Opracowanie Końcowe [31 lipca 2013]

Dzielimy się i zapraszamy do lektury! Publikacja dostępna jest także w wersji papierowej w fundacji tu obok.

„Czechówka + Wieniawa” to tytuł publikacji, która zawiera opis procesu konsultacji i uzyskanych efektów. Publikujemy ją w sieci, żeby każdy mógł skorzystać z naszych doświadczeń. Ta wersja powstała na podstawie czterech raportów, które po zakończeniu kolejnych etapów publikowaliśmy w sieci. Umieszczaliśmy w nich sukcesywnie opisy prowadzonych badań, procesu konsultacji, warsztatów, na których tworzone były mapy emocjonalne doliny Czechówki, a także wyniki konkursu wizjonerskiego na propozycje rozwiązania problemów zgłaszanych podczas konsultacji. Kluczowy jest Raport 4, który zawiera zbiór zgromadzonych pomysłów i idei przekazanych przez konkretnych autorów prac konkursowych. To on właśnie stanowi tytułowy społeczny projekt zagospodarowania doliny Czechówki na Wieniawie.

„Czechówka + Wieniawa” może być przykładem dobrej praktyki włączania mieszkańców w proces podejmowania decyzji dotyczących ich najbliższego otoczenia. Opisuje konkretny przykład zmiany relacji mieszkańców i władz samorządowych, jaka w tym czasie zachodziła w Lublinie. Podczas realizacji projektu okazało się, że sprawa zagospodarowania doliny Czechówki wpisuje się w działania podejmowane przez Urząd Miasta Lublin, które zmierzają do rewitalizacji i ochrony dolin rzecznych w Lublinie. Tym samym wzrosło znaczenie naszych konsultacji i ich ranga. Udział pracowników Urzędu Miasta w warsztatach, w pracach sądu konkursowego i w debacie podsumowującej wyniki konkursu stwarzał możliwość bieżącego wykorzystywania wyników konsultacji. Ta sytuacja była możliwa dzięki dobrej współpracy fundacji tu obok z Urzędem i patronatowi Prezydenta dla prowadzonych konsultacji. Dodatkowe efekty synergii i osadzenie projektu w obszarze bliskiego zainteresowania dawała współpraca z wieloma instytucjami: Radą Dzielnicy Wieniawa, Radą Kultury Przestrzeni przy Prezydencie Miasta Lublin, Forum Kultury Przestrzeni w Lublinie, Stowarzyszeniem Architektury Krajobrazu, Instytutem Architektury Krajobrazu KUL, Wydziałem Architektury i Budownictwa Politechniki Lubelskiej, Forum Rewitalizacji, Warsztatami Kultury i Galerią Labirynt.

Pierwsze wymierne efekty projektu pojawiły się już w czasie jego realizacji. Gdy rozpoczęło się tworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu doliny Czechówki, wnioski z konsultacji zgłoszone były do Urzędu, a Rada Dzielnicy Wieniawa przeznaczyła środki na realizację już w 2013 roku pojedynczych fragmentów społecznego projektu zagospodarowania doliny Czechówki.

Plik z opracowaniem końcowym „Czechówka + Wieniawa” jest do pobrania tutaj.

 

Raport 4 i ostatni

Raport 4 i ostatni. Raport końcowy jest zamieszczony w zakładce Baza Wiedzy

To już ostatnia cześć opisu działań zrealizowanych w ramach Społecznego projektu zagospodarowania doliny rzeki Czechówki w lubelskiej dzielnicy Wieniawa.

Przedstawiamy część czwartą, która jest zbiorem pomysłów zgromadzonych podczas warsztatów, konsultacji, zgłoszonych jako wnioski do MPZP, a także idei przekazanych przez konkretnych autorów w otwartym konkursie na odnowę doliny Czechówki w lubelskiej dzielnicy Wieniawa. Pomysły te przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym i wskazane na mapie. Raport zawiera także podsumowanie całego procesu konsultacji.

Na cały projekt, który fundacja tu obok realizuje od lipca 2012 roku, składały się badania i analizy terenowe, zbieranie wiedzy, konsultacje z mieszkańcami i dwuetapowy konkurs koncepcyjny podsumowany podczas publicznej debaty. Informacje o kolejnych etapach procesu tworzenia społecznego projektu zamieszczane były sukcesywnie na tej stronie.

Początkowo opracowanie miało składać się z trzech części, jednakże, ze względu na zmiany, które zaszły w otoczeniu podczas prowadzenia konsultacji i rozszerzenie projektu, obecnie składa się z czterech części:

 • Cz.1. Badania i analizy terenu
 • Cz.2. Raport z konsultacji społecznych
 • Cz.3. Dokumentacja pokonkursowa
 • Cz.4. Raport końcowy

Projekt, który mógł być zrealizowany dzięki finansowemu wsparciu Fundacji im, Stefana Batorego,  jest społeczną propozycją gospodarowania terenem doliny Czechówki dla:

 • władz miasta i urzędników miejskich,
 • dzierżawców i gospodarzy terenu,
 • prywatnych właścicieli terenu,
 • projektantów i planistów,
 • wszystkich osób odpowiedzialnych za jakość przestrzeni w Lublinie.

