22 czerwca 2006

Spotkanie „Przyszłość pl. Dworcowego i okolic dworca PKP” stanowiło bezpośrednią konsekwencję pierwszego spotkania Forum Kultury Przestrzeni pt. Place w przestrzeni Lublina 2 marca 2006. Elżbieta Mącik, wicedyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju UM Lublin, przedstawiła wtedy przegląd wszystkich placów miasta, z których jeden miał być następnie wybrany do dalszej dyskusji. Wybór padła na pl. Dworcowy i okolicę z kilku powodów. Po pierwsze, była to „brama Lublina” a jednocześnie jedną z najbardziej zaniedbanych części miasta. Po drugie Urząd Miasta zadeklarował, że uwagi na ten temat mogą się mu przydać w przyszłym projektowaniu. Chodziło bowiem o to, aby rozmawiać o miejscach, dla których Urząd Miasta planuje jakieś zmiany, aby wnioski z dyskusji miały później praktyczne zastosowanie.

Niestety, mimo wszystkich tych przygotowań i rozmów, na spotkanie nie przyszedł nikt z Urzędu Miasta zajmujący się planowaniem; ani pełniąca funkcję głównego planisty miasta Elżbieta Mącik, ani nikt wydelegowany. Miało to odbicie w cytowanej niżej korespondencji, także w przypomnieniu osób z Rady Programowej w zaproszeniu. Jedyną prelegentką z UM była Ewa Kipta odpowiedzialna za Program Rewitalizacji i rozmówczyni numeru „Scriptores” pt. Rozmowy o kulturze przestrzeni. W tej sytuacji nie powstały żadne wnioski ze spotkania i nic nie zostało rozesłane po spotkaniu, mimo deklaracji w zaproszeniu.

Tak więc, mimo wspólnych uzgodnień, nie udało się poszerzyć kręgu tej dyskusji o specjalistów podejmujących urzędowe decyzje planistyczne. Był to sygnał, że miejscy planiści nie są chętni brać udział w działaniach Forum i tym samym raczej nie uda się przenieść wniosków z debat FKP na wyższy poziom. W wyborze i przepracowywaniu kolejnych tematów Forum nie można było zdawać się na Urząd Miasta. Oznaczało to fiasko pierwotnych założeń FKP i konieczność działań niezależnych.

Zapis spotkania pozwala na opinię, że było ono owocne. Mimo braku oczekiwanego oficjalnego „zakotwiczenia” w Urzędzie Miasta, wzięło w nim udział po stronie publiczności wielu urzędników. Z perspektywy czasu sądzę, że FKP prowadzone w tej konwencji mogłoby pełnić rolę nieformalnej platformy wymiany myśli między urzędnikami i środowiskiem.

Marcin Skrzypek


 

Zaproszenie

 

Serdecznie zapraszamy na V spotkanie Forum Kultury Przestrzeni. Otworzy je i poprowadzi Ewa Kipta, pracownik Wydziału Strategii i Rozwoju, specjalistka do spraw rewitalizacji, autorka Lokalnego Planu Rewitalizacji Lublina.

Forum Kultury Przestrzeni istnieje od grudnia 2005 roku. Jego organizatorem jest Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, a w Radzie Forum zasiadają: Andrzej Kasprzak (Stowarzyszenie Architektów Polskich), Romuald Dylewski (Towarzystwo Urbanistów Polskich), prof. Elżbieta Przesmycka (Politechnika Lubelska), prof. Krzysztof Wojciechowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), prof. Lechosław Lameński (Stowarzyszenie Historyków Sztuki), Jacek Serafinowicz (Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków), Tomasz Pietrasiewicz (Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”). Z dotychczasową działalnością Forum można zapoznać się na stronach [adres].

Potrzeba poruszenia tematu pl. Dworcowego i jego okolic na Forum wynikła z rozmów z uczestnikami dotychczasowych spotkań, m.in. został on zasygnalizowany na pierwszym spotkaniu nt. placów Lublina, jako najważniejszy. Pl. Dworcowy jest bowiem ze swojej natury „bramą Lublina”, a jednocześnie zarówno on, jak i jego okolice są jedną z najbardziej zaniedbanych części miasta.

