W 2014 roku powołany został zespół mający na celu wspieranie ochrony i prawidłowej gospodarki drzewostanem Lublina. W skład zespołu wchodzi także przedstawiciel RKP.

 

Przedstawicielką RKP w Zespole jest Katarzyna Zaleska.

Do szczegółowych zadań Zespołu należy:

 1. konsultowanie i opiniowanie spraw związanych z gospodarką drzewostanem
  w tym opiniowanie zasadności wnioskowanych wycinek drzew
  mogących wzbudzać społeczne protesty i kontrowersje oraz
  opiniowanie zasadności doboru proponowanych gatunków drzew do nowych
  nasadzeń w sytuacjach konfliktowych;
 2. udział w interwencjach zgłoszonych przez mieszkańców, organizacje
  ekologiczne oraz przedstawicieli środków masowego przekazu;
 3. prezentowanie opinii i wniosków Prezydentowi Miasta Lublin, w miarę
  potrzeb komisjom Rady Miasta Lublin oraz zainteresowanym instytucjom;
 4. inicjowanie działań w zakresie ochrony zieleni.