Honorowy patronat nad projektem objął Prezydent Miasta Lublin – Pan dr Krzysztof Żuk. Partnerami w procesie były następujące instytucje: Rada Dzielnicy Wieniawa, Rada Kultury Przestrzeni przy Prezydencie Miasta Lublin, Forum Kultury Przestrzeni w Lublinie, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Instytut Architektury Krajobrazu KUL, Wydział Architektury i Budownictwa Politechniki Lubelskiej oraz Warsztaty Kultury w Lublinie.

Organizatorzy konsultacji składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy uczestniczyli w procesie. Dziękujemy uczestnikom spotkań, osobom wypowiadającym się na spotkaniach, zgłaszającym swoje uwagi na piśmie lub elektronicznie, uczestnikom warsztatów, uczestnikom konkursu, mieszkańcom, wolontariuszom, przedstawicielom zaangażowanych partnerów oraz wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób wsparły proces konsultacji i przyczyniły się do jego przeprowadzenia. Państwa obecność i zaangażowanie w czasie ostatniego roku wspólnej pracy potwierdza nasze przekonanie, że sprawa doliny Czechówki jest ważna dla mieszkańców Lublina.

 

Dokumentacja pokonkursowa

Rys. Fragment pracy Krzysztofa Jaraszkiewicza, Marcina Molika, Michała Fronka

Społeczny projekt zagospodarowania doliny rzeki Czechówki w lubelskiej dzielnicy Wieniawa, który realizujemy od blisko roku, zbliża się do końca.

Raport 3, zawierający dokumentację pokonkursową, jest już umieszczony w zakładce Baza Wiedzy. Prezentujemy w nim przebieg konkursu, wszystkie prace konkursowe, informacje zawarte w pracach nadesłanych na konkurs oraz wnioski, które pojawiły się po jego zakończeniu.

Początkowo planowaliśmy, że nasze opracowanie będzie składać się z trzech części:

 • Cz.1. Badania i analizy terenu
 • Cz.2. Raport z konsultacji społecznych
 • Cz.3. Dokumentacja pokonkursowa

W trakcie procesu okazało się, że ze względu na duże zainteresowanie i większe, niż początkowo zakładaliśmy, znaczenie naszych konsultacji trzeba dołączyć jeszcze części 4 – Raport końcowy, w którym podsumujemy cały proces.

 

Debata publiczna [17 kwietnia 2013]

17 kwietnia 2013 r. w Galerii Labirynt  przy ul. ks. J. Popiełuszki 5 w Lublinie odbyła się prezentacja nagrodzonych prac w konkursie na zagospodarowanie doliny Czechówki i konsultacje z mieszkańcami.

 W spotkaniu wzięło udział ok. 70 osób. Gościliśmy mieszkańców, przedstawicieli radnych, organizacji pozarządowych, urzędników, działaczy społecznych, projektantów i ekspertów lubelskich uczelni oraz studentów.

Spotkanie prowadziła pani Marta Kurowska, prezeska fundacji tu obok, głównego organizatora konsultacji. Powitała zgromadzonych, przedstawiła patronów, sponsorów oraz organizacje współtworzące proces konsultacji oraz program spotkania. Następnie pan Jan Kamiński przypomniał dotychczasowy dorobek konsultacji i cały proces konsultacji. Prezentacje zwycięskich prac rozpoczął pan Damian Serwata (praca oznaczone kodem 00001919), potem panowie Paweł Jabłoński i Kamil Jaroszuk (10001013), oraz pan Michał Fronk i pan Krzysztof Jaraszkiewicz (20130112). Wszyscy zwycięzcy – również nieobecny Marcin Molik – dostali certyfikaty laureatów i pamiątkowe koszulki z logo Czechówka+Wieniawa.

Dyskusję o zgłaszanych propozycjach zagospodarowania terenu prowadził pan Tomasz Jeleński z Politechniki Krakowskiej, ekspert z dziedziny konsultacji społecznych. Głos zabrali zarówno mieszkańcy, przedstawiciele władz i organizacji pozarządowych, uczestnicy konkursu wyrażając uznanie dla pomysłów, ale też uwagi i zastrzeżenia.

Ważna dla dalszych losów zgłaszanych propozycji była obecność przedstawicieli Prezydenta i Urzędu Miasta Lublin, którzy będą podejmować decyzje o zagospodarowaniu terenu konsultacji, a także Rady Dzielnicy Wieniawa, która przeznaczyła kilkadziesiąt tysięcy na umieszczenie już w tym roku urządzeń i elementów małej architektury do rekreacji na terenie doliny Czechówki.

Szczegółowe informacje znajdą się w sprawozdaniu ze spotkania, które niebawem się ukaże.

Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie i za aktywny udział. Dziękujemy za głosy i zaangażowanie w tworzenie wizji nowej lepszej doliny Czechówki.

