Wdrożenie projektu | od listopada 2011 |

Grudzień 2016

Uwagi „Parków Lublina” do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

W dniu 12 grudnia 2016 r. złożyliśmy uwagi do projektu mpzp dla rejonu Parku Rusałka. Zaproponowaliśmy drobne korekty w planie, które zapewnią powiązania piesze, zabezpieczą teren przed ogradzaniem oraz ochronią powiązania widokowe.

Zobacz UWAGI

 

Listopad 2016 – do 14 grudnia 2016

Konsultacje miejscowego planu dla Rusałki i Wielkiego Stawu Królewskiego

 

kadr z projektu mpzp

 

Na stronie Urzędu Miasta Lublin udostępniono do konsultacji projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Parku Rusałka oraz Wielkiego Stawu Królewskiego.

 

link do całości: http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=272366

tekst planu: http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=210&id=272367

arkusz dotyczący Rusałki: http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=210&id=272368

 

Dyskusja publiczna nad tym planem odbędzie się w dniu 10 listopada 2016 , czwartek, godzina 16:00 w ratuszu (pl. Łokietka 1, sala nr 2 na parterze)

Serdecznie zachęcamy do:

– udziału w dyskusji

– składania uwag

Uwagi można składać na piśmie lub drogą elektroniczną do Prezydenta Miasta Lublin Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, e-mail: [email protected], ePUAP: /GminaLublin/skrytka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2016.

 

Przedstawiony plan w większości pokrywa się z założeniami społecznego projektu z 2011 r. a przede wszystkim przeznacza prawie cały teren objęty planem na zieleń urządzoną co chroni go przed zabudową! W zakresie niewielkich zmian takich jak wysokość kubatur usługowych, ciągłość powiązań pieszych oraz zakaz ogrodzeń – złożymy, jako zespół społecznego projektu, uwagi do planu.

 

 

Lipiec 2016

Skatepark na Rusałce – trwają przygotowania

 

Trwają ustalenia co do lokalizacji skateparku. Pierwotnie planowana lokalizacja na działce nr 107 okazała się niemożliwa. Stąd Urząd Miasta powrócił do koncepcji lokalizacji skateparku na działce 10/12, co jest zgodne z naszym społecznym projektem. Obecnie część działki zajmują ogrodzone boiska. Skatepark prawdopodobnie powstanie we wschodniej części terenu, w pobliżu lub dokładnie tak jak zakłada koncepcja.

 

Grudzień 2015

Skatepark na Rusałce – projekt z Budżetu Obywatelskiego 2016

 

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 zwyciężył m.in. projekt „D-31 Skatepark dla Lublina”, który zakłada utworzenie skateparku na terenie Parku Rusałka. Otrzymał 4257 głosów i uzyskał kwotę 1,4 mln zł. Serdecznie gratulujemy! Jest duża szansa, że skatepark powstanie jako pierwsza część Parku Rusałka, zgodnie ze społecznym projektem. Jako zespół konsultacyjny uczestniczymy w procesie powstawania skateparku.

 

Ze szczegółami projektu zapoznac się można na stronach internetowych:

– Strona ogólna Budżetu Obywatelskiego z wynikami oraz mapa projektów

Strona zgłoszonego projektu

Profil facebook projektu – informacje o spotkaniach i aktualności

 

 

Lipiec 2014

Parking na Rusałce

W dniu 15 lipca 2014 r. Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie ogłosił przetarg na Zaprojektowanie i wykonanie miejsc postojowych i chodnika w pasie drogowym ul. Rusałka w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Termin składania ofert minął w dniu 30 lipca 2014. Do 30 dni nastąpi wyłonienie wykonawcy a roboty mają być wykonane do 30 listopada 2014 r.

Link do informacji o przetargu.

Parking ma mieć 75 miejsc prostopadłych dostępnych bezpośrednio przy ulicy. Ma ciągnąć się od strony ul. Wesołej w kierunku zachodnim.

 

Rysunek poglądowy zawarty w załączniku do Programu Funkcjonalno – Użytkowego:

 

 

Grudzień 2013

Decyzja o warunkach zabudowy

W dniu 13 grudnia 2013 r., kilka dni po wydaniu decyzji o wpisie do rejestru Urząd Miasta Lublin wydał na terenie objetym wpisem decyzję o warunkach zabudowy dla firmy „Greg”. Decyzja nie posiada uzgodnienia z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

 skan decyzji

Mapa poglądowa z wydaną decyzją

 

 

 

Listopad 2013

Wpis do rejestru zabytków części Rusałki

W dniu 18 listopada 2013 r. Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał część terenów Rusałki do rejestru zabytków. Wpis ten wynika z uzupełnienia brakującego fragmentu wpisu obszarowego Śródmieścia. Brak fragmentu wynikał z braku mapy wpisu sprzed kilkudziesięciu lat. Analiza dokumentów i tekstowy opis granic, wykazała, że część Rusałki nie jest objęta starym wpisem ani późniejszym wpisem uzupełniającym. W związku z tym konieczne było uzupełnienie wpisu. Wpis uprawomocnił się w dn. 9 stycznia 2014 r.

