Wydarzenia

Konsultacje społeczne odnowy Parku Rusałka w Lublinie, są oddolną inicjatywą mającą na celu opracowanie społecznej koncepcji zagospodarowania tego terenu – jednego z najcenniejszych obszarów zielonych w Lublinie, w dialogu z mieszkańcami dzielnicy Śródmieście i miasta Lublina, osobami zaangażowanymi w organizacjach pozarządowych, przedstawicielami uczelni, instytucji urzędnikami oraz władzami miasta. W ramach projektu przeprowadzono w okresie od kwietnia do lipca 2011 następujące wydarzenia i działania:

 

Strona www.parki.lublin.pl

Strona www służy jako miejsce informacji o działaniach konsultacyjnych a jej najważniejszym elementem był formularz do zgłaszania własnych uwag i pomysłów dotyczących Parku Rusałka.

6 kwietnia 2011 (środa)

Pierwsze, otwarte spotkanie konsultacyjne
(zebranie wniosków, pomysłów, problemów, zawiązanie grupy interesariuszy)

28 maja 2011 (sobota)
„Piknik – wiosenne porządki w Parku Rusałka”,
Jako wynik pierwszego spotkania – jeden ze zgłoszonych pomysłów
W programie: wspólne sprzątanie Parku Rusałka, dyskusje przy makiecie, grill, inne atrakcje.
 1, 8, 15 czerwca 2011
„Zaprojektujmy razem Park Rusałka” – spotkania warsztatowe przy makiecie(seria 3 spotkań, trwających ok. 2 godzin) z wykorzystaniem makiety terenu w skali 1:500, na które zapraszamy mieszkańców, ekspertów, przedstawicieli instytucji i władz miasta oraz media.
(Jest to kontynuacja pierwszego spotkania, wspólna praca grupy interesariuszy nad zagospodarowaniem parku Rusałka, zebranie szczegółowych rozwiązań i pomysłów, budowa wspólnego społecznego stanowiska).
7 lipca 2011
wystawa projektów i publiczna dyskusja nad nimi
(projekty zostały opracowane na podstawie pierwszego spotkania, serii warsztatów przy makiecie oraz uwag zgłoszonych przez stronę www, wystawa była połączona z dyskusją nad projektami, którą zakończono wypracowaniem wspólnego, społecznego stanowiska)
listopad 2011
opracowanie końcowe:SPOŁECZNY PROJEKT KONCEPCYJNY ZAGOSPODAROWANIA PARKU RUSAŁKA
Opracowanie zostało wykonane na podstawie spotkań, warsztatów, uwag internetowych i dyskusji nad wystawą.
Opracowanie zawiera:
– społeczną koncepcję zagospodarowania terenu wypracowaną na podstawie konsultacji społecznych,
– wnioski do planu dokumentów planistycznych i strategicznych,
– propozycje niewielkich działań pielęgnacyjnych i inwestycyjnych w Parku Rusałka.

 

Głównym organizatorem procesu konsultacji jest Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, partnerami są: Forum i Rada Kultury Przestrzeni, Instytut Architektury Krajobrazu KUL, Rada Dzielnicy Śródmieście, Wydział Architektury i Budownictwa PL, Wydział Gospodarki Komunalnej UM Lublin, Wydział Planowania UM Lublin, WOK i inne instytucje.
Projekt obejmuje opracowanie społecznych koncepcji Parku Rusałka oraz Parku Ludowego.
Projekt realizowany jest dzięki finansowemu wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego.