Analiza Założeń do opracowania programu CSK

Załącznik nr 1 do artykułu Marcina Skrzypka Mentalność pozorów (część II). Studium przypadku i profilaktykaw miesięczniku internetowym ?KulturaEnter.pl? nr 7, luty 2009.

 
Komentarz autora

Poniższa analiza dotyczy tej części, która opisuje misję CSK. Powstała ona na zasadzie ?defragmentacji? treści pod kątem przejrzystości. Wykorzystałem w niej swoje doświadczenia w redakcji ?Scriptores?. W pierwszej kolejności zidentyfikowałem tematy, według których dało się pogrupować wszystkie stwierdzenia o przyszłej działalności CSK. Następnie ułożyłem te stwierdzenia grupami w formie punktów, aby całość dawała się czytać bez pośrednictwa zbędnych łączników zdań.

Jako ilustracje tego działania, zamieściłem w swoim artykule zrzut ekranowy kilku stron Założeń… z edytora tekstu ze zdaniami pozaznaczanymi różnymi kolorami według przypisanych im tematów.

Poniżej wytłuściłem te fragmenty, które moim zdaniem są pustosłowiem służącym autorom dokumentu do stworzenia wrażenia, że mają coś ważnego do powiedzenia.

AnalizaZałożeń do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego

Centrum Spotkania Kultur

Fundamentalne założenia konstytuujące CSK w zastanym krajobrazie kulturalnym Lublina i regionu:

 • tworzenie nowych wartości w oparciu o wielowiekową tradycję współistnienia różnych kultur w jednym miejscu jakim jest Lubelszczyzna i Lublin.

 • koordynowanie i organizowanie wydarzeń kulturalnych, zapewnianie przestrzeni, infrastruktury i możliwości do realizowania idei i działań, które wykraczają poza możliwości istniejących już instytucji kultury

 • działalność CSK nie powinna stanowić konkurencji dla innych instytucji i działań kulturalnych z terenu województwa lubelskiego, a raczej stanowić ich przedłużenie, punkt styku ? umożliwić wzmocnienie tych działań

 • realizowanie następujących projektów kulturalnych:

 1. opera, balet, operetka ? przedstawienia kontraktowe oraz produkcja własną

 2. teatr dramatyczny, teatr otwarty, teatr amatorski i inne przedstawienia kontraktowe oraz produkcja własna,

 3. projekcje, przeglądy filmowe, kluby dyskusyjne

 4. przeglądy, warsztaty, konferencje, sympozja,

 5. spotkania autorskie, z artystami, wieczory poetyckie,

 6. wystawy

 7. oraz inne działania artystyczne, takie jak na przykład program ?artists-in-residence?.

Założenia ogólne:

 • CSK powinno pełnić funkcje edukacyjną z naciskiem na edukację kulturalną.

 • CSK podkreślając metropolitalny charakter Lublina będzie stanowiło motor rozwoju regionalnego w wymiarze kulturalnym.

Założenia dotyczące nieopisanej bliżej idei spotkań kultur, jakości i zasięgu przedsięwzięć:

 • CSK powinno być miejscem, w którym spotykają się ludzie i idee.

 • CSK ma realizować idee spotkania kultur na poziomie międzyregionalnym, międzynarodowym, europejskim, dając każdemu mieszkańcowi regionu oraz przyjeżdżającym na Lubelszczyznę i gościom dostęp do wydarzeń artystycznych o najwyższej randze i jakości. Z drugiej strony ma być również medium, za pomocą którego chcielibyśmy pokazywać bogactwo dorobku kulturalnego Lubelszczyzny w kraju i poza jego granicami.

Opis CSK poprzez odniesienia do niekonkretnych pojęć mających oddziaływać na wyobraźnię: ?aleja?, ?hipermarket?, ?arena?, ?mediateka?

 • SCK powinno mieć charakter ?hipermarketu kulturalnego? ? miejsca żyjącego na co dzień, odwiedzanego przez ludzi. Miejsca w którym warto, trzeba a nawet wypada bywać. Miejsca, gdzie można spotkać sie ze znajomymi, zaprosić gości, miło spędzić czas jednocześnie obcować z treściami, które chcielibyśmy przekazywać.

 • CSK powinno mieć charakter ?alei kulturalnej?, wzdłuż której powinny znajdować się różne dostępne dla gości Centrum pomieszczenia o maksymalnie neutralnym charakterze, tak aby można je było łatwo adaptować na potrzeby różnych działań.

 • Powinna to być instytucja o bardzo szerokim profilu treści kulturalnych, ukazująca możliwie najszerszy zakres zjawisk występujących w światowej kulturze. Ma to być ?arena? dla działań kulturalnych, miejsce, gdzie realizowane będą wielkie wydarzenia kulturalne o najwyższej jakości.

 • W CSK powinna znaleźć się ?nowoczesna mediateka?, która miałaby następujące zadania:

1. dokumentować działalność CSK i udostępniać te materiały;

2. dokumentować a następnie udostępniać materiały dotyczące ważnych wydarzeń kulturalnych na Lubelszczyźnie i w Lublinie;

3. prezentować mieszkańcom Lubelszczyzny i Lublina szeroki wachlarz materiałów multimedialnych dotyczących ważnych wydarzeń kulturalnych w Polsce, Europie i na świecie.

