FKP na IV Kongresie Ruchów Miejskich w Gorzowie

 //  Projekt: Kongres Ruchów Miejskich

Reprezentowaliśmy Lublin na IV Kongresie Ruchów Miejskich 2015, który odbył się w Gorzowie Wielkopolskim w dniach 18-20 września 2015. W Gorzowie w 2014 r. prezydentem został wybrany kandydat reprezentujący ruch miejski, a do Rady Miasta weszło siedmiu przedstawicieli inicjatywy Ludzie dla Miasta.

Byliśmy w składzie: Marta Kurowska, Jan Kamiński, Jacek Warda, Rafał „Koza” Koziński. Obecny był także Szymon Pietrasiewicz.

KRM będzie się lekko formalizował. Zgłosiła się grupa inicjatywna, która powoła stowarzyszenie osób prawnych (federacja organizacji), które zrzeszać będzie organizacje tworzące KRM. Takie stowarzyszenia są najskuteczniejsze jako lobbyści w sejmie i ministerstwach, a taką rolę ma pełnić to ciało.

Ponadto powstanie stowarzyszenie dla przedstawicieli ruchów nieformalnych, inicjatyw, działaczy niezrzeszonych – tak aby oni
również mogli uczestniczyć w KRM i go wspierać. Jest grupa osób, która ma ambicje by wyjść ponad lokalne problemy i zacząć działać w skali kraju. I wydaje się, że mają do tego determinację i serce. Szczegóły grupa inicjatywna ma ogłosić do końca 2015 r.

Tezy Miejskie zostały zweryfikowane i zaktualizowane. Obecnie mają formę 15 Tez Miejskich:

 1. Mieszkańcy i mieszkanki mają niezbywalne prawo do miasta.
 2. Demokracja miejska to dla nas nie tylko wybory, lecz ciągła partycypacja mieszkańców w realnym podejmowaniu decyzji o mieście, oparta na edukacji obywatelskiej.
 3. Budżet miasta musi trafnie wyrażać potrzeby i aspiracje mieszkańców, które określają oni w trakcie ciągłego, obywatelskiego dialogu.
 4. Podstawową powinnością wspólnoty miejskiej jest opieka nad słabszymi jej członkiniami i członkami, zgodna z zasadami społecznej sprawiedliwości.
 5. Miasto ma wspierać lokalny biznes, który nie zawsze może konkurować z globalnymi korporacjami.
 6. Dość umów śmieciowych – praca finansowana z miejskich środków publicznych powinna być wzorcowa pod względem warunków pracy i płacy.
 7. Miasto ma zapewniać mieszkania dostępne dla najliczniejszej grupy przeciętnie zamożnych mieszkanek i mieszkańców – lokale komunalne oraz lokale w budynkach prywatnych.
 8. Jakość życia mieszkanek i mieszkańców zależy od zakresu, dostępności i poziomu usług publicznych, które ma zapewnić miasto – często nie sprzyja temu ich prywatyzacja lub komercjalizacja.
 9. Rozwój zrównoważony wymaga ochrony środowiska, zwłaszcza środowiska przyrodniczego, którego stan jest istotnym czynnikiem kształtującym warunki życia w mieście.
 10. Transport zrównoważony musi opierać się na wysokiej jakości systemie powszechnie dostępnej komunikacji publicznej oraz ruchu pieszym i rowerowym, zmniejszając rolę transportu samochodowego.
 11. Dość chaosu! Ład przestrzenny warunkuje sprawne funkcjonowanie miasta, minimalizując konflikty interesów w przestrzeni, a troska o estetykę przestrzeni sprzyja dobrostanowi i atrakcyjności miasta.
 12. Rewitalizacja zdegradowanych i historycznych obszarów miejskich to jedno z głównych wyzwań, przed którym stoją polskie miasta. Od sprostania mu zależy ich rozwój i podtrzymanie tożsamości.
 13. Kultura jest podstawą i źródłem miejskiego sposobu życia.
 14. Suburbanizacja – żywiołowe rozlewanie się strefy zurbanizowanej daleko poza miasto – to destrukcyjny, patologiczny proces, który należy powstrzymywać systemowo.
 15. Potrzebna jest długofalowa dekoncentracja kraju, zwłaszcza instytucji publicznych, sprzyjająca rozwojowi całości jego obszaru.

Tezy z wyjaśnieniami:
http://kongresruchowmiejskich.pl/15-tez-o-miescie-kongresu-ruchow-miejskich/

A poza tym aktywnie promowaliśmy nasze miasto i różne pomysły, które się u nas rodzą, np. projekt Miasto dla Ludzi.

Jan Kamiński