Społeczny projekt zagospodarowania doliny Czechówki w lubelskiej dzielnicy Wieniawa

Ukształtowanie doliny Czechówki i obecność w niej wielu niezabudowanych terenów to potencjał, który nie powinien zostać zmarnowany przez zaniedbanie albo brak wyobraźni inwestorów. Stąd potrzeba szerokiej dyskusji na temat zagospodarowania, obecnie częściowo zdegradowanej doliny Czechówki.

Głównym celem projektu jest poznanie opinii mieszkańców i opracowanie społecznej koncepcji zagospodarowania doliny Czechówki na terenie dzielnicy Wieniawa, przy zachowaniu jej walorów ekologicznych i krajobrazowych, uwzględniającej interesy obecnych i przyszłych inwestorów.

Przeprowadzone zostaną  szerokie, kilkuetapowe działania konsultacyjno-edukacyjne skierowane do mieszkańców Dzielnicy Wieniawa oraz innych zainteresowanych mieszkańców Lublina. Chcemy zaangażować mieszkańców w rozwój Dzielnicy przez budowanie więzi społecznych i poczucia współodpowiedzialności za najbliższe otoczenie.

Chcemy włączyć jak najszerszy krąg mieszkańców, organizacji społecznych, instytucji i wreszcie inwestorów zainteresowanych tymi terenami, do wspierania programu rewaloryzacji doliny Czechówki, zapisanego m.in. w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Lublin (z 2005 r.) oraz w obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina” z 1999 r. Wyniki konsultacji przekażemy do Urzędu Miasta Lublin, do wykorzystania w procesach decyzyjnych, dotyczących tego terenu.

Przez podejmowane działania partycypacyjne chcemy rozbudzić w mieszkańcach aspiracje i oczekiwania wobec doliny Czechówki, a w efekcie zmienić wizerunek i funkcje tego terenu, zaktywizować lokalny kapitał społeczny, tkwiący w mieszkańcach i lokalnych instytucjach, włączyć inwestorów w dialog z mieszkańcami, zebrać jak najwięcej wniosków i opinii odnośnie do dalszych działań w tym obszarze.

Pierwszym etapem naszych prac jest cześć przygotowawcza, która obejmuje zebranie już istniejących dokumentów, map i opracowań oraz badania terenowe i ankietowe. Raport z analizy dokumentów i badań będzie stanowił swojego rodzaju diagnozę stanu obecnego i podstawę informacji dla uczestników konsultacji.

Następnie planujemy serię spotkań edukacyjno-konsultacyjnych i warsztatowych. Na podstawie uzyskanych rekomendacji ogłosimy otwarty konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów doliny Czechówki na Wieniawie. Wcześniejsze opracowania i społeczna ocena wyników konkursu będą podstawą przygotowania opracowania końcowego, które będzie przekazane do wiadomości mieszkańcom i władzom miasta.

Końcowym efektem materialnym będzie społeczna koncepcja zapisana w opracowaniu „Czechówka – Wieniawa”, która będzie przekazana do Urzędu Miasta.  Efektem niematerialnym będzie wzrost zaufania między mieszkańcami a władzami miasta i inwestorami, rozwój kapitału społecznego, skutkujący większym zaangażowaniem mieszkańców w sprawy najbliższego otoczenia.

Przewidujemy, że nowy teren rekreacyjny, uzupełniający ofertę funkcji miasta w dzielnicy, przyczyni się do rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców we wszystkich grupach wiekowych, zainteresowanie realizacją projektu i relacje między uczestnikami projektu przyczynią się do rozwoju kontaktów społecznych mieszkańców, zarówno bezpośrednich, jak i tych w internecie.

Nasze przedsięwzięcie jest kontynuacją konsultacji zagospodarowania zdegradowanych terenów zieleni  w Lublinie: Parku Rusałka i Parku Ludowego, wpisuje się w przygotowywany program rewitalizacji dolin rzecznych Lublina, który zaczął się od doliny największej lubelskiej rzeki – Bystrzycy. Opracowania końcowe Parku Ludowego i Parku Rusałka zostały przez Prezydenta Lublina przekazane do Wydziału Planowania m.in. jako wnioski do przygotowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu.

Będziemy współpracować przede wszystkim ze Stowarzyszeniem Architektury Krajobrazu, (którego przedstawiciel będzie kierował merytoryczną częścią projektu), z tymi, którzy mają więcej doświadczeń w pracy na rzecz poprawy przestrzeni miasta, w tym z nieformalnym Forum Kultury Przestrzeni i z Radą Kultury Przestrzeni przy Prezydencie Miasta Lublin.

Naszymi sojusznikami i partnerami już są: Rada Dzielnicy Wieniawa, Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Instytut Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Warsztaty Kultury, oraz osoby indywidualne. Do współpracy chcemy zaprosić ponadto przedstawicieli firm, które mają siedziby na terenie  tej części dzielnicy, właściwe wydziały i jednostki wyspecjalizowane Urzędu Miasta, przedstawicieli sąsiadujących Rad Dzielnic, ogródków działkowych oraz uczestników międzynarodowych studiów architektonicznych odbywających się w ramach programu ERASMUS-MODUS na Politechnice Lubelskiej. Do grupy tej Urząd Miasta Lublin, jako właściciel i zarządca terenów, oddeleguje osobę odpowiedzialną za przełożenie działań społecznych na działania Urzędu.

Stronę organizacyjno-administracyjną zapewni fundacja tu obok.

Harmonogram działań

 • Etap wstępny – gromadzenie wiedzy – analiza dokumentów, badania terenowe informowanie interesariuszy doliny Czechówki – lipiec i wrzesień 2012
 • Uruchomienie strony www – początek września 2012.
 • Akcja promocyjno informacyjna „Czechówka – Wieniawa” – sierpień – wrzesień 2012.
 • Przygotowanie „Raportu otwarcia” – wrzesień –  25 października 2012.
 • Piknik otwarcia „Pożegnanie Lata na Wieniawie” i spotkanie z mieszkańcami – 22 września 2012
 • Warsztaty tematyczne (3) – 25 października, 8 listopada i 15 listopada 2012.
 • Ogłoszenie konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania doliny Czechówki – listopad 2012.
 • Opracowanie materiałów po spotkaniach warsztatowych, przygotowywanie raportu – 4 grudnia 2012.
 • Ogłoszenie wyników konkursu –  20 marca 2013.
 • Wystawa pokonkursowa i dyskusja publiczna – 17 kwietnia 2013.
 • Wykonanie opracowania końcowego – kwiecień/maj 2013.
 • Przekazanie opracowania do Urzędu Miasta Lublin – maj 2013.
 • Prezentacja opracowania końcowego – maj 2013.
 • Podsumowanie i zakończenie projektu – czerwiec 2013 r.
 • Przygotowanie sprawozdania merytorycznego i finansowego – czerwiec 2013.
 • Monitoring „wdrożenia” – …