Jak realizowane są standardy piesze? Odpowiedź UM

 //  Projekt: Standardy piesze w Lublinie

Jan Kamiński zadał mailowo pytanie, jak przebiega realizacja Standardów Pieszych. W odpowiedzi nadeszły trzy pisma.

Pytanie zostało rozesłane i odpowiedzi zebrane przez Biuro Partycypacji UM Lublin, ponieważ tam mieści się komórka UM Lublin zajmująca się tzw. mobilnością aktywną, czyli sprawami pieszych i rowerzystów. Oto nadesłane odpowiedzi:

od Zarządu Dróg i Mostów doc20171103104043

W 2017 r. we wszystkich ogłoszonych przetargach na wykonanie dokumentacji projektowych (7 przetargów) w opisie przedmiotu zamówienia umieszczono informację dotyczącą uwzględnienia w pracach projektowych wytycznych i zaleceń zawartych w dokumencie pn. „Lubelskie Standardy Piesze. Kierunki rozwoju ruchu pieszego w Lublinie” ze wskazaniem adresu strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w Lublinie na której umieszczono przedmiotowy dokument.

od Wydziału Inwestycji i Remontów IR_pismo_adresowe_700-lecie_Zn_T-1

Standardy Piesze […] zostały zastosowane na inwestycjach realizowanych przez Wydział Inwestycji i Remontów UM Lublin pn.”Budowa ciągu pieszo-rowerowego w wąwozie im. Jana Pawła II” (etap dokumentacja projektowa) oraz „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Komunikacyjnego” (etap opracowanie koncepcji).

od Wydziału Planowania PL_pismo_adresowe_700-lecie_Zn_T-2

opracowanie „Lubelskie Standardy Piesze – kierunki rozwoju ruchu pieszego w Lublinie” zostało wymienione w części tekstowej (Rozdz.4.1.7) jako dokument porządkujący politykę pieszą, w nawiązaniu do którego należy kształtować kierunki rozwoju systemu transportu pieszego oraz przestrzeni pieszych i realizować poszczególne zamierzenia inwestycyjne w oparciu o rekomendowane rozwiązania – na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a następnie projektów realizacyjnych dla określonych inwestycji.

W ocenie zespołu przygotowującego projekt dokumentu, Studium jest wieloletnim, ogólnym dokumentem kierunkowym a szczegółowe rozwiązania zawarte w standardach pieszych powinny mieć możliwość częstszego uaktualniania w celu nadążania za potrzebami mieszkańców. Na dzień dzisiejszy nie przewidujemy włączenia sieci pieszej do Studium. W przypadku literalnego wprowadzenia zapisów ze Standardów każdorazowa ich zmiana wymuszałaby potrzebę zmiany Studium. Z punktu widzenia planistycznego, wystarczającym jest nałożenie obowiązku respektowania Standardów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.