 

Wystawa pokonkursowa i publiczna debata [17 kwietnia 2013]

Fragment pracy Piotra Jabłońskiego i Kamila Jaroszuka

Zapraszamy na wystawę pokonkursową projektów koncepcyjnych zagospodarowania doliny Czechówki, która będzie pokazana w Galerii Labirynt (dawne Warsztaty Kultury, ul. Popiełuszki 5) w dniach od 10 do 17 kwietnia 2013 r. Wernisaż wystawy będzie w środę 10.04.2013 o 17.00.

Kluczowym akcentem wystawy będzie publiczna debata w środę 17.04.2013 r. o godz. 17.00. Poprezentacji nagrodzonych prac przez ich autorów konsultacje z mieszkańcami i debatę poprowadzi ekspert z dziedziny konsultacji społecznych, dr Tomasz Jeleński z Politechniki Krakowskiej.

Czechówka + Wieniawa” to tytuł wystawy i robocza nazwa konsultacji,  warsztatów i wreszcie konkursu, który fundacja tu obok realizuje już od kilku miesięcy w ramach Społecznego projektu zagospodarowania doliny Czechówki w lubelskiej dzielnicy Wieniawa. Na wystawie pokazane będą projekty, które zostały zgłoszone w konkursie na koncepcję odnowy doliny Czechówki. Sąd konkursowy wybrał 3 prace, które proponują najlepszy i najciekawszy sposób rozwiązania problemów tego terenu. Teraz będziemy wspólnie wybierać taką koncepcję, która spotka się z akceptacją mieszkańców i będzie mogła być zrealizowana. Konsultacje mają konkretny, praktyczny wymiar, bo są już pierwsze środki na umieszczenie na tym terenie elementów małej architektury i urządzeń do rekreacji. Pieniądze na ten cel przeznaczyła ze środków rezerwy celowej na rok 2013 Rada Dzielnicy Wieniawa.

Wystawa prezentowana będzie na płocie Galerii Labirynt (prace z drugiego etapu konkursu i zaproszenie na debatę na 17.04.2013) i wewnątrz Galerii, gdzie będą pokazane wszystkie prace nadesłane na konkurs.

Wszystkie prace można oglądać na naszej stronie w dziale Konkurs

 

Wyniki Konkursu C+W 2013

Posiedzenie Sądu Konkursowego otwartego konkursu na koncepcję odnowy doliny Czechówki  w Lublinie odbyło się 9 marca 2013 r. w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania przy ul. Poniatowskiego 5 w Lublinie.

Celem spotkania było wyłonienie spośród nadesłanych pięciu (5) prac zwycięzców konkursu. Nadesłane prace były oznaczone następującymi kodami:

00001919, 10001013, 20130112, 48652041, 69898769

Spośród zakwalifikowanych siedmiu prac, w drugim etapie nie dostarczono prac oznaczonych kodami: 00007890, 04032304.

Po wyłonieniu trzech zwycięskich prac, otworzono koperty w celu ustalenia nazwisk zwycięzców.

Zwycięzcy konkursu to:

 • Damian Serwata (praca oznaczona kodem 00001919)
 • Zespół: Piotr Jabłoński, Kamil Jaroszuk (praca oznaczona kodem 10001013)
 • Zespół: Krzysztof Jaraszkiewicz, Marcin Molik, Michał Fronk (praca oznaczona kodem 20130112)

Prace te spełniają warunki konkursu i proponują jakość rozwiązań, która pozwala na uzyskanie korzystnych efektów nawet w przypadku realizacji części koncepcji. W projektach wykorzystano potencjał terenu i wprowadzono rozwiązania nowatorskie, zdecydowanie poprawiające jakość tej przestrzeni. Zaproponowano rozwiązania mające na celu połączenie dzielnicy Wieniawa i Czechów Południowy. Sąd konkursowy docenił nawiązanie do historii Wieniawy, a także uwzględnienie i podkreślenie przyrodniczych wartości doliny. Warto jednak zauważyć, iż żadna z prac nie proponuje radykalnych ingerencji w dominujący na tym terenie układ drogowy Al. Solidarności, traktując tę arterię jako „nietykalną”.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursu.

 

Autorzy pozostałych prac:

Prace które przeszły do drugiego etapu konkursu:

 • Zespół: Barbara Nawrocka, Dominika Wilczyńska (praca oznaczona kodem 00007890)
 • Zespół: Urszula Wójcik, Magda Tetrycz (praca oznaczona kodem 04032304)
 • Zespół: Agnieszka Spasiewicz, Jarosław Stachyra (praca oznaczona kodem 48652041)
 • Zespół: Paweł Godzina, Sara Korzec (praca oznaczona kodem 69898769)

 Autorzy pozostałych prac nadesłanych na konkurs:

