisko. Żądamy by jako racjonalny wariant
alternatywny przeanalizować opisane w tym dokumencie rozwiązanie.

[…]

Uwaga 9

W punkcie 15 autorzy raportu twierdzą, że nie przewiduje się konfliktów społecznych. Jest to twierdzenie sprzeczne ze stanem faktycznym, ponieważ w chwili obecnej występuje jawny konflikt. Mieszkańcy nie godzą się na tak znaczne poszerzenie ulicy, szczególnie ulicy Sowińskiego i Al. Racławickich oraz znaczną wycinkę drzew. Nie zgadzają się także na niczym nieuzasadnione poszerzanie jezdni poszczególnych ulic w obrębie skrzyżowań. Analizując projekt widać kilkanaście miejsc konfliktowych pomiędzy pieszymi a rowerzystami – zbyt wąskie strefy oczekiwania dla pieszych przy przystankach, brak wzajemnej widoczności czy sposób przeplatania ruchu pieszego i rowerowego.

[…]

Uwaga 15

Duże wątpliwości budzi aktualność Raportu w świetle doniesień medialnych, w których Prezydent wypowiada się odnośnie zmian w projekcie, które w raporcie nie zostały uwzględnione. Podobnie w przypadku ostatnich spotkań Rady Dzielnicy Wieniawa z Prezydentem, gdzie ustalono liczne zmiany, które nie znajdują odzwierciedlenia w treści raportu.

[…]

Wnioski

Wnioskujemy o przygotowanie nowego projektu przebudowy Al. Racławickich od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego od Al. Racławickich do wiaduktu nad al. Solidarności , ul. Sowińskiego od Al. Racławickich do skrzyżowania z ul. Głęboką, ul. Głębokiej od stacji benzynowej do skrzyżowania z ul. Filaretów i ul. Lipowej od skrzyżowania z Al. Racławickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza, który będzie uwzględniał:

 • obniżenie klasy drogi z G (główna) na Z (zbiorcza)
 • priorytet dla komunikacji zbiorowej (buspasy, węzły przystankowe), ruchu pieszego (przejścia dla pieszych,
  uspokojenie ruchu) i rowerowego oraz podniesienie atrakcyjności tych form podróżowania,
 • zwiększenie przepustowości (liczonej w osobach a nie w pojazdach),
 • uwagi architektów i urbanistów,
 • zachowanie walorów krajobrazowych, kulturowych i przyrodniczych terenów objętych przebudową, w tym w
  szczególności aktualnej kompozycji przestrzennej obejmującej geometrię drogi oraz szpalery drzew,
 • oczekiwania mieszkańców.