O Parku Ludowym

Park Ludowy znajduje się w centralnej części Lublina, w dolinie rzeki Bystrzycy, w rejonie ulic: Al. Piłsudskiego, Dworcowa, Młyńska, Nadłączna. Od północy granicę parku stanowi rzeka Bystrzyca. Wraz ze znajdującymi się na terenie Targami Lublin park zajmuje powierzchnię ok. 30 ha. Obszar parku jest zróżnicowany i zawiera w sobie zarówno obszary gęsto zadrzewione jak i tereny otwarte. Charakterystycznym elementem jest zaprojektowana w stylu socrealizmu kompozycja dwóch wielkich osi parku przecinających się w jego środku i promienisty układ innych alei parkowych.

Obszar ten historycznie znajdował się na południe od dawnego Lublina a zajmowały go łąki oraz tereny podmokłe należące do folwarku Tatary. W XVIII w. wytyczono nowy trakt w kierunku Lwowa i most u krańca dzisiejszej ulicy Zamojskiej. Spowodowało to rozwój przedmieścia Piaski, gdzie w 1877 zlokalizowano dworzec kolei Nadwiślańskiej, a w jego pobliżu intensywnie rozwijał się przemysł. Od tego czasu obszar obecnego Parku Ludowego był sukcesywnie otaczany nowymi strukturami miejskimi. W pierwszej połowie XX w. wytyczono dzisiejszą Aleję Piłsudskiego, nazywaną wówczas „Nową drogą”, łączącą centrum Lublina z dworcem kolejowym. Stanowi ona dziś wschodnią granicę parku.

Po II Wojnie Światowej ok. 1950 r. podjęto decyzję o założeniu parku na terenie podmokłych łąk nad Bystrzycą. Opracowany wówczas projekt pod kierunkiem Władysława Niemca (Niemirskiego) zakładał stworzenie geometrycznej kompozycji z licznymi pawilonami w części południowej.

Projekt ten nie został w pełni zrealizowany.

Realizacja Parku Ludowego trwała od 1951 do ok. 1957 r. a odbywała się głównie poprzez czyny społeczne. Wykonano meliorację terenu oraz liczne nasadzenia drzew, głównie gatunków łęgowych, dostosowanych do warunków terenowych. W pierwszych latach funkcjonowania założenia park był bardzo popularnym miejscem rekreacji Lublinian. W amfiteatrze organizowano koncerty a opodal (w latach 60 – tych) znajdował się samolot (DC3), w którym funkcjonowała kawiarnia. W parku funkcjonowało także miasteczko ruchu drogowego. Od lat 80 – tych Park Ludowy zaczął podlegać powolnej degradacji. Wysoki poziom wód gruntowych prowadził do podtapiania parku, wywracania lub zamierania drzew. Do degradacji przyczyniła się także pobliska Cukrownia Lublin, która usuwała na jego teren ziemię z umytych buraków. W latach 90 – tych na terenie parku funkcjonowało przez pewien czas stałe wesołe miasteczko – „Cricoland”.

Na początku XX w. usunięto znaczna ilość drzew oraz poprawiono stosunki wodne. W południowej części parku zlokalizowano halę Międzynarodowych Targów Lubelskich, która wprowadziła nową funkcję na teren Parku. W 2011 rozpoczęto rozbudowę kompleksu targowego o nową halę (8 tys. m2), której budowa zajęła znaczną część obszaru parku. Plany realizacji w Parku Ludowym centrum edukacyjno – naukowego pod nazwą „Eksploratorium” nie doczekały się realizacji przez miasto.

W planach są również nowe inwestycje miejskie w pobliżu. Na terenie dawnych odstojników cukrowni zlokalizowany będzie stadion miejski, wybudowane zostaną także nowe arterie komunikacyjne: ul. Lubelskiego Lipca 80 (w postaci estakady nad ul. Dworcową) i ul. Muzyczna mająca połączyć ul. Głęboką z dworcem kolejowym, gdzie planowana jest budowa centrum komunikacyjnego.

Pomimo długoletniej degradacji i zmniejszenia jego obszaru, Park Ludowy jest ważnym elementem w strukturze ekologicznej miasta (siedlisko zwierząt, szczególnie ptaków, produkcja tlenu, przewietrzanie miasta). Posiada on także znaczny potencjał rekreacyjny, jako obszar położony w kluczowym miejscu doliny Bystrzycy, który obecnie nie jest wykorzystywany. Nowe inwestycje w jego otoczeniu mogą spowodować poprawę jakości życia w tej części Lublina. Jednocześnie jednak, należy zadbać o jakość i funkcje terenów zieleni, których stan ma niebagatelny wpływ na poziom życia w mieście.

Kompozycja Parku Ludowego wraz z pierwszą halą Targów Lublin (stan do 2010 r.).

Planowane inwestycje w Parku Ludowym i okolicach: nowa hala Targów Lublin (w budowie), stadion miejski, ul. Muzyczna i Al. Lubelskiego Lipca 80.