 • Zespół: Ewa Kowalczyk, Łukasz Sowa, Karolina Strzałka, Patryk Czoch (praca oznaczona kodem 06071317)
 • Justyna Baran (praca oznaczona kodem 08061992)
 • Tomasz Smutek (praca oznaczona kodem 12418999)
 • Zespół: Paulina Furtak, Sylwia Gogłoza (praca oznaczona kodem 19040312)
 • Zespół: Emilia Chęć, Kinga Bogucka, Beata Pydo, Maja Puźniak (praca oznaczona kodem 30232240)
 • Ewelina Habza (praca oznaczona kodem 35814007)
 • Zespół: Monika Koncewicz, Agata Grzyb (praca oznaczona kodem 98912115)

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom za udział i wkład pracy w przygotowanie projektów. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że konkurs spotkał się z tak szerokim zainteresowaniem – nadesłano prace z całej Polski (m.in. z Krakowa, Sosnowca, Białegostoku, Stalowej Woli). Dziękujemy za interesujące, nowatorskie rozwiązania dla doliny Czechówki.

Ze sprawozdaniem z obrad Sądu konkursowego oraz uzasadnieniem wyborów będzie można zapoznać się wkrótce.

Więcej informacji w zakładce Konkurs

 

Konkurs – Info

W dniu 5 marca 2013 roku upłynął termin składania prac w drugim etapie otwartego konkursu na koncepcję odnowy doliny Czechówki  w dzielnicach Wieniawa i Czechów Południowy w Lublinie. Spośród zakwalifikowanych w pierwszym etapie siedmiu (7) prac na konkurs wpłynęło pięć (5).

9 marca 2013 odbędzie się posiedzenie Sądu Konkursowego, podczas którego wyłonione zostaną trzy (3) zwycięskie projekty. Wyniki obrad jury zostaną ogłoszone w dniu 20 marca na naszej stronie internetowej. Zwycięzcy konkursu zostaną zaproszeni do publicznej prezentacji swoich koncepcji w dniu 17 kwietnia 2013 r, a wszystkie prace, złożone w konkursie opublikowane na naszej stronie internetowej.

 

Finał Konkursu [5 marca 2013]

Konkurs na projekt odnowy doliny Czechówki w Lublinie zbliża się ku końcowi. Do 5 marca 2013 r. czekamy na prace, które przeszły do drugiego etapu konkursu. Prace można przysłać pocztą lub dostarczyć ostatniego dnia do siedziby fundacji tu obok.

Ogłoszenie wyników drugiego etapu konkursu nastąpi 20 marca 2013 r.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie, oraz w zakładce Konkurs.

 

Wnioski do MPZP

W ramach Społecznego projektu zagospodarowania doliny Czechówki w lubelskiej dzielnicy Wieniawa wspólnie z uczestnikami konsultacji wypracowaliśmy wnioski, dotyczące poprawy jakości przestrzeni na tym terenie, z zachowaniem walorów ekologicznych i krajobrazowych, uwzględniające interesy obecnych i przyszłych inwestorów.

Znaczna część terenu objętego naszymi konsultacjami pokrywa się z rejonami objętymi planem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych oraz do prognozy oddziaływania na Środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na Środowisko w/w projektu., który właśnie jest sporządzany.

Wnioski, które wypracowaliśmy podczas procesu konsultacji, przygotowane w formie tekstowej i graficznej, złożyliśmy 11 lutego 2013.  Można się z nimi zapoznać na naszej stronie internetowej, w dziale Baza wiedzy.

 

Wyniki Konkursu – I Etap

Posiedzenie Sądu Konkursowego otwartego konkursu na koncepcję odnowy doliny Czechówki  w Lublinie, odbyło się  19 stycznia 2013 w godz. 10.00-15.00 w XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania przy ul. Poniatowskiego 5 w Lublinie.

Podczas spotkania wyłoniono spośród nadesłanych czternastu (14) prac – siedem (7) które zakwalifikowały się do drugiego etapu konkursu.

Prace, które przeszły do kolejnego etapu oznaczone są kodami:

 1. 00001919
 2. 00007890
 3. 04032304
 4. 10001013
 5. 20130112
 6. 48652041
 7. 69898769

Prace te spełniają warunki konkursu i proponują jakość rozwiązań, która pozwala oczekiwać na interesującą  kontynuację w dalszym etapie. Autorów siedmiu wymienionych prac zapraszamy do składania projektów w drugim etapie, do dnia 5 marca 2013r.

Sąd konkursowy dziękuje wszystkim uczestnikom konkursu za udział i wkład pracy w przygotowanie projektów. Sprawozdanie z obrad Sądu Konkursowego oraz uzasadnienie wyborów będzie udostępnione po zakończeniu drugiego etapu konkursu.

 

Aktualizacja „Badań i analiz”

Na naszej stronie pojawiła się najnowsza, poszerzona wersja opracowania: „Cz. 1. Badania i analizy”(wersja na dzień 16 stycznia 2013).  Opracowanie zostało poszerzone o wyniki drugich badań terenowych, przeprowadzonych jesienią 2012 r., informacje na temat Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów Czechowa oraz materiały dotyczące struktury ekologicznej doliny Czechówki. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą wersją opracowania, która znajduje się w dziale Baza wiedzy.

