Spotkanie FKP i RKP w Brain Damage Gallery 04.11.2015 – sprawozdanie

 //  Projekt: Sprawy organizacyjne

Głównym punktem spotkania było zaprezentowanie przez Izę Pastuszko projektu Lubelska Agora Modernizmu (LAM). Poruszono też tematy: medialnej promocji F-RKP w ramach imprezy LuCreate, społecznego zespołu ds. rewitalizacji i zaangażowania Koła Młodych SARP w działania F-RKP.

W spotkaniu wzięło udział ok. 15 osób. Kilka z nich nigdy wcześniej nie było w Brain Damage Gallery, a kilka innych uczestniczyło po raz pierwszy w zebraniu Forum i Rady Kultury Przestrzeni. Spotkanie prowadził Marcin Skrzypek, który na wstępie przybliżył gościom Brain Damage Gallery i osobę jej gospodarza Cezarego Hunkiewicza z Europejskiej Fundacji Kultury Miejskiej (socjologa z KUL, animatora lubelskich murali i graffiti writingu, nieobecnego z powodu wyjazdu „w interesach” do Budapesztu). Następnie Iza Pastuszko opowiedziała o LAM-ie, szczegóły poniżej, przesłane przez autorkę. Po prezentacji nastąpiła dyskusja i wymiana pomysłów, którą rozpoczął prowadzący wskazując na 3 główne zalety LAM:

  • Jest to naukowy projekt wdrożeniowy, tzn. mający misję wdrażania w praktyce efektów pracy akademickiej. Takie inicjatywy są podejmowane dość rzadko, a dodatkowo są one trudne na polu nauk humanistycznych, które najczęściej poruszają się wokół zagadnień niekomercyjnych i niematerialnych.
  • Projekt w swoich założeniach bardzo przypomina specyfikę FKP, gdyż zakłada kolektywną pracę wielu podmiotów bez jednego „właściciela” inicjatywy, dzięki czemu może się bardzo przyczynić do rozwoju FKP jako sieci kapitału społecznego.
  • Jego tematyka może się przyczynić do krzewienia kultury przestrzeni, ponieważ obejmuje on m.in. lubelskie osiedla będące głównym składnikiem przestrzeni miasta i jednocześnie będące przestrzeniami bardzo zrównoważonymi i przyjaznymi ludziom (w odróżnieniu od wielu nowych inwestycji i osiedli). Warto więc edukować mieszkańców nt. tych osiedli, aby umieli je docenić i aby zawarte w nich wzorce były stosowane w nowych planach i realizacjach.

Inne sprawy poruszone po dyskusji LAM (w toku):

  • Starania o powołanie zespołu ds. rewitalizacji z reprezentacją społeczną (sprawa prowadzona przez Paulinę Zarębską-Denysiuk)
  • Zaproszenie RKP do udziału na początku grudnia w imprezie organizowanej przez Fundację Rozwoju Designu LuCreate promującej lubelskie inicjatywy wśród dziennikarzy (Mateusz Kunkiewicz)
  • Propozycja wsparcia sekretariatu RKP przez Magdalenę Piskor z Koła Młodych SARP (Mateusza Kunkiewicza)

 

P1210811

 

LUBELSKA AGORA MODERNIZMU (LAM)

Jest to projekt badawczo-naukowy będący „wdrożeniem” badań prowadzonych przez Izabelę Pastuszko w związku z przygotowywaną na Wydziale Humanistycznym UMCS pracą doktorską o roboczym tytule Późny modernizm w Lublinie. Urbanistyka, architektura, ludzie.

LAM zakłada stworzenie swoistej „platformy wymiany myśli i działań” skupiającej podmioty prowadzące swoje projekty w szeroko rozumianym polu: powojenny modernizm w Lublinie, w dziedzinie architektury, urbanistyki, przestrzeni, antropologii miasta czy designu.

W ramach działalności LAM-u będą prowadzone konkretne działania, m.in.: powstanie aplikacja „spacerownik” śladami lubelskiego modernizmu, książka dotycząca tej tematyki, portal internetowy skupiający informacje o przewodniej dziedzinie, zajęcia warsztatowe dla uczniów i studentów itd.

Ważnym obszarem działalności LAM-u będzie digitalizacja materiałów źródłowych dotyczących modernizmu w Lublinie.

Do udziału w tworzeniu LAM-u zostały dotąd zaproszone: Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Mała Akademia Designu, Lubelski Instytut Designu Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego, przedstawiciele Politechniki Lubelskiej, Biuro Miejskiego Konserwatora Zbytków Lublinie, Modernizm w Lublinie, fundacja Teren Otwarty (projekt społeczny Lokatorzy), lubelski oddział SARP-u, Forum Kultury Przestrzeni i Rada Kultury Przestrzeni oraz wybrani artyści, z którymi są prowadzone rozmowy.

Otwarcie całego projektu ma się odbyć podczas planowanego jako flagowy „produkt” LAM-u – festiwalu LUBELSKIE DNI MODERNIMU (LDM) / 20-22 MAJA 2016

Festiwal LDM będzie się składał z trzech dni, którym przewodzi konkretna tematyka: piątek – LATA 60 w designie, architekturze, w Lublinie, sobota – URBANISTYKA I ARCHITEKTURA, niedziela – działania społeczno-artystyczne na osiedlu Słowackiego w Lublinie.

Każdy dzień/panel będą tworzyły działania zaproponowane przez konkretne podmioty specjalizujące się w swojej dziedzinie, co ma służyć zachowaniu federacyjnego układu LAM-u z poszanowaniem wiedzy i suwerenności podmiotów biorących w nim udział.

Taka wieloosobowa współpraca ma prowadzić do stworzenia wyjątkowej platformy, jak i samego festiwalu, który dzięki wiedzy i zdolnościom biorących w nim udział ludzi pokaże wieloaspektowość tematyki powojennego modernizmu w Polsce na przykładzie tego co powstało w Lublinie.

Pierwsza edycja LDM-u skupi się wokół teorii FORMY OTWARTEJ Oskara Hansena i jego lubelskiej realizacji, tj. os. Słowackiego, a hasło przewodnie festiwalu to OTWARTOŚĆ.

 

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY
IZA PASTUSZKO

 

P1210812