 • Właściwym byłoby połączenie funkcji mediateki z ideą ?alei artystycznej?. Opisywaną wcześniej przestrzenią ?społeczną?, swoistym ?hipermarketem kulturalnym?, powinna być właśnie mediateka, o otwartej formie przestrzeni z miejscami gdzie można przysiąść, porozmawiać, napić się kawy lub herbaty oraz w gronie znajomych oddać sie refleksji.

Rozszerzenie powyższej refleksji o opis przestrzeni sprzyjającej pożądanym zachowaniom gości CSK:

 • Zaprojektowanie obiektu jako przestrzeni maksymalnie uniwersalnej, otwartej ? przestrzeni ?społecznej?, której głównym celem będzie nastawienie na człowieka jako odbiorcę działań kulturalnych. Przestrzeń taka powinna sprzyjać kontaktom miedzy ludźmi, wręcz skłaniać do nich, a jednocześnie umożliwiać kontakt z treściami, które za pomocą tych działań chcielibyśmy przekazywać odbiorcy ? oddziaływać niejako ?przy okazji?.

 • Z przestrzenią otwartą powinny łączyć sie przestrzenie zamknięte o maksymalnie neutralnym charakterze, które będzie można wykorzystać do wdrażania różnych projektów kulturalnych.

 • Zespół uważa, że niezbędne jest wydzielenie miejsca na ogólnodostępną cafeterię oraz kilku miejsc ?typu bistro?.

Założenie dotyczące galerii sztuki współczesnej:

 • Przestrzeń zamknięta na ekspozycję stałą w formie neutralnego sześcianu.

 • Wkraczanie w przestrzeń publiczną, umożliwiając gościom Centrum wieloaspektowy kontakt ze sztuką. Taka aranżacja przestrzeni umożliwi artystom realizacje nowych form wyrazu ? bliżej odbiorcy, tak aby zapewnić mu bezpośredni kontakt z maksymalnie szerokim spektrum działań artystycznych. Chcielibyśmy, aby Centrum umożliwiło odbiorcy obserwacje, a nawet uczestnictwo w procesie twórczym.

Założenia dotyczące sali:

 • Nowoczesna, wielofunkcyjna sala widowiskowa, dająca możliwość organizowania koncertów, konferencji, spektakli teatralnych i operowych.

 

Załącznik nr 2 do artykułu Marcina Skrzypka  Mentalność pozorów (część II). Studium przypadku i profilaktyka w miesięczniku internetowym ?KulturaEnter.pl? nr 7, luty 2009.

Komentarz autora

Poniższy skład Zespołu ds. Teatru w Budowie, który opracował Założenia do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego Centrum Spotkania Kultur znalazłem w jednej z uchwał Sejmiku Województwa Lubelskiego z pierwszej połowy roku 2008 zamieszczonych na stronach BIP-u Urzędu Marszałkowskiego. Wytłuściłem te osoby, o których można powiedzieć, że nie są stricte urzędnikami lecz pracownikami kultury. W składzie Zespołu tworzą oni mniejszość w proporcji 11:9 na korzyść urzędników, przy czym praca wielu z nich i tak polega na zarządzaniu i administracji zastanym potencjałem, a nie animowaniu czy kreowaniu nowych sytuacji kulturalnych, w której to dziedzinie doświadczenie byłoby najwartościowsze podczas prac takiego gremium.

Rafał Koziński, laureat Nagrody Miasta Lublina w dziedzinie animacji kulturalnej za rok 2008 (za ?Noc Kultury?), odszedł z Zespołu po jednym z pierwszych zebrań.

Skład Zespołu ds. Teatru w Budowie

Jacek Sobczak ? Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Przewodniczący

Tomasz Chwostek ? Pełnomocnik Marszałka ds. Inwestycji Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Wiceprzewodniczący

Emilia Grunt ? Dyrektor Departamentu Finansów Urzędu Marszałkowskiego

    Janusz Opryński ? Dyrektor Centrum Kultury w Lublinie

    Mariusz Treliński ? artysta, reżyser operowy

    Dariusz Jachimowicz ? Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. Lublin Europejska Stolica Kultury 2016, menadżer kultury

Wojciech Słotwiński ? Pełnomocnik Fundacji Moniki i Janusza Palikotów ds. Teatru w Budowie

    Waldemar Tatarczuk ? Prezes Towarzystwa Zachęta Sztuk Pięknych w Lublinie

Grzegorz Woźniak ? Departament Mienia i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego

    Roman Kruczkowski ? ZASP

Stanisław Lis ? Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego

Andrzej Miskur ? Departament Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego

Mirosław Bernecki ? Departament Mienia i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego

    Mirosław Ziomek ? Dyrektor Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie

    Krzysztof Kutarski ? p.o. Dyrektora Teatru Muzycznego w Lublinie

    Janina Biegalska ? p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie

    Rafał Koziński ? Centrum Kultury w Lublinie

Wojciech Piejak ? Departament Mienia i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego

Dariusz Kocuń ? Dyrektor Lubelskiej Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji z siedzibą w Chełmie

Magdalena Cześniak ? Departament Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego, Sekretarz.