 

Informacja o konkursie – I etap

W dniu 8 stycznia 2013 r. upłynął termin składania prac w pierwszym etapie otwartego konkursu na koncepcję odnowy doliny Czechówki w Lublinie, na odcinku w dzielnicach Wieniawa i Czechów Południowy w Lublinie.

Wpłynęło 14 prac. Siedem spośród nich jury zakwalifikuje do drugiego etapu konkursu. Wyniki obrad jury, w postaci numerów zwycięskich prac, zostaną ogłoszone w dniu 30 stycznia 2013 r. na naszej stronie internetowej. Autorzy siedmiu projektów będą mogli złożyć prace w drugim etapie konkursu do dnia 5 marca 2013 r. Spośród siedmiu złożonych prac jury wybierze trzy, które zostaną nagrodzone a ich autorzy zaproszeni do publicznej prezentacji swoich koncepcji w dniu 17 kwietnia 2013 r.

 

Szczęśliwego Nowego Roku 2013

W Nowym 2013 Roku życzymy Państwu spełnienia marzeń i realizacji wszystkich celów, a także zdrowia, szczęścia, radości, optymizmu oraz pomyślności we wszelkich działaniach. Niech ten rok będzie łaskawy dla nas wszystkich!

Równocześnie przypominamy, że z początkiem Nowego Roku zbliża się data złożenia prac na konkursowych.  8 stycznia 2013 r. mija termin oddania prac w pierwszym etapie konkursu. Czekamy na prace przysłane pocztą lub dostarczone ostatniego dnia do siedziby fundacji tu obok.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie – PDF, oraz w zakładce Konkurs.

 

Raport z konsultacji – gotowy!

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami na naszej stronie internetowej: Raportem z konsultacji społecznych, który jest drugą częścią opracowania społecznego projektu dla doliny Czechówki, a także innymi dokumentami. Zapraszamy szczególnie wszystkich zainteresowanych otwartym konkursem na odnowę doliny.

W dziale Baza Wiedzy możemy już znaleźć:

 • Społeczny projekt zagospodarowania doliny Czechówki w lubelskiej dzielnicy Wieniawa

Część 2. Raport z konsultacji społecznych [wersja na dzień 04.12.2012]

Ponadto w dziale Konkurs opublikowane zostały:

 • Regulamin konkursu
 • Zakres terenu objętego konkursem
 • Formularz uczestnictwa

Skład Sądu Konkursowego zostanie opublikowany do 8 grudnia 2012.

 

Po 3. Warsztatach [15 listopada 2012]

Zakończyliśmy serię warsztatów konsultacyjnych. 15 listopada (czwartek) w XXIII Liceum im. Nauczycieli Tajnego Nauczania przy ul. Poniatowskiego 5, w godz. 17.00 do 19.00 odbyły się trzecie otwarte konsultacje dotyczące społecznego projektu zagospodarowania doliny Czechówki.

W spotkaniu wzięło udział ok. 60 osób. Gościliśmy przedstawicieli mieszkańców, radnych, organizacji pozarządowych, urzędników, działaczy społecznych, projektantów i ekspertów lubelskich uczelni oraz studentów KUL, PL, UP i UMCS.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie i za aktywny udział  w warsztatach. Dziękujemy za głosy, pomysły i zaangażowanie w tworzenie wizji nowej lepszej doliny Czechówki.

Spotkaniu przewodniczyła pani Marta Kurowska, prezeska fundacji tu obok, głównego organizatora konsultacji. Powitała zgromadzonych, przedstawiła patronów, sponsorów oraz organizacje współtworzące proces konsultacji oraz program spotkania. Następnie pan Jan Kamiński przekazał informacje na temat opracowania „Badania i analizy terenu”, oraz mapę emocjonalną doliny Czechówki – wynik pracy uczestników spotkania drugiego. Pan Bogusław Hajda wyjaśnił na czym polegała praca w poprzednim tygodniu oraz czym będziemy się zajmować na tych warsztatach. Następnie pani Ewa Kipta dokonała interpretacji wyników poprzednich warsztatów, a chwilę później rozpoczęła się właściwa część warsztatów.

Zadaniem uczestników było wypracowanie konkretnych pomysłów na zagospodarowanie doliny Czechówki. Bogusław Hajda wyjaśnił metodykę, a potem pracowaliśmy w 8 kilkuosobowych zespołach. Każdy zespół wypracował jedną mapę, na której przestawił propozycje zmian w dolinie, a następnie zaprezentował pod koniec warsztatów.

Zdjęcia z 3 warsztatów można obejrzeć tutaj.

Efekty pracy uczestników 3 Warsztatów – Mapy Pomysłów

Zakończenie części warsztatowej nie oznacza zakończenia procesu konsultacji. Przed nami jeszcze konkurs i wystawa.

Do zobaczenia.

