Przestrzeń to nie tylko
objętość czy miejsce.
Przestrzeń to sieć relacji.

 

Forum Kultury Przestrzeni (FKP) to otwarta, działająca społecznie grupa osób (153 członków 05.12.15), którym na sercu leży stan przestrzeni Lublina. FKP jest miejscem wymiany poglądów i podejmowania inicjatyw na rzecz kultury przestrzeni. Organizatorem Forum jest Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, funkcję koordynatora pełni Marcin Skrzypek. Forum ściśle współpracuje z Radą Kultury Przestrzeni.

Rada Kultury Przestrzeni (RKP) wywodzi się z Forum i jest społecznym ciałem doradczym Prezydenta Miasta Lublin powołanym zarządzeniem nr 1057/2011 z dnia 4 listopada 2011. Należy do niej 22 osoby z FKP. Rada działa na rzecz podniesienia jakości przestrzeni Lublina poprzez wspieranie prezydenta opinią w sprawach związanych z przestrzenią oraz podejmowanie własnych inicjatyw w tym zakresie.

Działania FKP i RKP przenikają i uzupełniają się. Rada przedstawia stanowiska i opinie wypracowane na Forum. Narzędziami komunikacji FKP i RKP są: lista mailingowa oraz organizowane cykliczne, otwarte spotkania. Z Forum wywodzą się także inicjatywy: Porozumienie Rowerowe oraz Pieszy Lublin, z którymi FKP także ściśle współpracuje.

Czym jest kultura przestrzeni? To z jednej strony przestrzenny wyraz kultury i poziomu rozwoju lokalnej społeczności, a z drugiej sposób, w jaki ta przestrzeń wpływa z kolei na rozwój tej społeczności i jej kulturę. W obu tych obszarach można znaleźć pole do badań i działań. Naszym zdaniem jest to najbardziej uniwersalna definicja relacji człowiek-otoczenie, która obejmuje wiedzę naukową i fachową oraz działania społeczne i polityczne, a jednocześnie nie pozwala na uproszczenia tych relacji do żadnej z wymienionych specjalizacji.

 

Korzenie kultury przestrzeni w Bramie Grodzkiej

Kultura przestrzeni – pierwsza definicja i linki