#21 Rozmowy o mieście: ZIELONA SIEĆ DLA LUBLINA

Prezentacja koncepcji zintegrowanego systemu powiązań terenów zieleni stworzona w ramach współpracy stażowej między Architekturą Krajobrazu KUL i Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN” w latach 2011-2020. Wtorek, 20.04.2021, godz. 17:00, online.

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie online – prezentację idei powiązań lubelskich terenów zieleni w spójny system rekreacyjny i przyrodniczy

 

20 kwietnia 2021, wtorek, godzina 17:00, online

 • słowo wstępne – dr Mariusz Sagan – Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości UM Lublin
 • prezentacja koncepcji – dr inż. Jan Kamiński – Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu KUL
 • dyskusja

zapisy poprzez formularz: https://forms.gle/mPP86X5iHixKTNtX9

Organizator:
Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu KUL

Partnerzy:

 • Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin
 • Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN
 • GIS-Expert, Łukasz Prażmo
 • Fundacja Krajobrazy
 • Lubelski Klub Biznesu
 • Forum Kultury Przestrzeni
 • Stowarzyszenie „Na Fali” (Społeczny Komitet Lubelskiego Święta Morza i Bystrzycy)
 • Polski Klub Ekologiczny Okręg Środkowo – Wschodni

Poniżej załączamy opis idei oraz link do opracowania z mapą łączników.
https://fkpmapy.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=23b73c84d8dd4b52a977893a1cafb402

Dziękujemy Łukaszowi Prażmo z firmy GIS-Expert za wsparcie technologiczne!

OPIS IDEI ZIELONEJ SIECI

Idea Zielonej Sieci polega na połączeniu wszystkich lubelskich terenów zieleni w spójny system rekreacyjny i przyrodniczy za pomocą zielonych łączników. Każdy z takich łączników, w zależności od szerokości, zawiera nasadzenia drzew, krzewów, ścieżkę pieszą, trasę rowerową, miejsca rekreacji i odpoczynku, a także elementy wyróżniające go spośród innych. Szersze łączniki mogą mieć charakter parków linearnych.

Potencjał Lublina to doliny rzeczne oraz suche doliny i wąwozy przenikające zabudowę miejską, parki, skwery i zieleń osiedlowa. Ważne są również ogrody działkowe, cmentarze, tereny półnaturalne, nieużytki, pola uprawne, tereny poprzemysłowe, kolejowe, powojskowe, tereny komunikacji i wiele innych. To właśnie na tych terenach mogą powstać zielone łączniki. Część z nich bazuje na istniejących nieformalnych ścieżkach i skrótach użytkowanych przez mieszkańców. Niektóre wymagają odnowienia istniejących przejść podziemnych lub kładek. Część to nowe trasy wymagające budowy przejść dla pieszych i rowerzystów w poziomie jezdni, likwidacji istniejących barier, ogrodzeń, budowy kładek lub przejść pod ulicami. Idea jest zgodna z istniejącymi opracowaniami np. ESOCh – a jednocześnie rozwija je i znacznie powiększa.

Projekty tego typu są od lat realizowane w dużych miastach, które postawiły na odważne wizje realizacji rozwoju zrównoważonego. Przykładami mogą być: Zielona sieć Hamburga, londyński Jubilee Greenway, sieć Greenprint w Memphis oraz Park Connector Network w Singapurze. Lublin ze swoim naturalnym systemem dolin i wąwozów ma bardzo krótką drogę do podobnych osiągnięć, a wręcz może być liderem podobnych zmian, jeśli tylko w porę się o to zatroszczymy.

Realizacja Zielonej Sieci znacznie zwiększy dostępność terenów zieleni. Wchodząc do jednego parku lub wąwozu zyskujemy swobodny dostęp do wszystkich terenów w mieście. Zielona Sieć to także odpowiedź na wyzwania pandemii, która zwiększyła zapotrzebowanie na tereny zieleni, równomiernie rozłożone w mieście, bliskie i łatwo dostępne z miejsca zamieszkania. Zielona Sieć to także udostępnianie drzemiącego potencjału – terenów zieleni półnaturalnej i terenów otwartych.

Początkiem prac nad Zieloną Siecią była koncepcja Green Connection – część aplikacji ESK 2016, autorstwa Jana Kamińskiego i Ewy Kipty. Rozwinięcie tego pomysłu było możliwe dzięki pracy trojga stażystów Instytutu Architektury Krajobrazu KUL w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” w latach 2018-2019: mgr inż. Judyty Stani, mgr inż. Anny Stoffer – absolwentek gospodarki przestrzennej i architektury krajobrazu KUL oraz mgr inż. Marcina Bieńko – absolwenta gospodarki przestrzennej KUL, pod opieką Marcina Skrzypka i Jana Kamińskiego oraz Forum Kultury Przestrzeni, w ramach programu „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników KUL”, programu stażowego „Szlifujemy diamenty” w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”. Staże te wpisują się w globalny model uczenia „community engagement” i „service learning” polegający na angażowaniu studentów i studentek w zadania wyraźnie akcentujące korzyści społeczne i dobro wspólne. Efektem tej pracy jest mapa proponowanych łączników wraz z opisem idei i przykładami rozwiązań; link do opracowania:

Na spotkaniu zaprezentujemy obecny stan zaawansowania prac nad projektem oraz będziemy rozmawiać o dalszych kierunkach działań i wyzwaniach z nim związanych. Jesteśmy także ciekawi Państwa propozycji dotyczących rozwoju sieci oraz potrzebnych łączników. Szukamy także osób i instytucji, które chciałyby współpracować przy wdrażaniu idei.

Jan Kamiński, Marcin Skrzypek

 

kontakt:
Jan Kamiński
Katedra Kształtowania i Projektowania Krajobrazu
Instytut Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H, 20-708 Lublin
jan.t.kaminski(at)gmail.com, jankaminski(at)kul.pl
+48 698 869 440