Osiedle TOR na lubelskim Czechowie stanowi cenne założenie urbanistyczne i krajobrazowe. W 2010 roku mieszkańcy tego osiedla zwrócili się do Rady Kultury Przestrzeni z prośbą o pomoc w ochronie tych wartości. Interwencja dotyczyła także nowego miejscowego planu dla zabudowy w rejonie ul. Koncertowej.

Kolejne kroki działań w tej sprawie

Wyjątki z pisma:

Z uwag zgłoszonych przez RKP zostały uwzględnione:

1. Wprowadzono obsługę komunikacyjną środkiem zespołu zabudowy mieszkaniowej, z jednoczesną likwidacją ulicy od strony zachodniej (przylegającej do dawnego poligonu – „Górek Czechowskich”).

2. Zlikwidowano wjazd na teren osiedla od strony północnej, co może przyczynić się do ochrony suchej dolinki przed zasypaniem.

3. Włączono w system ekologiczny wąwóz od strony osiedla TOR, tzw. „Jar Horpyny”, jednakże tylko do ogrodzenia terenu Policji. […]

Pozostałe zgłoszone uwagi dotyczące m.in. przestrzeni publicznych, w tym projektowania drogi  KDD w formie czterorzędowej alei będącej nawiązaniem do układu ulic Solarza i Arnsztajnowej, zaprojektowania ciągu pieszego łączącego osiedle wielorodzinne z dawnym poligonem – „Górkami Czechowskimi”, pomiędzy terenem Policji a północną granicą zabudowy wzdłuż Arnsztajnowej, nie zostały uwzględnione.

Uprzejmie prosimy o informację na temat przyczyn nie uwzględnienia tych uwag. […]

Prośba bez odpowiedzi.