 

Konkurs na Czechówkę [do 8 stycznia 2013]

Zapraszamy do udziału w otwartym konkursie na odnowę doliny Czechówki w Lublinie (na odcinku w dzielnicach Wieniawa i Czechów Południowy). Konkurs jest elementem trwającego procesu konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania doliny. Od uczestników oczekiwać będziemy wizjonerskich i nowatorskich propozycji projektowych uwzględniających efekty procesu konsultacji.

Planowane są spotkania warsztatowe: w dniach 8 i 15 listopada 2012, otwarte dla mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych. Zapraszamy do uczestnictwa w tych spotkaniach, które pomogą przygotować się do udziału w konkursie. Powstanie z nich „Raport z konsultacji”. Obecnie dostępny jest już pierwszy raport: „Badania i analizy terenu”.

Więcej informacji w dziale: KONKURS

 

Po 2. Warsztatach [8 listopada 2012]

8 listopada (czwartek) w XXIII Liceum im. Nauczycieli Tajnego Nauczania przy ul. Poniatowskiego 5, w godz. 17.00 do 19.00 odbyły się drugie otwarte konsultacje dotyczące społecznego projektu zagospodarowania doliny Czechówki.

W spotkaniu wzięło udział ok. 60 osób. Gościliśmy przedstawicieli mieszkańców, radnych, organizacji pozarządowych, urzędników, działaczy społecznych, projektantów i ekspertów lubelskich uczelni oraz studentów KUL, PL, UP i UMCS.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie i za aktywny udział w warsztatach.

Spotkaniu przewodniczyła pani Marta Kurowska, prezeska fundacji tu obok, głównego organizatora konsultacji. Powitała zgromadzonych a następnie przedstawiła program spotkania. Następnie pan Jan Kamiński przekazał informacje na temat  opracowania „Badania i analizy terenu”, które w wersji papierowej „wędrowało” po sali oraz przedstawił roboczą mapę z wnioskami z poprzednich warsztatów. Uczestnikom została udostępniona również wersja robocza wniosków z poprzednich warsztatów do obejrzenia i autoryzacji.

Następnie rozpoczęła się właściwa część warsztatów prowadzona przez Ewę Kiptę i Bogusława Hajdę z Forum Rewitalizacji. Zadaniem uczestników było wykonanie mapy wartości emocjonalnych Wieniawy. Pan Bogusław Hajda wyjaśnił metodykę a następnie podzieliliśmy się na 10 zespołów. Każdy zespół wypracował 3 mapy, które zaprezentował pod koniec warsztatów. Z map wykonanych przez wszystkie zespoły zostanie opracowana zbiorcza mapa wartości emocjonalnych Wieniawy, z której będziemy korzystać na kolejnych warsztatach, przy wypracowywaniu konkretnych oczekiwań wobec doliny Czechówki.

Ostatnie spotkanie warsztatowe przy makiecie odbędzie się 15 listopada (czwartek) do XXIII Liceum im. Nauczycieli Tajnego Nauczania przy ul. Poniatowskiego 5. Zaczniemy o 17.00.

Zapraszamy także do zapoznania się z przygotowanym jako podstawa do dyskusji opracowaniem: „Badania i analizy terenu”, które można znaleźć w dziale Baza Wiedzy.

Zdjęcia z 2 warsztatów można obejrzeć tutaj.

Efekty pracy uczestników 2 Warsztatów – Mapy Emocjonalne

Do zobaczenia!

 

Po 1. Warsztatach [25 października 2012]

25 października (czwartek) w XXIII Liceum im. Nauczycieli Tajnego Nauczania przy ul. Poniatowskiego 5, w godz. 17.00 do 19.00 odbyły się pierwsze otwarte konsultacje dotyczące społecznego projektu zagospodarowania doliny Czechówki.

W spotkaniu wzięło udział ok. 80 osób – przedstawiciele mieszkańców i organizacji pozarządowych, radni, urzędnicy, działacze społeczni, projektanci i eksperci z lubelskich uczelni oraz studenci KUL, PL, UP i UMCS.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie, a także za głosy, wnioski, pomysły i zgłoszone problemy. Będą one punktem wyjścia do naszej pracy na kolejnych spotkaniach, podczas których będziemy poszukiwać także rozwiązań.

 Spotkaniu przewodniczyła Marta Kurowska, prezeska fundacji tu obok, głównego organizatora konsultacji. Pierwsza wystąpiła Joanna Zętar z Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN. Opowiedziała o historii Wieniawy, przedstawiając również archiwalne zdjęcia, plany i mapy. Następnie Jan Kamiński przedstawił wyniki dotychczasowych badań terenowych, analiz, pracy z dokumentami i materiałami archiwalnymi, które zostały zawarte w opracowaniu: „Badania i analizy terenu”. W trakcie tego wystąpienia informacje na temat terenu opracowania uzupełnili i zaktualizowali obecni na sali urzędnicy: pani Grażyna Dziedzic–Wiejak z Wydziału Planowania UM Lublin oraz pan Mariusz Szmit, prezes MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie. Kolejnym punktem programu były głosy gości i dyskusja moderowana przez Ewę Kiptę i Bogusława Hajdę z Forum Rewitalizacji. Na temat terenu objętego opracowaniem wypowiedziało się wiele osób, co pozwala mieć nadzieję na duże zaangażowanie i aktywność na kolejnych warsztatach. Niebawem ukaże się pełne sprawozdanie z przebiegu tego spotkania.