Pod likami:

– obwieszczenie o wpisie do rejestru z dn. 19 listopada 2013 (z zał. graficznym)

– informacja o uprawomocnieniu się wpisu z dn. 9 stycznia 2014

Mapa obszaru objetego nowym wpisem

Mapa całego wpisu wraz z uzupełnionym fragmentem

 

Mapa została przygotowana na podstawie mapy na stronie UM Lublin

 

 

25 stycznia 2013

Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Rusałki

W dniu 11 stycznia 2013 r. ukazała się informacja Prezydenta Miasta Lublin o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych – głównie dolin rzecznych Lublina, w tym m.in. dla rejonu Parku Rusałka. W terminie do 11 lutego 2013 r. każdy może składać wnioski do planu. Park Rusałka znajduje się w Częsi III – PODZAMCZE, obejmującej również m.in. Wielki Staw Królewski, dolinę Bystrzycy, Młyn Krauzego.

 

Zredagowane wnioski, które wypracowaliśmy wspólnie na konsultacjach Parku Rusałka w 2011 r., złozyliśmy jako Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu w dniu 25 stycznia 2013 r. Ze względu na zakres nowego planu obejmujący jedynie teren niezabudowany przeredagowaliśmy wnioski, które znajdują się w opracowaniu końcowym. Część wniosków zawarliśmy w nich jako uwagi końcowe.

Dodatkowo wprowadziliśmy drobne korekty we wnioskach i arkuszach:

– dodaliśmy oznaczenie wejść od strony ul. Bernardyńskiej oraz Kościoła p.w. Nawrócenia św. Pawła,

– przesunęliśmy pawilon obsługujący boiska w kierunku wschodnim, bliżej wejścia na teren od strony ul. Zamojskiej,

– zrezygnowaliśmy z poruszania kwestii parkingu przy Kościele p.w. Nawrócenia św. Pawła,

zostawiając tę kwestię do decyzji planistów (w opracowaniu ten parking pozostawał),

– ponadto wprowadziliśmy poprawki redakcyjne.

Wnioski ilustruje przeredagowany arkusz o numerze 0.

 

Pod poniższymi linkami znajdują się:

– Wnioski do planu miejscowego dla Rusałki (25 I 2013)

– Arkusz nr 0 – ilustrujący wnioski

– Arkusz nr 1 – ilustrujący Park Rusałka w skali miasta

 

 

11-13 maja 2012

Prezentacja koncepcji Parku Rusałka i Parku Ludowego podczas Targów Ogrodniczych EDEN 2012 w Lublinie.

Społeczne koncepcje Parku Rusałka i Parku Ludowego zostały zaprezentowane w dniach 11-13 maja 2012

w hali Targów Lublin SA w Parku Ludowym, podczas Targów Ogrodniczych „Eden” 2012.

 

Kwiecień 2012

Na podstawie informacji otrzymanych od MOSiR, dotyczących planów realizacji boisk sportowych na Rusałce według dawnych projektów,

Rada Kultury Przestrzeni zwróciła się do Prezydenta Miasta Lublin oraz MOSiR o rezygnację z dawnych projektów i przygotowanie nowych opracowań, zgodnych z efektami konsultacji społecznych. Z treścią pism można zapoznać się tutaj.

 

 

Styczeń 2012

Osobą odpowiedzialną wdrożenie realizacji Parku Rusałka została wyznaczona Pani Ludwika Stefańczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Lublin.

2 listopada 2011

Społeczny Projekt Parku Rusałka przekazaliśmy Prezydentowi Miasta Lublin, Panu Krzysztofowi Żukowi. Prezydent zadeklarował działania miasta w celu utworzenia Parku, z wykorzystaniem społecznego projektu.

Wywiad z Prezydentem Krzysztofem Żukiem z przekazania projektu (ITVL).

 

Projekt przekazaliśmy także następującym osobom, mającym wpływ na przyszłość Rusałki:

Pan Stanisław Kalinowski – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin

Pani Elżbieta Matuszak – Dyrektor Wydziału Planowania UM Lublin

Pani Ludwika Stefańczyk – p.o. Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Lublin

Pan Mirosław Hagemejer – Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa UM Lublin

Pani Halina Landecka – Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Pan Hubert Mącik – Miejski Konserwator Zabytków w Lublinie

Pan Zdzisław Strycharz – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska UM Lublin

Pan Mariusz Szmit – Dyrektor MOSiR w Lublinie

Pan Jarosław Pakuła – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin

Pan Zbigniew Jurkowski – Radny Rady Miasta Lublin

Pani Beata Stepaniuk – Radna Rady Miasta Lublin

Pan Marek Jakubowski – Radny rady Miasta Lublin

Pan Jacek Dąbrowski – Dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN

Pan Bogusław Szmygin – Dziekan Wydziału Architektury i Budownictwa PL

Pan Piotr Osiak – Rada Dzielnicy Śródmieście

Pan Artur Sępoch – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie

Ks. prof. Stanisław Wilk – Rektor KUL