W spotkaniu wykorzystane zostaną już zebrane materiały nt. szans rewitalizacji rejonu dworca PKP przygotowane przez panią Kiptę w Lokalnym Programie Rewitalizacji Lublina. Jest on dostępny pod adresem: http://www.um.lublin.pl – Aktualności – Program rewitalizacji.

Problemy pl. Dworcowego są znane każdemu, kto tam był: brak przestrzeni dla pieszych, brak zieleni, brzydkie otoczenie, ogólne wrażenie zaniedbania. Jednak problemu placu Dworcowego nie można rozwiązać w izolacji od zmian, które zajdą lub powinny zajść w jego sąsiedztwie. Owe zmiany zależą zaś od wielu osób, grup i podmiotów, którzy z tych miejsc korzystają. Temat pl. Dworcowego i jego okolic wymaga więc współpracy wielu partnerów: przechodniów, urzędników i gospodarzy miasta, architektów, biznesmenów, inwestorów, drobnych przedsiębiorców, specjalistów różnych dziedzin itp.

Spotkanie będzie miało charakter konsultacji i wymiany informacji pomiędzy tymi środowiskami. Wszystkie wypowiedzi zostaną nagrane, spisane i opublikowane na stronach Forum Kultury Przestrzeni, a wnioski opracowane i rozesłane do mediów, urzędów itp.

 

Biogram Ewy Kipty

 

Ewa Kipta – architekt, urbanista; absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Studia podyplomowe i szkolenia: z zakresu urbanistyki (Politechnika Krakowska 1994-95), zarządzania rozwojem miast (Leicester Polytechnic 1991, Rutgers University 1992) i partnerstwa publiczno-prywatnego w procesach rewitalizacji (Harvard University 1993).

W latach 1980-90 zatrudniona w pracowni projektowej PP PKZ O/Lublin. W latach 1990-2000 pracuje w Lubelskiej Pracowni Urbanistycznej przy Urzędzie Miejskim (opracowywanie planów miejscowych, projektów zagospodarowania i dokumentów strategicznych dla dzielnic zaniedbanych i dla zespołu staromiejskiego).

Prowadzony przez nią Program Inicjatyw Lokalnych dla dzielnic zaniedbanych został uznany na konferencji UNCHS „HABITAT II” w Istambule za „Best Practice” w dziedzinie poprawy warunków życia w 1996. Od 2000 roku pracuje w Wydziale Strategii i Rozwoju UM, przygotowując inwestycje dofinansowywane ze środków UE, w tym projekt „Renowacja Starego Miasta”.

Członek-założyciel ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Forum Rewitalizacji”. Koordynator zespołu opracowującego Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Lublina, przyjęty przez Radę Miasta w 2005 roku. Konsultant podobnego programu dla Lubartowa.

 

List do Elżbiety Mącik

Sz. P. Elżebieta Mącik
Zastępca Dyrektora Wydziału Strategii i Rozwoju
Urzędu Miasta Lublin

Pani Dyrektor,

ponieważ trudno mi jest Panią zastać telefonicznie, postanowiłem wysłać faks. Chciałbym Panią jeszcze raz serdecznie zaprosić na dzisiejsze spotkanie Forum Kultury Przestrzeni.

Temat tego spotkania został wybrany m.in. ze względu na to, że na pierwszym spotkaniu Forum o lubelskich placach zadeklarowała Pani zainteresowanie tym tematem i pomoc w przygotowaniu materiałów właśnie o pl. Dworcowym. Rozumiem, że jest Pani zajęta i że nie udało się tego zrobić, ale nawet sama Pani obecność na spotkaniu będzie bardzo cenna.

A propos materiałów, które można by wykorzystać, widziałem gdzieś plan hal Targów Lubelskich w Parku Ludowym – rzut z góry na układ hal i dróg dojazdowych – czy mógłbym go pokazać na dzisiejszym spotkaniu? Jeżeli potrzeba opatrzyć go jaką informacją, komentarzem, to oczywiście tak zrobię.

Z poważaniem

Marcin Skrzypek
koordynator Forum Kultury Przestrzeni

 

Zdjęcia

 

Na zdjęciach: Ewa Kipta, Marcin Skrzypek, Romuald Dylewski i publiczność sali w Trybunale Koronnym. Więcej zdjęć: Zapis spotkania