Zdjęcia z warsztatów można obejrzeć tutaj.

Kolejnymi etapami procesu konsultacji będą spotkania mające formę warsztatów przy makiecie, na które zapraszamy 8 listopada i 15 listopada (czwartki) do XXIII Liceum im. Nauczycieli Tajnego Nauczania przy ul. Poniatowskiego 5. Zaczniemy także o 17.00.

Zapraszamy także do zapoznania się z przygotowanym jako podstawa do dyskusji opracowaniem: „Badania i analizy terenu”, dostępnym w dziale: Baza Wiedzy

 

Raport z badań [25 października 2012]

Na naszej stronie jest już dostępny raport: „Badania i analizy terenu”, który zaprezentowaliśmy w dniu 25 października 2012, podczas pierwszego z trzech spotkań warsztatowych. Raport jest pierwszym z trzech planowanych opracowań i stanowi podstawę do dyskusji nad przyszłością doliny Czechówki. Znalazły się w nim informacje o przeszłości Wieniawy i jej okolic oraz roli, jaką dolina Czechówki pełni w skali miasta. Zawiera również dane o obecnej sytuacji terenu, ilości osób, które odwiedzają dolinę a także sposobie, w jaki spędzają tam czas.

Opracowanie powstało w wyniku prac zespołu konsultacyjnego w okresie od lipca do września 2012 r. W tym czasie m.in. przeprowadziliśmy wspólnie z wolontariuszami badania sposobu użytkowania doliny (w lipcu 2012), które powtórzyliśmy na jesieni oraz planujemy powtórzyć zimą. Zebraliśmy także informacje na temat planowanych zmian i inwestycji w dolinie Czechówki. Zapraszamy do lektury!

Raport znajduje się w dziale: BAZA WIEDZY

 

Spotkania warsztatowe [październik 2012]

Serdecznie zapraszamy na konsultacje warsztatowe dotyczące zagospodarowania doliny Czechówki na terenie dzielnicy Wieniawa.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 25 października 2012 (czwartek) w XXIII Liceum im. Nauczycieli Tajnego Nauczania przy ul. Poniatowskiego 5, od godz. 17.00 do 19.00.

Warsztaty będą prowadzić eksperci konsultacji społecznych: Ewa Kipta i Bogusław Hajda.

Na pierwszym spotkaniu przedstawimy „bilans otwarcia”, na który złożą się efekty naszej dotychczasowej pracy oraz prezentacje zaproszonych gości. Będzie można się zapoznać z mapami, makietą, wynikami prowadzonych przez nas badań na temat użytkowania terenu, informacjami o już zrobionych planach odnoszących się do tej przestrzeni. Ale naszym głównym celem jest zebranie pomysłów, uwag i wniosków, dotyczących oczekiwań, potrzeb i rozwiązań, które pomogą stworzyć dobry projekt zagospodarowania  tego fragmentu Doliny Czechówki.

Na kolejne dwa spotkania konsultacyjne, które będą miały formę warsztatów przy makiecie zapraszamy również w czwartki: 8 listopada i 15 listopada 2012 do XXIII Liceum im. Nauczycieli Tajnego Nauczania przy ul. Poniatowskiego 5. Zaczniemy także o 17.00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą mieć wpływ na stan tego obszaru: mieszkańców Lublina, a w szczególności dzielnic Wieniawa i Czechów Południowy, właścicieli i użytkowników działek położonych na tym terenie, osoby prowadzące działalność gospodarczą, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji oraz wszystkich zainteresowanych zagospodarowaniem doliny Czechówki. Liczymy, że uda się nam wypracować wspólną wizję tego terenu. Wyniki naszych spotkań zostaną zamieszczone w Internecie i będą załącznikiem do regulaminu konkursu. A opracowanie końcowe czyli „Społeczny projekt zagospodarowania doliny Czechówki w lubelskiej dzielnicy Wieniawa” przekażemy władzom miasta.

Do zobaczenia!

 

Badania terenowe [Październik 2012]

Zaczynamy II etap badań terenowych.

 W lipcu 2012 roku przeprowadziliśmy pierwszą część badań terenowych. Celem było rozpoznanie użytkowników, ich liczby oraz sposobu korzystania z przestrzeni.

W październiku ruszamy z drugim etapem. W dniach 15-21 października w terenie pojawią się wolontariusze, którzy będą liczyć ile osób pojawia się w dolinie Czechówki.

Jesteśmy niezwykle ciekawi jak zmieni się frekwencja wraz z pojawieniem się studentów w Lublinie.

Wolontariusze przygotowani są również do zbierania uwag, pomysłów, dotyczących potrzeb i problemów związanych z tym fragmentem Doliny Czechówki, więc jeśli tylko będziecie Państwo mieli ochotę je przekazać – czekam.

