Konsultacje Studium poniżej krytyki

Wniosek o powtórzenie konsultacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin ze względu na ich niską jakość.

Skrót uzasadnienia negatywnej opinii:

 1. Przez 7 lat nie odbyło się żadne wydarzenie partycypacyjne w ramach przygotowań dokumentu Studium. W innych miastach takie wydarzenia jak: warsztaty tematyczne, spotkania w dzielnicach, rozpoznawanie potrzeb poprzez bezpośrednie kontakty, dyżury urzędników są już często
  standardem.
 2. W ramach wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium nie zaplanowano żadnych działań mających na celu przybliżenie tego dokumentu szerokim kręgom mieszkańców.
 3. Zaplanowane zostało jedno spotkanie w formie debaty publicznej, 14 czerwca 2017, środa, godz. 16:00 – czyli po południu przed Bożym Ciałem.
 4. Czas na składanie uwag przewidziano w wakacje.
 5. Informacje o zaplanowanych spotkania z Radami Dzielnic zostały upublicznione jedynie dzięki interwencji samych Rad Dzielnic.
 6. Poza spotkaniem otwartym oraz spotkaniami dla Rad Dzielnic nie zaproponowano żadnych wydarzeń przybliżających dokument mieszkańcom i pomagający w jego
  zrozumieniu i konsultacji
 7. Poza tekstem na stronie UM Lublin nie przygotowano żadnych materiałów pomocniczych dla mieszkańców wyjaśniających sens dokumentu.
 8. Przez 7 lat konsekwentnie odrzucane były propozycje eksperckich rozmów o dokumencie i jego elementach, podczas gdy w innych miastach standardem jest prowadzenie takich rozmów z udziałem szerokiego grona ekspertów
 9. Samo znalezienie dokumentu na stronie BIP UM Lublin stanowi trudność a treść dokumentu rozproszona jest w kilkudziesięciu różnych plikach.
 10. Taki sposób konsultacji dokumentu uniemożliwia rzetelną i przejrzystą debatę w sprawach i obszarach konfliktowych takich jak: Górki Czechowskie, zabudowywanie dolin
  i wąwozów, dolina Bystrzycy, układ drogowy, ochrona dziedzictwa, system przyrodniczy.
 11. Przy tak ułożonym procesie konsultacji Studium staje się grą interesów prywatnych, większość wniosków dotyczy indywidualnych działek i potrzeb inwestorów, nie
  zastosowano natomiast narzędzi generowania założeń dobra wspólnego, spraw ważnych dla całego miasta.

Warto odnotować, że powyższa mapa demograficzna ze Studium obejmuje okres do 2010., czyli nie uwzględnia zmian z ostatnich 7 lat, oraz że jest sporządzona w obrębach administracyjnych. Dla porównania mapy o drobniejszym rastrze z blogi GIS-Expert pokazujące rozlewanie się Lublina w granicach miasta i poza granicami.