Wyniki badań terenowych po opracowaniu zostaną dodane do Raportu – badania i analizy terenu, który będzie dostępny na warsztatach oraz stronie internetowej.

Do zobaczenia w terenie!

 

Konkurs architektoniczny [wrzesień 2012]

W ramach procesu konsultacji, we wrześniu 2012, podczas pikniku otwarcia ogłoszony zostanie konkurs architektoniczny na projekt koncepcyjny zagospodarowania doliny Czechówki. Konkurs będzie otwarty i dwuetapowy, a termin nadsyłania prac w pierwszym etapie planujemy na styczeń 2013. Od uczestników oczekiwać będziemy odważnych wizji zagospodarowania doliny.

Częścią materiałów konkursowych będzie raport z warsztatów konsultacyjnych, które planujemy na październik i listopad 2012. Dlatego też konkurs ogłaszamy już we wrześniu i zapraszamy wszystkich, którzy chcą w nim startować do udziału we wszystkich spotkaniach konsultacyjnych.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz materiały dla uczestników będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej.

 

Zaczynamy konsultacje [wrzesień 2012]

Konsultacje społeczne zagospodarowania doliny Czechówki na terenie Dzielnic: Wieniawa i Czechów Południowy w Lublinie.

22 września 2012 gościliśmy na pikniku „Pożegnanie Lata na Wieniawie”. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy znaleźli czas, by spotkać się z nami i porozmawiać.

Mimo że pogoda nie sprzyjała tej soboty, to między godziną 14:00 a 17:00 spotkaliśmy się z Państwem przy Warsztatach Kultury i rozpoczęliśmy proces konsultacji. Już dziś wiemy, że długa droga przed nami. Pokazaliśmy plansze analityczne dotyczące Doliny Czechówki, opowiadaliśmy o konkursie na zagospodarowanie doliny, ale zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszyła się makieta. Z przyjemnością wskazywaliśmy „tu jesteśmy”, jednak przede wszystkim z ogromną uwagą słuchaliśmy opowieści mieszkańców o historii tej przestrzeni, gdzie jest pięknie, gdzie należy wprowadzić zmiany oraz z jakimi problemami borykają się tu mieszkańcy. Wszystkie uwagi, zarówno te wyrażające troskę o jakoś tej przestrzeni jak i te, żeby nic nie zmieniać, lub zmienić bardzo wiele, zostały spisane i będą zamieszczone w raporcie z konsultacji, który powstanie po wszystkich warsztatach. Zanim jednak spotkamy się na warsztatach, na stronie internetowej będzie zamieszczony raport z badań, w którym znajdą się  plansze i informacje o Wieniawie, będące punktem wyjścia do dalszej dyskusji.

Wiele osób obiecało, że po powrocie do domu zastanowi się nad tym, jaką dolinę Czechówki chciałoby widzieć. Trzymamy za słowo i czekamy na te opowieści na najbliższym spotkaniu.

Terminy konsultacji zostaną podane niebawem.

Więcej informacji na stronie Warsztatów Kultury – Pożegnanie lata na Wieniawie

Zdjęcia z pikniku – Galeria

Notatka z Pikniku „Pożeganie Lata na Wieniawie” – PDF

 

Badania terenowe [lipiec-sierpień 2012]

W lipcu i sierpniu 2012 na terenie doliny Czechówki prowadzone są badania terenowe, których efekty zostaną wykorzystane w procesie konsultacji. Badania obejmują: wizje terenu, dokumentację fotograficzną, a także ankiety i rozmowy z użytkownikami. Wyniki badań terenowych znajdą się w końcowym raporcie oraz zostaną zaprezentowane podczas spotkań i warsztatów. Będą także częścią materiałów konkursowych.

 

Rozpoczynamy konsultacje [lipiec 2012]

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą mieć wpływ na jakość przestrzeni naszego miasta, do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zagospodarowania doliny rzeki Czechówki w Lublinie (na terenie dzielnic Wieniawa i Czechów Południowy). Celem konsultacji jest wypracowanie porozumienia pomiędzy gospodarzami terenu, określenie społecznych oczekiwań wobec tego obszaru oraz wskazanie kierunków jego rozwoju. W procesie wezmą udział osoby i instytucje działające na terenie doliny Czechówki a także wielu partnerów wspierających. Efekty konsultacji zostaną przekazane na ręce Prezydenta Miasta Lublin.

W ramach działania przewidziane są: badania terenowe (lipiec-sierpień), piknik otwarcia przed Warsztatami Kultury (wrzesień 2012), otwarty konkurs architektoniczny (wrzesień 2012 – styczeń 2013), warsztaty konsultacyjne (październik 2012), wystawa pokonkursowa i dyskusja publiczna (styczeń – luty 2013). Prezentacja i przekazanie Prezydentowi Lublina opracowania końcowego: społecznej koncepcji zagospodarowania doliny Czechówki w rejonie lubelskiej dzielnicy Wieniawa, odbędzie się w marcu 2013 r.